Månadens nasiha av Ann-Catrin Nilsson – maj 2014

Månadens nasiha av Ann-Catrin Nilsson
maj 2014

 

 

Profeten [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, har uppmanat oss att vara förnöjsamma, men detta är inte detsamma som att vi måste finna oss i allt som sker. Har vi möjlighet att göra gott och rätt får vi betrakta även detta som en gåva av Gud, al-Wahhâb, Han som ger allt.

Profeten [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade:

Den som ser orätt ske bör ändra det med sin hand. Kan han inte det bör han ändra det med hjälp av sitt tal. Kan han inte det heller bör han ta avstånd från det i sitt hjärta och detta är den svagaste formen av tro.” (Muslim, Tirmidhi)

Det krävs omdöme för att veta när och hur man ska handla. Risken att, när man vill ställa tillrätta, istället ställer till ofärd på jorden (K. 2: 11) kan inte uteslutas.

Den stoiske filosofen Epiktetos har sagt att det bara finns en väg att med egna ansträngningar uppnå goda mål, och det är att sluta bekymra sig över förhållanden som det inte står i vår makt att förändra. Han har också sagt:

En del av tillvaron står i vår makt, en annan del icke.

Att bedöma vad som i en given situation är möjligt är ett första steg för att bedöma värdet av en handling och värdet av att just jag – eller vi – utför den. Ett andra steg framgår av det som Profeten [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, har sagt:

När du vill göra något bör du först noga överväga följderna. Handla om de är de goda, om inte, avstå.“ (Ibn al-Mubârak)

Att undvika meningslösa handlingar och att sköta det som angår en är två andra viktiga utgångspunkter som ges stöd av följande två hadither:

Till den troendes förtjänster och tecknen på trons fulländning hör också att undvika tomt prat och gagnlösa handlingar.” (at-Tirmidhî)

Det hör till fulländningen av Islam att inte befatta sig med det som inte angår en.” (at-Tirmidhî)

Och, om Gud ger oss, och låter oss se, en uppgift värd att ägna vår tid och kraft åt, får vi minnas Profetens [saw] ord, må Gud välsigna honom och ge honom frid:

Att handla lugnt och med tålamod är från Gud, och jäkt är från den onde.” (al-Bayhaqî)

Men att handla är inte alltid påkallat, ofta får vi finna oss i det som vi inte kan påverka. Att underkasta sig ödet och Guds vilja är ett välkänt förhållningssätt för muslimer. Vi underkastar oss inte människor, vi underkastar oss inte en förtryckande, orättfärdig despot, vi underkastar oss Gud, Den Rättfärdige och Barmhärtige, Gud, den Vise, Beskyddaren. Vi underkastar oss i förtröstan på Guds vishet och kärlek till oss. Genom Sin Profet [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, säger Gud:

Jag sköter förvisso Mina tjänares angelägenheter efter Min kunskap om vad som är i deras hjärtan. Jag är sannerligen Den som har all kunskap, Den som är medveten om allt.” (at-Tabarani)

Så låt oss vara uthålliga i våra försök att rena våra hjärtan och utveckla vårt omdöme, och be Gud om att få hjälp med detta.