Sha`bāns förtjänster

Sha`bāns förtjänster

 

 

 

De lärde säger att den lingvistiska roten till ’sha`bān’ betecknar en gren och att månaden fått namnet, eftersom den ’förgrenar sig’ och leder till mycket gott. Den utgör en bro mellan de två välsignade månaderna Rajab och Ramaḍān. Trots detta försummas den ofta.

Guds sändebud [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, gjorde oss uppmärksamma på detta när han tillfrågades om varför han fastade så mycket i Sha`bān. Han svarade:

Det är en månad som glöms bort mellan Rajab och Ramaḍān. Det är en månad då handlingar lyfts upp till världarnas Herre, och jag tycker om att mina handlingar lyfts upp medan jag fastar.
(Aḥmad, al‐Nasā’ī)

Vad betyder det att handlingar ’lyfts upp’? De lärde säger att det är en symbolisk förevisning av våra handlingar inför Allah. Det är sant att Gud är Allseende, och Allvetande och inte har behov av att våra handlingar visas för Honom, eftersom Han ständigt är medveten om dem. Men om en tjänare inte är medveten om Allahs ständiga vaksamhet, ska han åtminstone sträva efter att göra goda handlingar under de tider då hans handlingar visas upp inför Allah.

Kan han vinna Guds välbehag under dessa tider, finns hopp om att Gud ska överse med hans dåliga handlingar och tillkortakommanden vid andra tillfällen. Handlingar visas upp dagligen efter Fajr och `Asr, under veckorna på måndagar och torsdagar, och årligen i månaden Sha`bān. Guds sändebud [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, var angelägen om att utföra goda handlingar vid alla dessa tillfällen och han var angelägen om att hans umma skulle göra detsamma.

Att fasta under Sha`bān tillhör det bästa man kan göra, och detta är vad Profeten [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, tyckte om att göra då hans handlingar ’lyftes upp’, liksom på måndagar, torsdagar och under Sha`bān. Sayyidah `Ā’isha, må Gud vara nöjd med henne, sade om Profeten [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid:

Jag såg honom inte fasta mer i någon annan månad än i Sha`bān.
(Al-‐Bukhārī, Muslim)

Hon sade också:

Den månad han helst fastade i var Sha`bān. (Al‐Nasā’ī )

Båda dessa hadither syftar givetvis på frivillig fasta, utöver den under Ramaḍān. En del hadither tyder på att han brukade fasta hela Sha`bān, men det finns kanske mer belägg för att han brukade fasta större delen av månaden och lämna fastan under några dagar.

I en annan hadith sade han [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, som ännu ett svar på en fråga om hans fasta under Sha`bān:

Under den här månaden upptecknas de som är bestämda att dö, för Dödsängeln, och jag vill att mitt namn ska tecknas upp när jag fastar. (Al‐Haythamī )

Sayyidah `Ā’isha, må Gud vara nöjd med henne, nämnde en av visdomarna bakom detta Profetens [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, upprepade fastande under Sha`bān, när hon sade att han tog igen frivilliga fastor som han missat under det gångna året; fastor på måndagar och torsdagar och tre dagar varje månad, sådana som han inte kunnat utföra på grund av expeditioner eller sjukdom. Vid dessa tillfällen brukade hon fasta tillsammans med honom för att ta igen fastedagar som hon missat under Ramaḍān. (Al‐Ṭabarānī)

Därav förstår vi nödvändigheten av att ta igen fastedagar som missats under Ramaḍān innan nästa Ramaḍān infaller liksom vikten av att ta igen extra, rekommenderade handlingar som vi vanligen utför. De lärde nämner också att fasta under Sha`bān, innan Ramaḍān, kan liknas vid att be de extra böner som bes innan den obligatoriska bönen, medan att fasta i Shawwāl, efter Ramaḍān, är som att be de extra böner som kommer efter den obligatoriska bönen. Att utföra extra, rekommenderade handlingar gottgör bristfälligheter i de obligatoriska handlingar vi har utfört.

Trots allt detta sade Profeten [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, också:

Fasta inte efter första hälften av Sha`bān.
(Al‐Tirmidhī, Ibn Mājah, al‐Ḥākim och Ibn Ḥibbān)

De lärde i Shāfi`ī-skolan förstod detta som att hadithen förbjuder frivillig fasta i andra hälften av Sha’bān, utom under vissa omständigheter. I de andra lagskolorna säger man däremot att det inte finns något förbud mot att fasta under andra hälften av Sha`bān, men att det är ogillat att fasta en eller ett par dagar innan Ramaḍān.

Här har vi talat mycket om att fasta och detta beror på det stora antal berättelser om ämnet. Om vi bara kunde fasta under ’de vita dagarna’, eller vilka tre dagar som helst i månaden, skulle detta ha stor verkan. I allmänhet bör vi i Sha’bān utföra varje handling, inre eller yttre, stor eller liten, som vi skulle tycka om att få framlyft inför Gud.

Utöver att fasta är det rekommenderat att sända frid och välsignelser i överflöd till Allahs älskade [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid. Det var i denna månad som Allah uppenbarade:

Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning! (K. Sura 33: 56)

Kanske är detta anledningen till att Profeten [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, kallade Sha`bān “min månad”, när han i en hadith säger:

Rajab är Allahs månad, Sha`bān är min månad och Ramaḍān är min ummas månad.
(Al‐Suyūṭī)

Att sända välsignelser över honom [saw] är en av de verksammaste medlen för att stärka vår förbindelse med honom i detta liv, liksom i nästa, eftersom han [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, har sagt oss:

De som kommer att stå mig närmast på Uppståndelsens dag är de som sänder flest välsignelser över mig.
(Al-Tirmidhī, Ibn Ḥibbān)

Några av de tidiga muslimerna hade också vanan att recitera Koranen ofta och mycket under Sha`bān. Tillsammans med fasta är detta den bästa förberedelsen för Ramaḍān, eftersom det tar tid för själen (nafset) att vänja sig vid att göra sådant i större omfattning. Om vi redan innan Ramaḍān är vana vid att göra detta, kommer vi att kunna göra mer när månaden börjar. Kanske var det därför Imām Abū Bakr al‐Warrāq sade: I Rajab sätts frön, i Sha`bān vattnas de och i Ramaḍān bärgas skörden.

Två betydelsefulla händelser inträffade i Sha`bān. De lärda inom området Sira säger att det var i den här månaden som månen delades i två delar för Profeten [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid. Och det var också i denna månad som Qibla (böneriktningen) ändrades från Bayt al-Maqdis i Jerusalem till Ka`ba i Mecka.

Dessa händelser inträffar inte mer, men det finns en betydelsefull händelse som återkommer varje år, och det är Sha`bāns 15:e natt, en av årets stora nätter. Vi avser att återkomma med mer information när tiden för denna natt närmar sig.

Vi slutar genom att be så om Guds sändebud [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, bad:

O Allah, välsigna oss i Rajab och Sha`bān, och låt oss få nå Ramaḍān!
(Aḥmad)