Menstruation

Menstruation

 

 

 

Översatt från Shafi’ fiqh listan av imam Abdul Wahid med några mindre ändringar och tillägg

 

1. Menstruation (haydh):

Tre villkor måste uppfyllas för att en blödning ska betraktas vara menstruation:

 

  1. Blödningen måste pågå i minst tjugofyra timmar. Om blödningen kommer och går 1, måste blödningarnas sammanlagda tid uppnå tjugofyra timmar 2.
  2. Blödningen får inte överskrida femton dagar, oavsett om blödningen är regelbunden eller inte.
  3. En minst femton dagar lång renhetsperiod måste finnas mellan två menstruationer

 

Om någon av dessa villkor inte uppfylls, har kvinnan onormala blödningar och måste be och fasta och sexuellt umgänge är tillåtet under tiden för dessa blödningar 3.

Om en kvinna slutar blöda och sedan ser blod igen innan femton dagar passerat, kan blodet vara menstruation eller onormal blödning beroende på situationen. Det finns två tänkbara scenarier (1) att blödningen startar för att sedan upphöra och sedan återvända igen och att allt detta sker inom en femtondagars period, eller (2) att blödningen startar för att sedan upphöra och sedan återvända efter det att femton dagar passerat från den första dagens blödning.

 

1.1 Det första scenariot:

Om den första blödningen, avbrottet och den nya blödningen sker inom en femtondagars period, måste hon betrakta det blod hon ser som menstruation. Det framgår nu att hela perioden mellan den första och den andra blödningen, då det inte kom något blod, var menstruation. Kvinnan kan nu, beroende på hur länge den nya blödningen varar, träda in i ett tillstånd av onormal blödning. Följande två exempel demonstrerar båda möjligheterna. De röda rutorna representerar blödningar och de vita representerar icke-blödningar.

 

Exempel 1, normal blödning:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Renhet

Menstruation

 

Renhet

Om en kvinna till en början ser blod under fyra dagar och sedan slutar blöda i nio dagar för att sedan börja blöda igen, betraktar hon det nya blodet som menstruation eftersom menstruation kan vara upp till femton dagar. Fyra dagar (första blodet) plus nio dagar (perioden då hon inte blödde) är lika med tretton dagar vilket innebär att hon kan blöda i två dagar till utan att bryta mot det andra villkoret (dvs att blödningen inte får överskrida femton dagar). När hon nu ser blodet blir det klart att de nio dagar i vilka hon inte blödde i själva verket var menstruation och inte rening 4 och att alla de böner och den fasta som hon utförde under denna period inte var giltiga (obligatorisk fasta måste tas igen till skillnad från böner).

Om den nya blödningen varar mindre än två dagar betraktar hon allting (från dag ett till dag femton) som menstruation

 

Exempel 2: Onormal blödning:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

I det förra exemplet överskred inte den nya blödningen som startade på den fjortonde dagen två dagar och det var därför möjligt att slå ihop de båda blödningsperioderna med den period då hon inte blödde utan att överskrida femton dagar.

Om blödningen som startade på den fjortonde dagen däremot skulle överskrida två dagar är det inte längre möjligt att betrakta allting som menstruation eftersom det bryter mot det andra villkoret (dvs att menstruationen inte får överskrida femton dagar) När kvinnan ser blod på den fjortonde dagen har hon därför onormala blödningar. Detta illustreras av tabellen ovan.

En kvinna som har onormala blödningar faller inom en av sju olika kategorier (se text om ”Onormala blödningar”) Observera att det inte är så enkelt att allt blod som kommer efter femton dagar är onormala blödningar och att det inom femton dagar är menstruation.

 

1.2 Det andra scenariot:

Om den första blödningen plus icke-blödnings perioden överskrider femton dagar och blodet sedan kommer tillbaka, är det inte längre möjligt att slå ihop efterkommande blödning med den första och betrakta dem som en enda menstruation.

Ett nytt problem uppstår nämligen nu: om perioden då det inte kommer blod är kortare än femton dagar bryter det mot det tredje villkoret ovan (dvs att kortaste reningsperioden mellan två menstruationer är femton dagar).

 

Exempel:


I exemplet ovan blöder en kvinna fem dagar, sedan upphör hennes blödning i tretton dagar för att återkomma på den nittonde dagen. Dag nummer nitton och tjugo betraktas inte som menstruation eftersom det inte passerat femton dagar mellan de två blödningarna (dvs mellan dag fem och dag nitton). På den tjugoförsta dagen har det tredje villkoret dock uppfyllts och blodet betraktas nu som en ny menstruation.

 

1.3 Noter:

1. Observera att blod inte behöver flöda för att en kvinna ska anses vara blödande. Om en kvinna tex för in en topz och den kommer ut färgad (antingen svart, röd, orange, gul eller beige), anses hon vara i ett blödande tillstånd. Om den däremot kommer ut vit, anses hon vara ren.

2. Om en kvinna inom en femtondagars period har avbrutna och påbörjade blödningar och den sammanlagda blödningen överstiger tjugofyra timmar utan att överskrida femton dagar anses hela perioden, blödningarna och avbrotten, som menstruation.

3. En kvinna med onormala blödningar är inte menstruerande och måste därför be och fasta som vanligt. När hon ska be måste hon tvätta bort blodet, lägga på något absorberande, fästa det på bästa sätt och sedan göra wudû. Hon måste därefter utan fördröjning utföra bönen. Allt detta måste hon upprepa innan varje obligatorisk bön.

4. Om en kvinna inom en femtondagars period har avbrutna och påbörjade blödningar och den sammanlagda blödningen överstiger tjugofyra timmar anses hela perioden, blödningarna och avbrotten, som menstruation.