Månadens nasiha av Idris F. Brusi – oktober 2012

Månadens nasiha av Idris F. Brusi
oktober 2012

 

 

 

Bismi Allah ar-Rahmani ar-Rahim

Det berättas att Profeten sade, frid och välsignelser över honom:

لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

”[Det skall] Inte [förekomma] något orsakande av skada [gentemot andra] och inte heller något återgäldande av skada.”
(Maliks Muwatta, Nawawis 40 hadith)

Ibn Daqiq al-Eid skriver att de arabiska grammatikerna menade att orden ”darara” och ”diraar” i formen liknar ”al-qatal” och ”al-qitaal”, vilka kan översättas som mord respektive att kämpa mot varandra. ”Al-darar” kan då förstås som det genom vilket du erfar en fördel, men orsakar skada gentemot din granne, medan ”al-diraar” är att du skadar din granne för att återgälda en skada han orsakar dig.

Denna tolkning ligger också i linje med det profeten sade, frid och välsignelser över honom, ”Förråd inte den som förråder dig.”

Att se den man älskar falla offer för baktal, hårda ord eller förlöjligande är svårt att uthärda. Det är kanske medfött i vår mänskliga natur att vilja hämnas en sådan oförätt. Men oavsett hur svåra våra kval är, så binder oss det profetiska exemplet och uppenbarelsen till att besvara människors förakt med lugn och sans, även om ilskans eld flammar starkt inom oss.

Jaga bort [den dåliga handlingen] med en bättre – den som var din fiende kan bli din nära vän! Men ingen annan än den som bär [oförrätter] med tålamod finner [styrka] att handla så; bara den lyckligast lottade finner [sådan styrka]. (K. 41: 34-35)

Men den som bär [den lidna orätten] med tålamod och förlåter [har bestått ett prov som kräver] fasthet i föresatsen! (K. 42: 43)

Men den som för Guds skull vill förlåta [och avstå från hämnd] kan få förlåtelse [för egen synd]. (K. 5: 45)

Shaykh Ali Goma påminner oss att profeten själv, frid och välsignelser över honom, inte återgäldade sina belackares förolämpningar. Och Aisha, må Gud vara nöjd med henne, har förmedlat att profeten, frid och välsignelser över honom, aldrig tog hämnd när oförrätten var riktad mot honom själv, men när Guds lag och rätt kränktes gjorde han det för Guds skull..

Hur vi skall besvara hårda ord, lögner och bespottande måste vi avgöra från situation till situation, men profeten varnade oss för ”al-diraar”, att kasta ytterligare bensin på elden. VI har sett resultaten av de aggressiva gensvaren i den muslimska världen, och ingen kan väl påstå att situationen har förbättrats av dem? Det är kanske dags att prova en annan strategi?

Må Allahs välsignelser vara över profeten, hans familj och följeslagare och de som följer efter hans sätt.