Välkommen till Al Ghazali-Institutet

Al Ghazali-institutet är en ideell förening med syfte att främja islamiskt lärande enligt de traditionella lagskolorna som utgår från Ahl-as-Sunnat wa’l jama`as troslära. Samt verka för att fördjupa muslimers kunskaper i Koran och sunnah, islamisk lag och andlighet, samt fördjupa kunskapen om tro, handling och inre fulländning (Iman, Islam, och Ihsan).Nytryck av islams grunder
Islams grunder finns nu åter i lager i en nytryckt upplaga.
Boken sammanfattar på ett enkelt sätt den grundläggande kunskap som en muslim behöver för att kunna praktisera sin religion. Boken är uppdelad i tre delar. Den första behandlar trosartiklarna, den andra tvagning, bön, zakat, fasta och pilgrimsfärden, och den tredje handlar om hjärtats sjukdomar och dess dygder.
Läs mer

Några episoder ur Profeten Muhammeds Liv
Ann-Catrin Nilsson inspirerades att skriva denna dikt baserad på Profeten Muhammeds liv[saw], Guds frid och välsignelser vare med honom, under tiden hon arbetade med att översätta Martin Lings bok ”Muhammed” från engelska till svenska. Dikten växte fram under flera år och sträcker sig fram till tiden för utvandringen till Medina.
Läs mer

Al Ghazali-institutet publicerar boken Förhållningssätt och regler vid diskussioner och meningsskiljaktigheterVad bör man ha för avsikt när man för en diskussion? Hur bör man förhålla sig till meningsskiljaktigheter? Det är några frågor som besvaras i denna bok, som är en genomgång av olika regler och förhållningssätt som bör gälla vid argumentation och diskussion.
På ett informativt och tydligt sätt visar författaren vilka regler och villkor som bör uppfyllas för att en fruktbar diskussion ska kunna föras. I boken tydliggörs de principer om inre och yttre förhållningssätt vid meningsskiljaktigheter som tidigare funnits inom den muslimska kunskapstraditionen, men som idag lyser med sin frånvaro i många sammanhang.
Läs mer

Profetens bönerProfetens böner [saw]Al-Ghazali institutet har nu kommit ut med ett nytryck av boken Profetens böner. Denna bok innehåller böner som Profeten, frid och välsignelser vare med honom, uppmanat oss att läsa morgon och kväll. Profeten kom ihåg Gud under alla omständigheter, och Koranen uttrycker uppskattning för den som minns och nämner Gud: ”Bevara Mig i minnet så skall Jag minnas er” (2: 152) ”Män, vilkas tankar varken handel eller köpenskap kan avvända från åkallan av Gud… För att Gud ska löna dem för det bästa de gjort och i Sin godhet ge dem än mer” (24: 37-38)
Den arabiska ursprungstexten och den svenska översättningen har kompletterats med en translitterationsdel för att underlätta för dem som inte kan läsa arabiska.
Läs mer

al-ahadAllahs nittionio namn – Al-AhadHan är Den Enhet inom vilken alla namn, egenskaper och deras relationer till allt och alla är förenade.
De har i sig själva försvunnit och upphört att existera. Denna Enhet är bortom att ha blivit skapad, bortom existens och icke-existens, bortom att vara eller inte vara.
Läs mer

Jihad, sådant som upphävts i Koranen & ”Svärdets vers”
Upphävande är ett av de längsta, mest komplexa och viktigaste ämnena både i koranisk vetenskap [tafsîr] och i juridisk teori [usul al-fiqh]. Imam Suyuti nämner att ett oräkneligt antal lärdas verk uteslutande handlar om [principen om] upphävande och att många imamer har sagt att ingen får uttala sig om tafsîr som inte förstår upphävande. Vår mästare, Alî [ranhu], må Gud vara nöjd med honom, frågade en domare om han kände till vilka verser som upphävde andra verser och domaren svarade att han inte gjorde det. Imam Alî [ranhu] svarade: ”Du är förstörd och du har förstört andra!” [Suyuti, Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an].
Läs mer

OAS_2014OAS 2014
Ur innehållet i 2014 års OAS kan nämnas artikeln “Islams omvandlande karaktär” där Islams kraft att åstadkomma inre och yttre förändringar i människors liv lyfts fram. I artikeln “Klimatförändringar: En uppmaning till personlig omställning” visas att en omställning till ett miljövänligare livssätt inte bara är förenligt med Islam utan också är påbjudet och uppmuntrat. Här finns också en artikel om honung, några hadither, dikter och citat. Liksom tidigare år, är avsikten och förhoppningen att förmedla gagnelig kunskap och att, in sha Allah, ge stöd och uppmuntran för mujahada, eller den dagliga kampen mot nafset, som vi tror att en muslim har att utföra.
Läs mer

profetiska_traditionerProfetiska traditioner
Nu kan al-Ghazali institutet erbjuda en ny upplaga av “Profetiska traditioner”. ”Profetiska traditioner” innehåller femtionio korta hadither som är lätta att memorera. Den arabiska texten är vokaliserad för att underlätta rätt uttal. Källorna anges efter varje hadith. Boken innehåller hadither från bl.a. Bukhari, Muslim, at-Tirmidhi, Ahmed, at-Tabarani och ad-Daraqutni.
Läs mer

Allahs nittionio namn [swt]
I Koranen nämns fler än nittionio namn, och det finns lärda som har sagt att Allah har tretusen namn: tusen avslöjade Han för Änglarna, tusen för profeterna, trehundra finns i zabûr, Davids psalmer, trehundra i Tora och trehundra i evangelierna; i Koranen finns nittionio och ännu ett som betecknar Allahs väsenskärna och som Han har dolt och förbehållit Sig Själv. Varje vecka kommer vi att lägga upp ett nytt namn tills vi har gått igenom alla nittionio, in sha Allah.
Läs mer

Du kan vara med och bidra till Al Ghazali-institutets arbete att främja traditionell kunskap om Islam i Sverige. Ett sätt att stödja föreningens arbete är att bli medlem i föreningen genom att betala en medlemsavgift på 200 kr. Du kan också ge frivilliga donationer till någon av föreningens verksamhetsområden.

Sayyidī al-Habīb `Umar besvarar en fråga om den rätta vägen
Fråga: Vilken väg är den rätta i vår tid? Hur kallar man till Allah under en period då det finns flera islamiska grupper och då några av dem fördömer vissa andra?
Läs mer

martin-lings-muhammedBoken ”Muhammed: hans liv enligt de tidigaste källorna”
går nu att beställa från al Ghazali-institutet.
Boken är oförliknelig i sitt slag. Stödjande sig på arabiska källor från sju- och åttahundratalet – av vilka några här översätts för första gången – kan den tacka de män och kvinnor som själva hörde Muhammed tala och bevittnade händelserna i hans liv för sin friskhet och omedelbarhet i anslaget. Att känna till något om Profetens liv, må Guds frid och välsignelse vara med honom, ger en rikare och mer nyanserad förståelse av Islam och dess heliga texter och det är därför glädjande att Martin Lings skildring av Islams första intensiva tid nu är tillgänglig även för svenska läsare.