Al-Ahad

allahs-99-namn---al-ahad

Allahs nittionio namn

Al-Ahad [swt]

Han är Den Enhet inom vilken alla namn, egenskaper och deras relationer till allt och alla är förenade.
De har i sig själva försvunnit och upphört att existera. Denna Enhet är bortom att ha blivit skapad, bortom existens och icke-existens, bortom att vara eller inte vara. Denna Enhet är yttringen av Guds Väsens Kärna, ja, dess högsta uttryck, alltifrån Hans nedstigande vid den första explosionen av ljus som genomträngde allt i den ursprungliga mörka intigheten. Denna Enhet, denna Väsenskärna är fri från alla egenskaper, namn, tecken och förknippningar, ändå finns allt gömt inom Den.
Den kan liknas vid en mur som är gjord av stenar, tegel, grus, sand och murbruk och som därefter slätats till med cement. Man ser muren, inte de enskilda materialen. Muren är summan av allt den är uppbyggd av; men muren är inte stenarna, teglet, murbruket etc. Allt material har förlorat sin identitet i, den som en enhet uppfattade, muren.
Med dig och mig är det på sätt och vis också så; man identifierar sig som “jag”, men inom detta jag finns flera jag. Inom oss ryms många värderingar, karaktärsdrag och egenskaper, tankar och bedömningar, en del sanna andra mer verklighetsfrämmande och i vissa ögonblick förhåller vi oss till andra med ett jag och vid andra tillfällen med ett annat. Och detta kan sägas om identiteten hos mycket i skapelsen.
All denna, till synes oändliga, mångfald innesluts i En Enda Enhet, och har ingen egen existens i denna Enhet. De liknar de skiftande och föränderliga bilder som visas i en jättelik spegel och som ibland är där och ibland försvinner, medan spegeln – Enheten är kvar.
Enhetens uttryck, yttringar av Guds Väsenskärna, kan omöjligt ha något utrymme i människan, den skapade. Men om du förmår sjunka in i det “jag” som är ditt väsens kärna och kan glömma de egenskaper du tillskriver dig själv, eller som andra säger att du har, om du kan ha distans till dina tankar och reflektioner och se dig själv inom denna enda identitet, detta jag inom ett jag som är ojämförligt och inte förknippat med någonting annat, inom eller utom dig, kommer du att bli den inom vilken enheten yttrar sig i den grad som är möjligt för skapade varelser.

I klassisk arabiska har roten a-h-d följande betydelser:

att vara en
att vara den ende, att vara en och ensam
att förena, göra enhetlig

Namnet al-Ahad förekommer I Koranen t.ex. i 112:1

 

<-Tillbaka