Ar-Rahîm

Allahs nittionio namn

Ar-Rahîm [swt]

Allah är källan till oändlig barmhärtighet och välvilja, Han som ständigt belönar den som brukar Hans gåvor och välvilja för att göra gott, vilket nämns i Koranen:

Hans barmhärtighet omsluter de troende (K. 33: 43)

Ar-Rahîm anger välvilja mot dem som har en vilja och ett val, och som använder detta i enlighet med Guds vilja och för att vinna Hans välbehag. När Gud säger: “Jag har skapat allt för er … “ är detta ett uttryck för Hans rahmâniyyah. När vi finner denna gåva, gömd i allt, däribland inom oss själva, och använder den så som Han vill, och vårdar den som sig bör för Hans skull, belönas vi med evig frälsning. Gud säger: “… och jag skapade er för Mig Själv.” Denna stora ära är ett uttryck för Hans rahmâniyyah.

Mujâhid, må Gud vara nöjd med honom, sade: “Rahmân tillkommer människor i denna värld; Rahîm hör till det kommande livets folk.” De som vet ber: “yâ Rahmân ad-dunyâ wa Rahîm al-âkhirah” – “O Rahmân för denna värld och Rahîm för nästa.” Rahmân förbarmar Sig över nafset, den världsliga varelsen och Rahîm förbarmar Sig över hjärtat. Rahmân ger uppehälle i detta liv och Rahîm ger evig räddning i det kommande livet.

Hos den troende yttrar sig rahmâniyyah som tacksamhet mot Allah som ger allt. Den yttrar sig också som förmåga att känna medlidande, ha omsorg om andra och som generositet, även detta gåvor från Allah. Avsaknad av högmod när man, som ett redskap för Allahs välvilja mot de behövande, får göra gott och insikten om att Gud är den som skapar såväl de som behöver hjälp som den hjälp de får del av – allt detta är reflexer av Guds rahmâniyyah.

Om du möter svårigheter, otacksamhet och agg ska du bära det för Allahs skull. Därigenom belönas du i detta liv och tiofalt i nästa. Stoltsera inte med dina goda handlingar, särskilt inte inför dem som får ta emot dem. Var istället tacksam mot dem – om deras situation hade varit annorlunda skulle du inte haft något tillfälle att förbarma dig över dem och vara generös. De som blir föremål för medkänsla och omsorg ska minnas sina välgörare med tacksamhet, eftersom “Den som inte är tacksam mot människor inte är tacksam mot Gud.” De ska å andra sidan inte göra gudar av sina välgörare, och bli deras tjänare istället för tjänare till Gud. De ska veta att det goda kommer bara från Gud, men det redskap Han har valt är värt respekt.

De som inom sig anar Allahs attribut Rahmân och Rahîm och genom dem kommer nära sin Skapare kan inte ha tvivel och svårmod i hjärtat. De vet att vad som än händer kommer Gud, ar-Rahmân ar-Rahîm att förbarma Sig över dem, rädda dem och belöna dem.

De som däremot tror att Alllahs medkänsla, barmhärtighet och välvilja är kvalitéer hos dem själva och blir arroganta är dömda att höra till tvivlarna.

’Abd ar-Rahîm är den fromme, vars gudsfruktan och kärlek till Allah är oföränderlig. Han bemödar sig ständigt att bli allt fullkomligare när det gäller att efterleva Islams bud, och Gud är nöjd med honom. Han är den tjänare som har hedrats med uttryck för Guds barmhärtighet och välvilja och som ger uttryck för detta mot sina medmänniskor.

<-Tillbaka