Vad de lärda sagt om tasawwuf

Vad de lärda sagt om tasawwuf

 

 

Imam Abu Hanifa (85 H. – 150 H.)

”Vore det inte för två år av mitt liv, skulle jag ha gått förlorad” Han sade, ”Under två år slog jag följe med sayyidina Jafar al-Sadiq och fick den andliga kunskap som gjorde mig till en gnostiker (’arif) på vägen”
[Al-Durr al-Mukhtar, vol. 1. s. 43]

 

 

Imam Malik (95 H. – 179 H.)

”Den som studerar rättslära (tafaqqaha) men inte sufism (tasawwafa), fördärvas; den som studerar sufism men inte rättslära, avfaller och den som förenar dessa två, når Sanningen”
[’Ali al-Adawi , vol. 2, s 195.]

 

 

Imam al-Shafi’i (150 – 205 AH.)

Var både rättslärd och sufi, inte endera
Jag ger dig – Vid Allahs rätt – ett gott råd
Den förre är hård, hans hjärta har ej smakat gudfruktighet
Och den senare är okunnig, hur kan den okunnige duga [till något]?
[Diwan al-Shafi’i, s. 66]

 

 

Ibn Khaldun (733 – 808 AH.)

”Den väg som följdes av sufierna hade alltid betraktats som sanningens och den rätta vägledningens väg, såväl av profetens följeslagare, den andra generationens män som av dem som kom efter dem”
[Muqaddimat ibn al-Khaldun, s. 328]

 

 

Taj al-Din al-Subki (727 – 771 AH.)

”Må Allah prisa dem (sufierna) och må Han föra oss samman med dem i Paradiset. Mycket har sagts om dem och alldeles för många okunniga människor har sagt sådant om dem som inte är sant. Sanningen är att de (sufierna) övergav det som hör till denna värld och hängav sig åt gudsdyrkan de är Allahs folk, vars böner och åkallan tas emot av Honom och genom dessa försörjer Allah människorna.”
[Mu’eed an-Na’am, s. 190, kapitlet om tasawwuf]

 

 

Jalaluddin al-Suyuti (849 – 911 AH.)

”Tasawwuf är, i sig själv den bästa och ädlaste av vetenskaper. Den förklarar hur man ska följa Profetens sunna (salla Allahu aleyhi wa sallam) och hur man undviker innovationer.”
[Ta’yid al-Haqiqat al-’Aliyya, s. 57]