Jihad i islam

Jihad i islam

 

Av sheikh Sa’id Ramadan al-Bouti

Mitt mål och min förhopping med denna bok är att mana alla bildade personer att ändra sitt sätt att inhämta kunskap om Islam, från att använda allmäna intellektuella och kulturella källor till att härleda den från de islamiska lagreglerna, som bygger på systematiska principer – speciellt när det gäller en av de mest allvarliga och känsliga frågor som angår muslimer idag, nämligen frågan om heligt krig i Islam.

 

Uttrycket ”islamisk tänkande” upprepas idag allt oftare i olika grenar av islamiska studier och forskning, så ofta att det hotar att ersätta begreppet ”islamisk vetenskap”. Jag tror dock att ingen bildad person är omedveten om vilken stor skillnad det är mellan dessa två begrepp. Islamiskt tänkande omfattar alla de lärdoms- och utbidningssträvanden som rör islams sanningskärna. Det omfattar också alla personliga föreställningar hos de lärda, vare sig de är välgrundade eller ytliga, sanna eller falska. Resultatet av alla dessa studier, som presenteras i artiklar, föresläsningar eller debatter, kan i all sin mångfald kallas för ”islamisk tänkande”. ”Islamisk vetenksap” innebär däremot allt det som utgör islam: trossatser, lagregler och de texter de härleds ur, och de kriterier man använder för att härleda dem (fiqh). (…)

Det är inte så svårt att tillägna sig en viss individuell syn på islam. Det kräver ingen ansträngning, noggrannhet eller efterforskning. Det räcker med att läsa i tillgängliga media eller ytliga översikter för att man ska få en uppsjö av idéer om islam, utan hänsyn till om de är sanna eller falska. Men att förstå islams realitet, sådan den verkligen är, utifrån dess trossatser och lagregler, är svårt, eftersom det kräver ett ingående studier av islamiska vetenskaper, att man tillägnat sig dem och kan knyta samman dem med deras källor i autentiska källtexter och att man kan tillämpa grunderna i textanalys. (…)

En fråga som väckt stora meningsskiljaktigheter mellan olika islamiska grupper av mer eller mindre engagerade muslimer är ideologin för jihad. Jag har under den senaste tiden blivit starkt medveten om problemet med jihad och ägnat mycket tanke åt det, efter att ha diskuterat det (och även problemet med våld och fritt tänkande), med en broder i islam, Jawdat Sa’id. Han uttryckte en ovanlig ödmjukhet och uppriktighet när han sade: ”Rent intellektuellt är jag tillfreds med vad jag själv säger (om jihad), men jag saknar lagliga bevis att luta mig mot, som kan rättfärdiga min tillfredsställelse.” Detta erkännande pekar, i all sin uppriktghet gentemot Allah, på ett mycket stort och långtgående problem i den islamsika världen idag. Kort uttryckt är det att folk ersätter kunskap om islamiska fakta med islamiskt tänkande; att de saknar laglärans givna regler. Att försöka ändra på detta förhållande är sannerligen en storartad uppgift.

Sedan dess har jag ägnat mina ansträngningar åt att skriva en bok som kan tydliggöra sanningen om islamisk jihad, dess olika typer, mål och begränsningar, genom att presentera de lagregler som majoriteten (om inte alla) av de muslimska lärde (jurister, hadithsamlare, Korankommentatorer, även teologer) är överens om, och tillhandahålla bevisen för dem ur autentiska religiösa källtexter och grundläggande lagprinciper. När jag nu framlägger detta arbete gör jag inte anspråk på att inta en viss intellektuell roll, utom där det är nödvändigt för att förklara och förtydliga. (…)

Mitt mål och min förhopping med denna bok är att mana alla bildade personer att ändra sitt sätt att inhämta kunskap om Islam, från att använda allmäna intellektuella och kulturella källor till att härleda den från de islamiska lagreglerna, som bygger på systematiska principer – speciellt när det gäller en av de mest allvarliga och känsliga frågor som angår muslimer idag, nämligen frågan om heligt krig i Islam.

Lagreglerna för jihad är otaliga och de är indelade i många avsnitt. I denna bok tar jag bara upp de mest kontroversiella aspekterna, eftersom de angår så många muslimer och islamkännare. Det som här diskuteras gällande om jihad är sådana frågor som rör sig i huvudet på många människor, muslimer likaväl som icke-muslimer. Boken omfattar inte regler för krigsbyte och plundring, och går inte in gå på vad som gäller rörande krigsfångar och islams policy gentemot dem… naturligtvis måste man vara medveten om reglerna även för detta, och vi förväntas ha kunskap om det, men det utgör inte någon betydande fråga idag och utgör inget viktigt fall att studera.

Jag hoppas att denna bok, med Allahs hjälp, ska sätta punkt för en tid av fruktlösa debatter om jihad, dess problem och beståndsdelar i den kritiska tid vi lever i. Jag önksar också att extremisterna ger sig in på den sanna och klara väg som Profeten (fred och välsignerelser vare med honom) har väglett oss till och befallt oss att följa. Min förhoppning är att det inte längre ska finnas några klagomål om jihad som en stereotyp för ofrihet och förtryck, och att lagen om jihad ska upphöra att behandlas godtyckligt och istället användas så som Allah har angivit. Jag hoppas också att denna referens ska bli en god vägledning för att folk ska kunna distansiera sig från sina vaga och motstridiga uppfattningar om islam och istället närma sig de uttryckliga och insiktsfulla regler som ges av den islamiska lagen (fiqh) och dess källor.

 

Må Allah låta oss uppnå det Han bestämt. Pris vare Honom i detta livet och det kommande, Han som ger gott liv och framgång.