Allahs nittionio namn

Asma-ul-husna


Allahs nittionio namn

Anropa Gud eller anropa den Nåderike! Med vilket namn ni än anropar Honom [är Han En och Densamme] – fullkomlighetens sköna namn är Hans. (K. 17: 110)  

I Koranen nämns fler än nittionio namn, och det finns lärda som har sagt att Allah har tretusen namn: tusen avslöjade Han för Änglarna, tusen för profeterna, trehundra finns i zabûr, Davids psalmer, trehundra i Tora och trehundra i evangelierna; i Koranen finns nittionio och ännu ett som betecknar Allahs väsenskärna och som Han har dolt och förbehållit Sig Själv.

Nej, stor är Han i Sin härlighet, höjd högt över [alla försök] att beskriva [Hans väsen]. (K. 6: 100) Ingenting är som Han. (K. 42: 11) … ingen finns som kan liknas vid Honom. (K: 112: 4) “…

Varje försök att definiera Honom eller Hans egenskaper är en logisk omöjlighet, och, sett ur etisk synpunkt, en synd. Det faktum att Han inte kan definieras gör klart att Guds i Koranen nämnda “attribut” inte beskriver Hans verklighet utan snarare de förnimbara verkningarna av Hans aktivitet på och inom det av Honom skapade universum.” (Muhammed Knut Bernströms kommentar i not 87 till Sura 6: 100)  

Må Allah göra Sina namn till ett rogivande balsam för de som lär sig, förstår och reciterar Hans sköna namn. (Sheikh Tosun Bayrak)  

 

AllahAllah [swt] Ar-Rahmân [swt] Ar-Rahîm [swt] Al-Malîk [swt]
Al-Quddûs [swt] As-Salâm [swt] Al-Mu’min [swt]  Al-Muhaymin [swt]
Al-’Azîz [swt]  Al-Jabbâr [swt] Al-Mutakabbir [swt] Al-Khâliq [swt]
Al-Bâri [swt]  Al-Musawwir [swt]  Al-Ghaffâr [swt]  Al-Qahhâr [swt]
Al-Wahhâb [swt] ar-razzaqAr-Razzâq [swt]  Al-Fattâh [swt] Al-Alîm [swt] 
Al-Qâbid [swt] Al-Bâsit [swt] al-muizzAl-Mu’izz [swt]  al-mudhillAl-Mudhill [swt]
al-khafidhAl-Khâfid [swt] al-rafiAr-Râfi’ [swt] As-Samî’ [swt]  Al-Basîr [swt] 
Al-Hakam [swt] al-adlAl-’Adl [swt] Al-Latîf [swt] Al-Khabîr [swt] 
Al-Halîm [swt] al-azimAl-‘Azîm [swt] al-ghafurAl-Ghafûr [swt] ash-shakurAsh-Shakûr [swt]
al-aliAl-‘Alî [swt] Al-Kabîr [swt]  al-hafizAl-Hafîz [swt]  al-muqitAl-Muqît [swt] 
al-hasibAl-Hasîb [swt] al-jalilAl-Jalîl [swt] al-karimAl-Karîm [swt]  ar-raqibAr-Raqîb [swt] 
al-mujibAl-Mujîb [swt] al-wasiAl-Wâsi’ [swt]  al-hakimAl-Hakîm [swt] al-wadudAl-Wadûd [swt] 
al-majidAl-Majîd [swt]  al-baithAl-Bâ’ith [swt] as-shahidAsh-Shahîd [swt] al-haqqAl-Haqq [swt]
al-wakilAl-Wakîl [swt]  al-qawiAl-Qawî [swt] al-matinAl-Matîn [swt] al-waliAl-Walî [swt] 
al-hamidAl-Hamîd [swt]  al-muhsiAl-Muhsî [swt] al-mubdiAl-Mubdî’ [swt]  al-muhyiAl-Muhyî [swt]
al-mumitAl-Mumît [swt] al-hayyAl-Hayy [swt]  al-qayyumAl-Qayyûm [swt] al-wajidAl-Wâjid [swt] 
al-maajidAl-Mâjid [swt]  al-wahid Al-Wâhid [swt] al-ahad Al-Ahad [swt]  

 
Källa: The Most Beautiful Names, compiled by Sheikh Tosun Bayrak al-Jerrahi al-Halveti, Threshold books 1985