Ar-Rahmân

Allahs nittionio namn

Ar-Rahmân [swt]

Han är den som under alla tider vill vara barmhärtig och god mot allt i skapelsen, utan någon åtskillnad mellan det goda och det onda, den trofaste och den upproriske, den älskade och den hatade. Han utströr oräkneliga gåvor över hela skapelsen, vilket bevisas i Koranen:

Min nåd och Min barmhärtighet når överallt. (K. 7: 156)

De som vet har tolkat betydelsen av Rahmân som Allahs vilja till det fullkomligt goda, irâdat al-khayr, och de säger att Rahmân, liksom Allah, är ett namn för Skaparen och att det inte kan tillskrivas andra. Innebörden av denna barmhärtighet är en känslans finhet, en oro och smärta som kan upplevas när man vet att någon är i nöd. Denna smärtsamma oro driver oss att hjälpa den nödställde. Men känslan av barmhärtighet och medlidande är inte nog. Verklig medkänsla är att kunna lindra nöden och smärtan för den utsatte. Allah är bortom allt detta, men Han valde barmhärtighet framför att straffa innan skapelsens tillkomst. Han har skapat allt genom Sin barmhärtighet. Allt som har kommit till från begynnelsen är välsignat med barmhärtighet. Hela skapelsen, inklusive hans främsta skapelse, människan, har skapats ren och utan brist, och Han har välsignat Sin skapelse med oändliga gåvor. I Sin barmhärtighet har Han visat på faror som leder till förlust och undergång, och Han har gett människan – och bara människan – frihet att välja mellan gott och ont.

Sök finna Rahmâns ljus inom dig genom att använda ditt fria val för ditt eget och andras bästa. Känn den vilsegångnes och olyckliges smärta, men döm inte, utan visa medkänsla och beredvillighet att hjälpa.

Abu Hurayra [ranhu] , må Gud vara nöjd med honom, har berättat att Guds Sändebud [saw] , må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade: “Allah, den Högstes barmhärtighet har hundra delar. En enda del gav Han till universum och fördelade den i skapelsen. Den barmhärtighet och det medlidande som Hans skapade varelser känner sinsemellan kommer från denna enda del. De övriga nittionio delarna har Han sparat till Domens dag för att ge till de troende.”

En annan hadith ger uttryck för Allahs vilja och önskan att erbjuda Sin barmhärtighet och välvilja till skapelsen: “Den som inte behöver och inte ber Allah [om Hans barmhärtighet och välvilja], kommer att drabbas av Allahs vrede.”

’Abd ar-Rahmân är den tjänare inom vilken Allah har gett uttryck för Sin barmhärtighet i universum. Varje Adams son och dotter tar sin del av den Barmhärtiges barmhärtighet i enlighet med det som är möjligt för var och en. Ingen är utestängd från detta uttryck för den Barmhärtige, vilket framgår av en tradition från Profeten [saw] , må Gud välsigna honom och ge honom frid: “Allah har skapat människan som ett uttryck för Sin barmhärtighet.”

 

 <-Tillbaka