Att återvända till Allah i Rajab

Att återvända till Allah i Rajab

 

 

 

Troende! Tänk på hur ni tar emot månaden Rajab, den månad som intar en särställning bland de heliga månaderna. Den vördades redan under ignoransens dagar och Islam förstärkte denna vördnad.

Troende! Ett av ert livs viktigaste mål är att hålla era hjärtan uppmärksamma på Allah och samtidigt vara bland dem som söker förena människors hjärtan. De viktigaste uttrycken för er uppmärksamhet inför Allah är medvetandet om era tillkortakommanden inför Honom, att söka skydd hos Honom, att söka förlåtelse av Honom, att ångra sig inför Honom och att be Honom i Sin godhet ha överseende med era fel.

Att söka förlåtelse (istighfar) är grundläggande för hjärtats inriktning mot Allah. När vi söker förlåtelse ger vi uttryck för

  • medvetandet om våra fel och tillkortakommanden inför Honom;
  • vissheten om att vi har en Herre som ställer människor till svars för deras synder. En Herre som kan förlåta oss eller straffa oss, och vi uttrycker därmed vår visshet om att allt detta är Hans ansvar;
  • att vi behöver vår Herre vilket leder till att vi ber Honom om förlåtelse.

Profeten [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, den renaste, som var skyddad från att falla i synd, brukade be Allah om förlåtelse hundra gånger under en enda sammankomst.

Tag er till vara för att bevista sammankomster där Allah och återkomsten till Honom inte nämns, och där man inte söker förlåtelse från Honom.

Troende! Gör era sammankomster vackra, så som er vägledare, den utvalde [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, gjorde sina sammankomster vackra. Han som sade: “Goda nyheter till den som finner många böner om förlåtelse upptecknade i sin bok.”. ( Ibn Majah och al-Bayhaqi)

Att be om förlåtelse är en bot för synd, och synd är orsak till lidande i såväl detta liv som i nästa. Vi har möjlighet att söka förlåtelse hos Allah under hela vårt liv, men det finns särskilda tider på dagen och natten, och under årets månader när det är särskilt lämpligt att göra det. Nattens sista del är ett av dessa tillfällen.

I Koranens sura Al Imran, 3: 17, talas om de kännetecken som utmärker dem som har taqwa och ett av dem är att de

i den tidiga gryningen ber om Guds förlåtelse för sina synder.

Andra rekommenderade tillfällen att söka förlåtelse är efter de obligatoriska bönerna. Man påminner sig då också om bristerna i sin bön och ber att Gud ska godta den.

Bland månaderna är Rajab den, då förlåtelse bör sökas. Guds Sändebud [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade: “Sök mycket förlåtelse under Rajab, eftersom Allah befriar människor från elden under månadens alla timmar.” (Al-Daylami )

När Rajab inleddes brukade han [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, säga: “O Allah! Välsigna oss i Rajab och Sha`ban och låt oss leva fram till Ramadan!” (Ahmad)

Människorna under ignoransens tid var avgudadyrkare, men under månaden Rajab hördes inget stridslarm.

Koranens ord bekräftar förbudet att strida under de heliga månaderna (K. sura Kon 2: 217)

Men hur är det med muslimernas tillstånd i dag? Det finns faktiskt muslimer som har förklarat krig under Rajab, inte mot dem som inte tror, utan mot andra muslimer. De har rest omkring och spillt sina bröders blod. Så djupt har muslimer sjunkit när de har lämnat Allahs och Hans Sändebuds [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, vägledning, och överlåtit tyglarna till fördärvade människor som inte tror, och som låtit sig förledas av sina egna idéer.

I en ḥadith qudsi säger Allah: “Adams son! Om era synder vore så många att de nådde upp till himlen, och ni bad Mig om förlåtelse, skulle Jag förlåta er utan att det bekommer Mig”. (al-Tirmidhi)

Den troende ser sina synder som ett berg som tornar upp sig och hotar att falla över honom, medan hycklaren ser sina synder som en fluga som sätter sig på hans näsa och som han viftar bort med handen.

När en efterföljare fick höra att en grupp människor pratade om något som inte angick dem, sade han: “Om de hade bekymrat sig för sina egna felsteg hade de inte pratat om saken.”

Sök oförtröttligt förlåtelse och sök förena människors hjärtan. Tag er till vara för att framkalla hat eller skvaller; ”Bland de värsta av Allahs tjänare är de som alltid springer med skvaller, de som orsakar splittring mellan dem som älskar varandra.” Välj istället sådana ord som förenar människor:

Säg till Mina tjänare att de ska söka de bästa, de vänligaste orden – Djävulen är alltid beredd att så osämja mellan dem. (K. Sura 17: 53)

Att fasta i Rajab är tillåtet och enligt Ali bin Muḥammad al-Rabi ska Profeten [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, ha fastat då.

Må Allah öppna våra hjärtan! Profeten [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade: ”Det finns fem nätter då böner inte tillbakavisas: Rajabs första natt, Sha`bans femtonde natt, torsdag natt, natten innan `Id al-Fiṭr och natten innan `Id al-Nahr (al-Adha).” (al-Suyuṭi)

Må Allah rena våra hjärtan och göra det möjligt för oss att ta vara på den tid vi har kvar i livet!

 

Sammandrag av en khutbah av Sayyidī al-Ḥabīb `Umar bin Ḥafīẓ, må Gud bevara honom och låta oss gagnas genom honom, Jumada al-Akhirah 1433 / 18th maj 2012.