Månadens nasiha av imam Abdul Wahid Morrone – september 2012

Månadens nasiha av imam Abdul Wahid Morrone
september 2012

 

 

 

Bismi lLah ar Rahmani ar Rahim
was-salatu was-salamu ’ala Muhammad wa ’ala alihi wa ashabihi.

 

Renhet

Du bör sträva efter yttre och inre renhet. Den som är helt ren blir en ängel själsligen, även om hans kropp och yttre fortfarande har mänsklig gestalt.
Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, sade: Religionen har sin grund i renhet.

Han, må Guds frid och välsignelser vara med honom , sade också: Gud är ren och älskar renhet.

Inre renhet uppnås genom att själen renas från brister i karaktären, såsom högmod, ögontjänst, avund, fasthållande vid det jordiska livet och andra liknande drag, och genom att smycka den med goda karaktärsdrag, såsom ödmjukhet, blygsel, uppriktighet, generositet och annat sådant. Dessa drags sanna natur, sättet att befria sig från de dåliga dragen och förvärva de goda, nedtecknades av imam al-Ghazali i den andra delen av Ihya Ulum al-Din. Detta bör du känna till och använda dig av.

Yttre renhet uppnås genom att undvika överträdelser och att utföra det påbjudna. Den som smyckar sitt yttre med uthållighet i att göra gott, och sitt inre genom att ikläda sig berömvärda karaktärsdrag har fulländat sin renhet. I annat fall, har han del i renheten bara i den mån han tar avstånd från de dåliga karaktärsdragen och handlingarna, och närmar sig de goda.”.(1)

Imam al-Haddad fortsätter:

“Du bör förnya din wudu till varje obligatorisk bön och göra ditt yttersta för att alltid vara rituellt ren. Utför wudu närhelst den upphävs. Wudu är den troendes vapen, och när vapnet är i beredskap, vågar fienden inte närma sig. En man kom till sheykh Abu al-Hasan al-Shadhili, må Gud vara nöjd med honom, och bad att han skulle undervisa honom i alkemi. Sheykhen lovade honom detta, men bara om mannen stannade hos honom under ett helt år och under förutsättning att mannen utförde wudu och bad två raka’ närhelst hans wudu upphävdes. När ett år förflutit gick mannen till en brunn för att hämta vatten. Hinken kom upp fylld av guld och silver, varpå han tömde innehållet i brunnen utan att känna något som helst begär efter det. Han gick till sheykhen för att berätta vad som inträffat och sheykhen svarade: ”Nu är du alltigenom alkemist”, och utsåg honom därefter till en som kallar människor till Gud, den Upphöjde.”

 

(1) Imam al-Haddad tar också upp flera exempel på hur kroppens renhet bör skötas i Råd på den andliga vägen, kapitel 14, varifrån denna text i övrigt är hämtad.