Rekommenderade böner

Rekommenderade böner (salât sunna)

 

 

De bästa av de rekommenderade bönerna är:

  1. îd-bönerna;
  2. solförmörkelse-bönen (salâtu ’l-kusûf);
  3. månförmörkelse-bönen (salâtu ’l-khusûf);
  4. regn-bönen (salâtu ’l-istisqâ);
  5. witr-bönen: witr-bönens minimum är en raka’ och dess övre gräns är 11 raka’. Dess tid infaller efter ’isha-bönens utförande och fortlöper fram till gryningen;
  6. två raka’ innan fajr;
  7. två raka’ innan dhuhr eller jumu’a och två raka’ efter dem, två raka’ efter maghrib och två raka’ efter ’isha;
  8. tarâwîh: tarâwîh bönen utgörs av tjugo raka’ med taslîm efter varannan raka’ och bes någon gång mellan ’isha och fajr;
  9. duhâ, från två till åtta raka’;
  10. två raka’ vid ihrâm, två raka’ efter tawâf, två raka’ när man går in i moskén samt två raka’ efter wudû.

 

Det är rekommenderat att lägga till två raka’ innan dhuhr eller jumu’a och två raka’ efter dem, att be fyra raka’ innan ’asr och två raka’ innan maghrib och ’isha. Det är också rekommenderat att be två raka’ i sitt hus innan man företar en resa samt att be två raka’ i moskén när man återvänder från en resa. Istikhâra 1, hâja 2, awwâbîn 3 samt tasbîh 4 bönerna är också rekommenderade.

 

 

Noter

1) Om du behöver hjälp med att fatta ett beslut, kan du be två raka’ och sedan be Gud om vägledning med denna åkallan:

Allâhumma innî astakhîruka bi ’ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as’aluka min fadlika ’l-’adhîm fa innaka taqdiru wa lâ aqdiru wa ta’lamu wa lâ a’lamu wa Anta ’allâmu ’l-ghuyûb Allâhumma in kunta ta’lamu anna hâdha ’l-amra khayrun lî fî dîni wa ma’âshî wa ’âqibati amrî faqdirhu lî wa yassirhu lî thumma bârik lî fîhi wa in kunta ta’lamu anna hâdha ’l-amru sharrun lî fî dînî wa ma’âshi wa ’âqibati amrî fasrifhu ’anni wa ’srifnî ’anhu waqdur li ’l-khayra haythu kâna thumma raddinî bihi

Gud! Jag ber Dig om råd genom Din kunskap, jag ber dig om förmåga genom Din förmåga och jag ber Dig om Din enorma ynnest. Ty Du förmår, jag förmår inte, Du vet, jag vet inte, Du är den som känner det fördolda. Gud! Om Du vet att detta (Här nämner man det man vill be om) är bäst för min religion, mitt liv, och mitt slutliga mål, bestäm det då för mig, underlätta det för mig och välsigna mig i det. Om Du vet att detta (här nämner man det man vill be om) är dåligt för min religion, mitt liv och mitt slutliga mål, vänd det då bort från mig, vänd mig bort från det och bestäm det goda för mig var det än är och gör mig sedan nöjd med det.

 

2) salâtu’l-hâja är en bön som bes när man har behov av att få något uppfyllt, den består av två raka’, efter bönen prisar man Allah, sänder välsignelser över Hans Profet, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, och sedan ber man Allah om det man behöver.

 

3) salâtu’l-awwâbîn är två till tjugo raka’ som bes mellan maghrib och ’isha.

 

4) salâtu’l-tasbîh består av fyra raka’ (antingen fyra raka’ i rad eller två och två). I varje raka’ efter att man läst Fâtiha och suran säger man, ”Subhâna ’Llâh wa ’l-hamdu lillâh wa lâ ilâha ill Allâh wa ’Llâhu Akbar” 15 gånger. Vid varje rukû’, i’tidâl, sujûd, sittning mellan sujûd och efter sujud (innan man ställer sig upp om det är första raka’ eller innan man börjar med tashahhud om det är andra raka’) säger man det 10 gånger, dvs 75 gånger i varje raka’.

Ibn ’Abbas, må Gud vara nöjd med honom och hans far, sade att Guds Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, sade till al-’Abbas ibn ’abd al-Muttalib: ”O Abbas! O käre farbror! Ska jag inte ge dig [något]? Ska jag inte skänka dig [något]? Ska jag inte tilldela dig [något]? Ska jag inte lära dig [något]? Utför du dessa tio moment ska Gud förlåta dig dina synder; den första såväl som den sista, nya synder såväl som gamla, medvetet utförda synder såväl som dem du gjort av misstag, små synder såväl som stora, synder utförda i lönndom såväl som dem som utförts öppet. Be fyra raka’ och läs i var och en av dessa al-Fatiha och en sura. Efter dessa läsningar och medan du fortfarande står upp, ska du femton gånger säga: ”Subhana Allah, wa al-hamdu lillah, wa la ilaha ill Allah, wa Allahu Akbar”. Därefter ska du buga dig (ruku’), och medan du står i bugande ställning ska du upprepa dessa ord tio gånger. Därefter reser du dig upp från bugande ställning och upprepar orden tio gånger. Sedan faller du ned med ansiktet mot marken, och i denna ställning upprepar du orden tio gånger. Därefter sätter du dig upp och upprepar dem tio gånger. Sedan faller du återigen ned med ansiktet mot marken och upprepar dem tio gånger. Därefter reser du huvudet och upprepar orden tio gånger (dvs. innan du reser dig till nästa raka’ – gäller det andra eller fjärde raka’ säger du dem innan du börjar med al-tashahhud.), vilket innebär [att dessa ord sägs] sjuttiofem gånger i varje raka’. Detta ska utföras i var och en av de fyra raka’. Kan du utföra denna bön en gång varje dag ska du göra det. Gör du inte det ska du be den en gång varje fredag. Gör du inte det ska du be den en gång varje månad. Gör du inte det ska du be den en gång varje år. Gör du inte det ska du åtminstone be den en gång i ditt liv.”

(Abu Dawud, Ibn Majah, al-Hakim, al-Bayhaqi)

De lärda har haft olika åsikter om denna hadith, och Nur al-Din ‘Ittar [1] skriver att vissa versioner av denna hadith är ”hasan li ghayrihi” och att andra versioner är ”hasan li dhatihi”, dvs. att det är fastställt att Profeten, frid och välsignelser vare med honom, verkligen har uppmanat oss att be denna bön.

 

[1] Hadyi al-Nabiyy fi al-salawat al-khassah Ber man under dagen (före solnedgången) är det rekommenderat att be fyra raka’ på samma sätt som man ber Dhuhr-bönen. Ber man under natten (efter solnedgången) är det rekommenderat att be två raka’, avsluta bönen och därefter be ytterligare två raka’.