Sha`bans femtonde natt

Sha`bans femtonde natt

 

 

 

Sha`bans femtonde natt, på arabiska: Laylat al-Niṣf min Sha`ban, som bokstavligen betyder “natten innan den mellersta dagen i Sha`ban”, är en av årets största nätter. (I Islam föregår natten dagen, så det handlar alltså om natten innan den femtonde Sha`ban). `Ata’ bin Yasar sade att Sha`bans femtonde natt är den bästa natten efter Laylat al-Qadr. Dess storhet beror på de gudomliga gåvor som ges under denna natt.

En natt lade Sayyidah `Ā’ishah, må Gud vara nöjd med henne, märke till att Guds Sändebud [saw], må Guds frid och välsignelse vara med honom, hade lämnat hennes hus. Hon gick ut för att se var han befann sig och fann honom bedjande på begravningsplatsen i Baqī`med armarna upplyfta mot himlen. Han sade att den här natten, den femtonde natten i Sha`ban, ger Allah förlåtelse åt fler människor än det finns hårstrån på fåren i stammen Kalb, en stam som var känd för sina stora fårahjordar. (Ahmad, al-Tirmidhi och Ibn Majah)

Han [saw], må Guds frid och välsignelse vara med honom, sade också:

Under Sha`bans femtonde natt betraktar Gud Sin skapelse och förlåter alla Sina tjänare, utom två typer av människor; de som sätter någon eller något vid Allahs sida, och de som hyser agg mot sina muslimska bröder och systrar. (Ahmad)

Profeten [saw], må Guds frid och välsignelse vara med honom, sade att han brukade tillbringa denna natt i bön, och fasta följande dag, eftersom Gud, från soluppgången till solnedgången, kallar på Sina tjänare och ropar: Finns det någon som söker Min förlåtelse, så att Jag kan förlåta honom? Finns någon som söker sin försörjning av Mig, så att Jag kan ge honom den? Finns det någon som lider, så att Jag kan befria honom från hans lidande? (Ibn Maja)

Imam `Ali, må Gud vara nöjd med honom, gick ut natten till den femtonde Sha`ban och såg upp mot himlen. Han sade att profeten Daud, frid vare med honom, hade gått ut på samma sätt och vid samma tid under denna natt. Han sade att om någon anropar Gud vid den här tiden, svarar Gud honom, och om någon söker förlåtelse av Gud, förlåter Han. Imam `Ali brukade därför tillbringa natten under tillbedjan. Det har berättats att Guds Sändebud [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade:

Det finns fem nätter, då bön inte avvisas, de är Rajabs första natt, Sha`bans femtonde natt, natten mot torsdag, natten innan Id al-Fitr och natten innan Id al-Nahr (al-Adha). (al-Suyuti)

`Ikrimah och andra korankommentatorer ansåg att den “välsignade natten” som det hänvisas till i Sura al-Dukhan, är Sha`bans femtonde natt och enligt denna tolkning är detta en natt då allt vad Allah har bestämt för sina tjänare under året som följer blir uppenbart. Tjänarna tilldelas sin försörjning och de som kommer att dö nämns vid namn. `Ata’ bin Yasar sade att Dödens Ängel under den här natten fick ta emot en skriftrulle där namnen på alla som ska dö under året är upptecknade. Han sade: “Någon sår och planterar, gifter sig eller bygger hus, medan hans namn redan är upptecknat bland de döda och Dödens ängel bara väntar på att få hämta hans själ.” Därför brukade många av de fromma under denna natt be Gud att få höra till de lyckosamma och att bli rikligt försörjda. Majoriteten av kommentatorerna anser dock att den natt som nämns i Sura al-Dukhan, 44: 4, syftar på Laylat al-Qadr.

Sayyiduna `Umar bin `Abd al-`Aziz sade: “Försumma inte fyra nätter under året under vilka Allah utgjuter Sin Barmhärtighet över Sina tjänare: Rajabs första natt, Sha`bans femtonde natt, natten innan Id al-Fitr och natten innan Id al-Adha.” Det var därför som de tidiga muslimerna hade vanan att “ge liv åt” Sha`bans femtonde natt. De uppmuntrade folk att komma samman i moskén den här natten för att be, åkalla och söka förlåtelse.

Ett antal hadither, som berättar om de omätliga gåvor sm Gud ger denna natt, nämner också flera grupper av människor som inte får tillgång till dessa gåvor. Bland dessa finns de som tillskriver Gud medhjälpare (shirk) och de som hyser agg i sina hjärtan mot sina muslimska bröder och systrar. Några av de lärde har särskilt nämnt dem som förolämpar Följeslagarna eller de tidiga generationernas muslimer, eller de som påstår att deras muslimska bröder och systrar är icke-troende eller innovatörer. Andra grupper som nämns är de som bedriver otukt, bryter släktskapsband eller brister i respekt för sina föräldrar. Dessa grupper av människor nekas förlåtelse och godkännande även under andra stora nätter, som första natten i Ramadan och Laylat al-Qadr. Därför ska vi göra vårt yttersta för att undvika allt sådant. En av de tidiga lärde sade:

“De bästa egenskaperna är att ha ett sunt hjärta, en generös själ och att uppriktigt önska gott för umman. Genom dessa egenskaper har de stora fromma nått sina höga nivåer, inte genom en myckenhet bön och fasta.“

Må Allah inte neka oss någon av de gåvor Han ger under denna stora natt! Må Han ge oss förmågan att söka Hans välbehag, genom att be till Honom och söka förlåtelse under denna natt. Vi ber att Han bestämmer allt som är gott för oss och avleder allt som är ont och skadligt. Må Han ge aldrig upphörande frid och välsignelse över vår vägledare och mästare Muhammed [saw], som har gett oss kunskap om vissa tiders överlägsenhet framför andras, och vars vägledning är alltigenom god i detta liv och nästa.