Ett urval ur Shaikh Abdul-Hakim Murads aforismer

Ett urval ur Shaikh Abdul-Hakim Murads aforismer

 

 

1 Feminismen har en förtjänst: den visar att väst fortfarande förmår känna förvissning.

 

2 Politik är en cell i Islams kropp. Om den växer otillbörligt utvecklas den till cancer.

 

3 Dina ägodelar tillhör dig bara om du hör till Gud. Om du hör till satan tillhör du dina ägodelar.

 

4 Var en god muslim och du kommer inte att vilja ljuga. Var en väldigt god muslim och du kommer inte att behöva ljuga.

 

5 Tolerans ersätter inte helighet.

 

6 Vi har inte växt ur Shari’a. Vi har krympt ur den.

 

7 Religionen vill förändra tiden. Tiden vill förändra religionen.

 

8 Att vända andra kinden till är att titta bort.

 

9 Varje synd är en konsekvens.

 

10 Meningen med samhället är att frambringa helgon.

 

11 Jag tillåter inte präster att befatta sig med politik (A. Hitler, Tischgespräche.)

 

12 Hör O Israel. Herren, din Gud är inte Israel.

 

13 Framsteg och katastrof är två sidor av samma mynt (Hannah Arendt).

 

14 Om det inte vore för sufismen skulle religionen bara vara en annan form av egenkärlek.

 

15 Salafism: en misslyckad flykt från komplexitet.

 

16 Modernitet: ett sätt att drunkna i intet.

 

17 Moderniteten har inte läkt våra sår, den har bara torkat våra tårar.

 

18 Islam kan inte vara ett sätt att vara modern; men den kan vara ett sätt att vara västerlänning.

 

19 Salafism: för att göra framsteg måste vi varje dag börja från början.

 

20 Kapitalism: djungelns lag som förstör djungeln.

 

21 Kritik smittar.

 

22 Rädslan för döden markerar skillnaden mellan modern konst och islamisk.

 

23 Förmågan att göra ijtihad gör den lärde mindre dömande och omvänt.

 

24 Det är muslimen, inte Islam som ropar på att reformeras.

 

25 Kalifens roll är att skydda, inte inkräkta på, människors liv.

 

26 Moderniteten erbjuder fler och fler sätt att vara samma sak.

 

27 Vi är för upptagna av att ha rätt för att ha tid för Gud.

 

28 De skapar en öken och kallar det demokrati.

 

29 Allting i världen är ditt, utom om du försöker ta det och behålla det för dig själv (Pickthall).

 

30 Det är dags att resa sig ur känslobadet och försöka minnas var vi lade libas at-taqwa

 

31 Gud är inte en verklighet som ska förklaras; Han är förklaringen till verkligheten.

 

32 Upplysningens mest bedrägliga löfte var det om uppkomsten av starka självstyrande personligheter.

 

33 Bara när vi är fjärran från Gud åtrår vi det som är fjärran från Honom.

 

34 Vad kan moderniteten säga dem som ogillar att shoppa?

 

35 Det finns ingen Gud alls, och Attaturk är Hans profet.

 

36 Öst är innehåll utan form; väst är form utan innehåll.

 

37 Det är lika fel att tro att Islam inte passar in i dagens värld, som att tro att dagens värld passar för Islam.

 

38 Har vi blivit som Hulken; verkningslösa tills vi provoceras?

 

39 Ghuluww är inte överdriven fromhet, det är avsaknad av fromhet.

 

40 Sann religion erbjuder oss att bli bättre. Falsk religion säger oss att det redan skett.

 

41 Bara ett fåtal ser att Guds stränghet är barmhärtighet.

 

42 Sök, och du kommer att bli funnen.

 

43 Opium är massornas religion.

 

44 Islam erbjuder ingenting annat än Gud.

 

45 al-Kafir: den lilla sköldpaddsungen som glömde havet.

 

46 Ju mer vi har desto mindre är vi till.

 

47 Ateism: tron att vattnet har sitt ursprung i brunnen.

 

48 De som följer en religion som inte kan skapa en civilisation, kommer att skapa en civilisation som inte kan följa en religion.

 

49 Avgudadyrkare är den som tolkar symboler bokstavligt.

 

50 Bönen visar oss vad vi verkligen eftersträvar.

 

51 Postmodernitet är jahiliyya. Varje stam har sin egen berättelse.

 

52 Djävulen, inte Gud, hörsammar fanatikerns böner.

 

53 Vet när du bör skämmas över att du skäms.

 

54 Vi straffas, eftersom vi inte vet att vi förtjänar att straffas.

 

55 Kommer vår dialog att klarna om vi förlorar våra tänder?

 

56 Kalifens första uppgift blir att piska dem som kallar Islam för en ideologi.

 

57 Det är bättre att vara en naiv troende än en intellektuell som saknar intuition.

 

58 Vi är alla skeptiker – men det är vanligen tidsandan som avgör om vi är skeptiska till [uppenbarelsens] gåva eller till slumpen.

 

59 Drömmar åskådliggör inte vårt nafs lika tydligt som dagdrömmar.

 

60 ’Den som visar de grymma barmhärtighet kommer i längden att vara grym mot de barmhärtiga.’ (Koheleth Rabbah 7)

 

61 Vad är störst: Hans tålamod eller din brist på tålamod?

 

62 Finns det fortfarande mirakel? Är Gud fortfarande den Allsmäktige Givaren?

 

63 Vi hävdar att vi har hela sanningen, men inte att vi har ensamrätt till den.

 

64 De är inte lösningen, Gud är lösningen.

 

65 En man som gifter sig med en feminist är inte värd att lyda.

 

66 Ateism: all tro är avguderi.

 

67 Lita inte på dem som villigt sluter sina ögon.

 

68 Lagen håller umman uppe bättre än umman upprätthåller lagen.

 

69 Osäkerhet är bara på ytan.

 

70 Kroppen kan inte besegra nafset, eftersom nafset är större.

 

71 Kroppen finns för att vi ska utveckla vingar.

 

72 Ingenting är svårt, utom i våra tankar.

 

73 Grunt vatten torkar alltid ut.

 

74 Världen har krympt, men vi också.

 

75 Det krävs mod att bära feghetens konsekvenser.

 

76 Bara genom kärlek kan man se Profeten.

 

77 Fanatikern har fel, även när han har rätt.

 

78 Vi skulle förändra världen om den inte underhöll oss så.

 

79 Stränghet som har sitt upphov i själen, inte i egot, är sällsynt idag.

 

80 Islam börjar med att man undrar över världen och slutar med att man är ett av världens under.

 

81 Ta dig i akt för den som hellre drabbas av ett våldsamt misslyckande än åtnjuter stilla framgång.

 

82 Oaktsamt tal kostar fruar.

 

83 Formalism är bara en annan slags materialism.

 

84 Stolthet är att förneka sanningen. (Hadith)

 

85 Hjärtats undergång ligger i förnekandet av begäret att lyda.

 

86 Formalisterna rycker blommorna uppåt; sufierna vattnar dem.

 

87 Formalister föredrar det politiska över det andliga, eftersom deras politiska misslyckanden är mindre extrema.

 

88 Rida är sann frihet.

 

89 Världen är antingen ikonisk eller ironisk.

 

90 Gud finns alltid där för oss, men aldrig på våra villkor.

 

91 Män och kvinnor kan inte vara lika, eftersom de är överlägsna varandra.

 

92 Att misströsta om sig själv är dörren in till religionen. Att misströsta om Gud är dörren ut ur religionen.

93 Skämt är allvar.

 

94 Bara de som förnekar det tillkommande livet kan bygga det falska templet.

 

95 Moderniteten är reformationens nukleära vinter.

 

96 Att vara hård är det lättaste alternativet.

 

97 Bara de visa har rätt att vara spontana.

 

98 Formalism: att uppskatta sina fingrar mer än sin själ.

 

99 En del söker hämnd, andra söker botfärdighet.

 

 

100 Det finns en Moses för varje Farao. (Kemal Pasha-zade)

 

 

101 Vilken av din Herres välgärningar förtjänar du?

 

 

102 Om du inte är ett helgon, är allting ditt fel.

 

 

103 Fred till varje pris? Inte till varje pris.

 

 

104 England valde siran, inte evangeliet, för att konfrontera Hitler.

 

 

105 Salafismen: egots revolt mot Kalifen.

 

 

106 Jag är min svaghet; Du är min styrka.

 

 

107 Upplysningens gud är en avundsjuk gud. Genom att kräva jämlikhet, kräver han att bara det som kan vara jämlikt ska tolereras.

 

 

108 Du kan visa en man tusen mirakel, men om du inte visar honom barmhärtighet, kommer han inte att tro.

 

 

109 Islamisk demokrati: Den högsta makten tillkommer Gud.

 

 

110 Gud verkar i al-asbab, inte genom dem.

 

 

111 Förtrösta på Gud, inte på din förtröstan.

 

 

112 Den som inte älskar fiqh har ingen kropp.

 

 

113 Korsfästelsen och befrielsen av Mekka: vad är störst, att förlåta när man är maktlös eller när man har makten i sin hand?

 

 

114 Den som kämpar för att förbättra sig själv, trots att han ännu inte visats vägen, är bättre än den som högmodig och hånfull står på den.

 

 

115 Andra är våra medresenärer, även om de gått vilse.

 

 

116 Salafism är Farao förklädd till Moses.

 

 

117 Tvivla inte på någon annans räddning, förrän du är säker på din egen.

 

 

118 Du är dina avsikter.

 

 

119 Vägrar du moroten, följer käppen alldeles säkert.

 

 

120 Vårt tillstånd är okunnighet om vårt tillstånd.

 

 

121 Allt är politik, men politik är inte allt.