Frågor och svar om zakat

Frågor och svar om zakat

 

 

 

Jag undrar vad skillnaden är mellan att ta ut zakat för pengar och att ta ut zakat för guldsmycken? Jag har lärt mig att om man tex har 20.000 kr på ett sparkonto så ska man ta ut 2,5% av den summan till zakat. Vad gäller för guld? Om man har tex 800g guld och vill ta ut zakat för det hur ska man räkna?

 

När man ska betala zakat för guld beaktar man grossistpriset för guld, och inte priserna i detaljhandeln. Om vi utgår ifrån att du har 800 gram 24 karats* guld ska du först ta reda på hur mycket grossisterna betalar för guld. Fredagen den 2 november 2012 kostade ett kilo rent guld 371 205 kr (http://www.guldcentralen.se/vardetabell).

Ett gram rent guld kostade alltså c:a 371 kronor och 20 öre. Om man har 800 gram guld multiplicerar man det med priset för guld på den dag då det blev obligatoriskt att betala zakat (dvs. exakt när ett månår förflutit). Om vi antar att det hade gått ett månår fredagen den 2 november 2012 räknar man 800 gånger 371,205 vilket är lika med 296 964. Därefter multiplicerar man produkten med 0,025 vilket ger 7424,1. Man måste alltså betala 7424 kr och 1 öre i zakat.

* 24 karat är detsamma som 100% guld, och 18 karat är lika med 75% guld. Om man har 800 gram 18-karats guld måste man först räkna ut hur mycket av dessa 800 gram som är rent guld: 75% av 800 är lika med 600 gram rent guld, vilket därefter multipliceras med det aktuella priset för 24 karats guld osv. enligt ovan.

 

Zakat för smycken

Om din avsikt bara är att äga smyckena, utan att någonsin använda dem är det obligatoriskt att betala zakat för dem [Bushra al-Karim], men om du har för avsikt att använda, låna ut eller ge bort smyckena någon gång i framtiden behöver du inte betala zakat för dem.

 


 

Kan man ge sadaga till sin familj? räknas det som sadaga? Jag har hört att en kvinna kan ge (sadaqa) till sin familj t.ex. om hon har haft syftet att skänka en summa pengar med syftet att tacka Allah, och då kan hon ge dessa pengar till sin familj. kan man göra så? Må gud belöna er med det ni önskar.

 

Att ge sadaqa är rekommenderat när som helst och i synnerhet under Ramadan, innan man ber om något man behöver, vid mån- eller solförmörkelse, vid sjukdom, vid resor och vid alla vördnadsvärda platser och tider, såsom Dhu’l-hijjas tio första dagar, ’id-dagarna och vid Mekka och Medina.Att ge sadaqa till släktingar är tillåtet och anses till och med vara bättre än att ge till de rättfärdiga. Bland släktingarna är det bättre att ge till dem man har dåliga relationer med, [för att därmed stärka familjebanden]. [The Reliance of the Traveller s. 275]

 


 

Jag får dagligen tacklas med mitt samvete då personer som på pendeltåg och på perronger kommer fram till mig, sträcker fram sina slitna kaffemuggar där de skramlar med några få kronor och påstår att de är hemlösa, utan något socialt stöd och vill ha pengar.
Ena halvan av mig vill inte ge de pengar för jag är så rädd att de använder pengarna till att köpa alkohol och droger. Men och andra sidan vill jag hjälpa dessa människor, för det är endast Allah (swt) vet vad som döljer sig i deras hjärtan.
Jag blir väldigt förvirrad för jag vet att om jag ska hjälpa så bör jag hellre skicka mina pengar till muslimer som är i behov av pengar. Men hur ska man veta om man gör rätt eller fel?! Bör man tänka som jag gör eller är det fel enligt Islam? När jag ser dessa personer överallt mår jag så dåligt och tänker jämt och ständigt på dem. Jag är rädd att jag har gjort fel mot Allah (swt) då jag inte hjälpt en behövande. Eller är dessa inte behövande? Snälla hjälp mig! Jag är nyinflyttad i Stockholm och är inte van att se sådant varje dag från den hemort jag kommer ifrån.

تندب صدقة التطوع كل وقت و في رمضان و أمام الحاجات أي في ابتداء طلبها و عند الكسوف و المرض و السفر و كل وقت شريف كعشر ذي الحجة و أيام العيد و مكان شريف كمكة و المدينة آكد

 

Det är alltid rekommenderat att ge sadaqa, i synnerhet (a) under Ramadan, (b) innan man ber om något man behöver, (c) vid sol- eller månförmörkelse, (d) vid sjukdom, (e)när man reser och (f) vid särskilda tider – såsom Dhul Hijjas tio första dagar och under ’id – och (g) platser – såsom Mekka och Medina. (The Reliance of the Traveller s. 275)

Det är tillåtet att ge sadaqa både till muslimer och till dem som inte är muslimer. Men man får inte ge sadaqa till någon om man vet eller har rimliga skäl att tro att personen i fråga kommer att använda dem till något som förbjudits. Imam al-Ramli skriver:

و قد تحرم إن علم أي و لو بغلبة الظن أنه يصرفها في معصية

Det kan vara förbjudet [att ge sadaqa till någon] om man vet, d.v.s. även om vetskap uppnås genom en välunderbyggd tanke, att han använder dem för att synda. (Al-Nihayat 171/6)

Om man vill prioritera, bör man prioritera de som svälter och det finns mig veterligen ingen som svälter ihjäl i dagens Sverige.
Om du är osäker på om personen i fråga kommer att använda pengarna på något förbjudet, är det bättre att ge honom eller henne mat istället för pengar.

 

Referenser:

Shams al-Din Muhammed ibn Abu al-Abbas Ahmed ibn Hamza ibn Shihab al-Din al-Ramliy. Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj. 8 vol. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy 1412/1996

Ahmad ibn Naqib al-Misri. Umdat al-Salik i engelsk översättning av Nuh Ha Mim Keller. 1991 Nyutgåva. Maryland: Amana Publications 1999.

 


 

Jag och en kompis har jobbat sen förra året och sparat pengar för studier (hyra, mat, böcker mm) som vi kommer att spendera de kommande fyra åren, detta för att slippa ta lån med ränta. Vi undrade om vi ska ta ut Zakat ifrån dem?

 

Jag blev väldigt glad över ditt mail. Jag hoppas att ni ska tjäna som ett föredöme för andra. Jag önskar att det fanns fler som ni. En del muslimer har så bråttom med sin utbildning och tar studielån med förevändningen att det annars inte går att studera. De har så bråttom att de inte ens tänker på om deras inkomster är halal eller inte, men man ska inte förhasta sig när det gäller viktiga angelägenheter. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade: ”[Att handla lugnt och med] tålamod är från Gud, och jäkt är från den onde.” Al-Bayhaqî

Det är inte nödvändigt att gå direkt från gymnasiet till universitetet och inte heller att till varje pris slutföra sina studier så fort som möjligt. Man kan, som ni har gjort, arbeta under ett år, eller bedriva universitetsstudier på deltid samtidigt som man arbetar halvtid.

Svaret på din fråga är att ni måste betala zakat på era pengar om de varit i er ägo under ett helt månår och pengarnas värde under hela denna tid överstigit värdet av 84,7 gram guld.

 


 

Jag har guld hemma som jag fick i brudpresent, men jag brukar inte använda de och dom har legat hemma i flera år. Hur ska jag göra, och hur tar man ut zakat på guldet? och var ska dom pengarna gå till?

 

Om din avsikt bara är att äga smyckena, utan att någonsin använda dem är det obligatoriskt att betala zakat för dem [Bushra al-Karim], men om du har för avsikt att använda, låna ut eller ge bort smyckena någon gång i framtiden behöver du inte betala zakat för dem.

 


 

 Jag undrar till vem/vilka man skall ge zakat till i prioriteringsordning? Sedan undrar jag om man kan ge Zakat för att stödja ett moskébygge i ett fattigt område i Eritrea?

 

 

Den dominerande åsikten i vår skola är att zakat bara får ges till de individer som hör till en av följande åtta kategorier. Allah, den Upphöjde, säger:

Offergåvorna (zakat) är avsedda enbart för de nödställda och de fattiga och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan för tron och för att friköpa människor ur slaveri och för att lätta de skuldtyngdas bördor och för kampen för Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis. (K. 9: 60)

1. Nödställda (al-fuqarâ’) är de som varken har pengar eller arbete, och omfattar även dem som har ett arbete men som tjänar mindre än hälften av det de behöver för mat, kläder, boende och andra livsförnödenheter för sig själva och för dem de är skyldiga att försörja.

2. Fattiga (al-masâkîn) är de som har mer än hälften av vad de behöver för sig själva och för dem de har skyldighet att försörja, men vars medel ändå är otillräckliga för att helt täcka de nödvändiga behoven.

 

En gift kvinna kan varken anses vara fattig eller behövande, eftersom hennes man är förpliktigad att försörja henne. Ett undantag är när mannen inte uppfyller sin försörjningsplikt, om han t.ex. reser bort och inte lämnar tillräckligt med pengar till sin frus försörjning.

Den som är skuldsatt och har pengar anses inte vara fattig eller nödställd förrän han använt alla sina pengar till att betala sin skuld.

Den som kan försörja sig genom att arbeta med ett för honom lämpligt arbete, men som väljer att inte göra det har ingen rätt att ta emot zakat, utom de som ägnar sig åt att uppfylla en fard kifaya, som att t.ex. söka religiös kunskap.

Det är rekommenderat för en gift kvinna att ge zakat till sin man om han är berättigad att ta emot den, dvs. tillhör en av ovannämnda kategorier.

 

3. De som har hand om insamlandet av zakat (al-’âmilîn) är de som utsetts av Imamen för att samla in zakat, de som för räkenskap och de som utsetts att arbeta med sådant som rör zakat.

4. De vars hjärtan ska vinnas (al-mu’allafati qulûbuhum) till dessa räknas bl.a. de muslimer vars tro är svag eller vacklande, om man har skäl att tro att deras visshet kan stärkas på detta sätt.

5. För att friköpa slavar (al-riqâb) som skulle kunna ha köpt sig fria om de hade haft pengar.

6. De skuldtyngda (al-ghârimîn) de som t.ex. satt sig i skuld för att använda pengarna på ett tillåtet sätt för sig själva och/ eller sin familj.
Det är rekommenderat för en gift man att ge zakat till sin fru om hon är skuldsatt och berättigad.

7. De som kämpar för Guds sak (fî sabîlillâh) de som frivilligt strider för Guds skull.

8. Vandringsmännen (ibn as-sabîl) de som är resande eller avser att resa, förutsatt att resan inte är förbjuden enligt shari’a.

 

De fyra förstnämnda kategorierna äger pengarna de får, medan de fyra sistnämnda måste lämna tillbaka det som blir över sedan pengarna tjänat sitt ändamål. Om t.ex. en resande givits 1000 kr och tar sig till sin slutdestination för 500 måste han lämna tillbaka det resterande beloppet.

Zakat får alltså inte ges till ett moskébygge. Man måste fördela zakat lika mellan de kategorier som lever i de område där pengarna finns vid den tid då det är obligatoriskt att betala zakat. Det är också obligatoriskt att ge zakat till minst tre personer ur varje tillgänglig kategori.

Detta är den dominerande åsikten, men det finns starka åsikter i vår skola att det är tillåtet att ge zakat till en kategori och till en enda person, att det är tillåtet att betala zakat till någon som inte bor i de egna området och att det är tillåtet att ge zakat till moskébyggen.