Månadens nasiha av Yussra – oktober 2010

Månadens nasiha av Yussra
oktober 2010

 

 

I Guds, den Barmhärtige, den Nåderikes namn

 

Gud säger i Koranen:

Den som förtröstar på Gud behöver inget annat (K 65:3)

När vi ställs inför svåra situationer eller prövningar bör vi minnas att Gud uppmanar oss att förtrösta på Honom under alla omständigheter. I Koranen står det bland annat: Han är Herre över öst och väst; ingen Gud finns utom Han. Lita därför [i allt] till Honom som din Beskyddare. (K 73:9) Förtröstan, tawakkul, innebär att vi litar på att al-Wakeel, Beskyddaren, förmår ta bättre hand om oss än vad som står i vår förmåga.

Att vi ska sätta vår lit till Gud hindrar inte att vi bör använda de medel som står till buds för att underlätta vår tillvaro. Detta så länge vi förtröstar på Honom och inte på medlen i sig. När Profeten, Guds frid och välsignelser vare med honom, blev tillfrågad av en man om han skulle binda fast sin kamel eller lämna den och sätta sin lit till Gud fick han svaret: ”Bind din kamel och förtrösta sedan på Gud” (Hadith från Tirmidhi)

Imam Haddad skriver följande om förtröstan:

”Du bör veta att grunden för förtröstan är hjärtats kunskap om att allt ligger i Guds hand; det som gagnar såväl som det som skadar, det som bedrövar såväl som det som gläder; och insikten att även om alla människor samlas för att gagna någon, skulle de ändå inte kunna gagna honom, annat än på det sätt som Gud redan föreskrivit. Inte heller skulle de kunna skada någon, annat än på det sätt som Gud redan bestämt.”

Imam Haddad nämner även tecknen på att någon har stark förtröstan, där det första är att han/hon varken hoppas på eller fruktar någon annan än Gud. Det andra är att han aldrig oroar sig för sitt uppehälle och det tredje tecknet är att hjärtat aldrig upprörs i farofyllda situationer, eftersom han vet att det som gått honom förbi inte var ämnat för honom, och att det som kommit honom till del aldrig skulle ha kunnat gå honom förbi.

Gud visar var och en som fruktar Honom en utväg ur [alla svårigheter] och sörjer för honom på ett sätt som han inte kan förutse; och den som litar till Gud behöver inget annat [stöd]. Gud når alltid Sitt syfte [och] Gud har fastställt ett mått för allt. (K 65: 2-3)

Må Gud göra vår förtröstan stark och låta oss tillhöra de som Han omnämner i versen:

Förtrösta på Gud. Gud älskar de som förtröstar på Honom (K 3:159)