Frågor och svar om menstruation

Frågor och svar om menstruation

 

 

 

Jag undrar om man kan göra istikhara när man har mens? Inte att man gör de två rak’a utan att man helt enkelt läser du’an. Är det lika bra?

 

Salat al-istikhara består av två raka’. Det är rekommenderat att läsa sura al-Kafirun i den första raka’ och al-Ikhlas i den andra och att läsa detta efter avslutad bön:

 

Allâhumma innî astakhîruka bi ’ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as’aluka min fadlika ’l-’adhîm fa innaka taqdiru wa lâ aqdiru wa ta’lamu wa lâ a’lamu wa Anta ’allâmu ’l-ghuyûb Allâhumma in kunta ta’lamu anna hâdha ’l-amra khayrun lî fî dîni wa ma’âshî wa ’âqibati amrî faqdirhu lî wa yassirhu lî thumma bârik lî fîhi wa in kunta ta’lamu anna hâdha ’l-amru sharrun lî fî dînî wa ma’âshi wa ’âqibati amrî fasrifhu ’anni wa ’srifnî ’anhu waqdur li ’l-khayra haythu kâna thumma raddinî bihi

 

Gud! Jag ber Dig om råd genom Din kunskap, jag ber dig om förmåga genom Din förmåga och jag ber Dig om Din enorma ynnest. Ty Du förmår, jag förmår inte, Du vet, jag vet inte, Du är den som känner det fördolda. Gud! Om Du vet att detta (Här nämner man det man vill be om) är bäst för min religion, mitt liv, och mitt slutliga mål, bestäm det då för mig, underlätta det för mig och välsigna mig i det. Om Du vet att detta (här nämner man det man vill be om) är dåligt för min religion, mitt liv och mitt slutliga mål, vänd det då bort från mig, vänd mig bort från det och bestäm det goda för mig var det än är och gör mig sedan nöjd med det.

 

Om man av någon anledning inte kan be (salat), läser man bara ovannämnda bön (du’a). [al-Hawashi al-Madaniyya 1/327-328]

 


 

Kan en menstruerande kvinna göra sujud. Om man tex har ett behov av det eller när man läser koranen(utan att röra den) och det blir ett sujud tillfälle?

 

För den som läser, lyssnar på eller råkar höra vissa koranverser* är det rekommenderat att göra sujud at-tilawa. Om man vill göra sujud at-tilawa och inte är i bön (salat) ska man:

 

  1. avse sujud at-tilawa
  2. yttra det inledande ’Allahu Akbar’
  3. göra sujud
  4. säga ’Allahu Akbar’ och sätta sig
  5. avsluta med salam.

 

Alla villkor som gäller för att bönen ska vara giltig gäller även för sujud at-tilawa. Man måste ha wudu, ha awran täckt, vara vänd mot Qibla och det får inte finnas najasa på kroppen, kläderna eller platsen man avser att göra sujud på. En menstruerande kvinna får alltså inte göra sujud at-tilawa.

Det är rekommenderat att göra sujud at-tilawa när man lyssnar på eller råkar höra en av dessa verser direktsändas via radio eller tv, men inte när man lyssnar på eller råkar höra en inspelning. När man befinner sig i sujud bör man säga det som är rekommenderat att säga när man ber med detta tillägg:

Allahumma ’ktub li bihâ ‘indaka ajran wa’mhu ‘anni biha wizra wa j’alhâ lî ‘indaka dhukhran wa taqabbalhâ minnî kamâ taqabbaltahâ min ‘abdika Dâwûd

Allah! Belöna mig för denna sujud och avlägsna några av mina synder. Bevara denna sujud hos Dig och ta emot den på samma sätt som Du tog emot den av Din tjänare David.

 

Rekommendationen att göra sujud at-tilawa gäller fjorton verser * och dessa inkluderar inte K. 38:24. När man läser, lyssnar på eller råkar höra denna vers (K. 38: 24) i ett sammanhang då man inte ber (salat) är det rekommenderat att göra sujud av tacksamhet (sujud ash-shukr) för att Allah tog emot Davids ånger, men detta är inte tillåtet under bönen (salat).

 

* Dessa verser är: 1. [al-A’raf 7:206] 2. [al-Ra’d 13:15] 3. [al-Nahl 16:49] 4. [al-Isra’ 17:107] 5. [Maryam 19:58] 6. [al-Hajj 22:18] 7. [al-Hajj 22:77] 8. [al-Furqan 25:60] 9. [al-Naml 27:25] 10. [al-Sajdah 32:15] 11. [Fussilat 41:37] 12. [al-Najm 53:62] 13. [al-Inshiqaq 84:21] 14. [al-‘Alaq 96:19]

 


 

Denna fråga gäller mens och fastan. En kvinna fastade under ramadan och fick en dag brunaktig flytning vid lunchtid. Hon var osäker på om det var mens eller inte. Flytningen upphörde nämligen så hon fortsatte att fasta. Sent på kvällen satte mensen igång på riktigt. Månaden efter hände samma sak, d.v.s. att först kom en flytning, därefter uppehåll i några timmar och därefter mens. Så hon förstår att flytningen har samband med mensen eftersom hon aldrig har sånt annars. Men samtidigt var det inte riktig mens. Hon är därför osäker på om hon egentligen borde ha avbrutit fastan och kanske måste ta igen denna dag?

 

Om det förflutit minst femton dagar sedan hon hade sin sista menstruation, anses den bruna flytningen vara början på en ny menstruationsperiod och hon skulle därför ha brutit fastan.

Detta innebär att fastedagen ifråga inte räknas och att den därför måste tas igen innan nästa Ramadan infaller (utom om hon har giltig anledning att inte fasta fram till nästa Ramadan).

 


 

Får en menstruerande kvinna läsa Koranen för att skydda sig själv?

 

Att läsa (att röra Koranen är inte tillåtet) Koranen är förbjudet för en kvinna som har menstruation och en man eller kvinna som befinner sig i ett tillstånd av den större rituella orenheten (janaba).

”Att läsa Koranen” innebär att man läser så högt att man kan höra sig själv. Det är däremot inte förbjudet att läsa Koranen i sitt hjärta (utan att röra tungan) eller så tyst att man inte kan höra sig själv. För ovannämnda personer är det inte heller förbjudet att läsa sådant som står i Koranen om de därmed inte avser koranrecitation, som när någon under en resa säger ”Subhana ’lladhi sakhkhara lana hadha…” eller när någon som nås av ett dödsbud säger ”Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un” och inte heller om man avser att skydda sig själv eller andra genom läsningen.

Det är också tillåtet för en menstruerande kvinna att läsa ur Koranen utan att röra den (utan att höja rösten som sagt) och även att bläddra med en penna eller låta någon annan bläddra åt henne.

 


 

Jag var inte på Eid bönen igår p.g.a. att jag har menstruation. Idag fortalde nogon mig att alla skall komma på Eid bönen även om man har mens, men att man skall vara långt bak. Stämmer det?

 

I en hadith som återfinns i Bukhari och Muslim uppmanar Profeten, salla Allahu aleyhi wa sallam, alla, även menstruerande kvinnor, att komma till ’id-bönen, men på Profetens, salla Allahu aleyhi wa sallam, tid bad man ’id-bönen utomhus, eftersom alla inte fick plats i moskén. Om ’id-bönen förrättas i en moské är det inte tillåtet för en kvinna som har menstruation att vistas där.

Om man av erfarenhet vet att det inte finns risk för otillbörligt beteende män och kvinnor emellan, bör man ändå gå till moskén – men utan att gå in – för att, om möjligt, lyssna på khutban och få del av det goda vid dessa tillfällen. Om ’id-bönen inte förrättas i en moské, om den t.ex. förrättas i en hyrd lokal, är det rekommenderat för kvinnor som har menstruation att gå in i lokalen, men att inte vara i vägen för dem som ber. Detta gäller bara om man av erfarenhet vet att det inte finns risk för otillbörligt beteende män och kvinnor emellan.

 

Referenser:

Irshad al-Sari

Bushra al-Karim

 


 

Har en fråga angående blödningar. Jag undrar om man slutar att blöda vid fajr, ska man då vänta ett tag innan man gör ghusl och gör bön eller ska man göra ghusl och bön på en gång. Mitt dilemma är att jag har fött barn och har nu avslag (blödning efter förlossning) denna blödning kan stanna upp kanske sex, sju timmar och sedan börja igen. Min fråga är, är jag ren under dessa timmar jag inte blöder eller ska jag vänta en viss period innan jag gör ghusl och bön för att vänta och se om blödningen verkligen stannat upp helt? Vore jättetacksam för svar på denna fråga för jag är så rädd för att göra fel.

 

Postnatala blödningar varar i ett ögonblick som kortast, fyrtio dagar vanligtvis och i högst sextio dagar.

Den dominerande åsikten i vår skola är att man måste göra ghusl så fort blödningarna upphör, men om man har märkt att blödningarna vanligtvis kommer tillbaka kan man enligt en åsikt vänta upp till ett dygn med att göra ghusl.

Om blödningarna inte kommer tillbaka under detta dygn anses man vara ren från och med tidpunkten för den sista blödningens upphörande och man måste därför göra ghusl och ta igen de böner och den eventuella fasta man missat under detta dygn.

Om en kvinna inte har bett en obligatorisk bön och får sin menstruation eller postnatala blödning så långt in på denna böns tid att hon skulle ha hunnit be, måste hon ta igen bönen när blödningarna upphör. Om blödningarna upphör innan tiden för en bön går ut måste hon omedelbart göra ghusl och be den bönen även om hon inte hinner be den i rätt tid. Detta gäller alltså alla obligatoriska böner. Men om blödningarna upphör på ’Asrs eller ’Ishas tid måste hon dessutom ta igen närmast föregående bön, dvs. Dhuhr eller Maghrib.

En kvinna belönas när hon pga. menstruation eller postnatal blödning avstår från att be om avsikten är att lyda Guds påbud, på samma sätt som man belönas när man av lydnad avstår från andra förbjudna handlingar.

 


 

Stämmer det att man ska börja be på den 41 dagen även om man fortfarande blöder [dvs. postnatal blödning] om man följer Shafi skolan?

 

Nej det stämmer inte. Postnatal blödning varar som kortast i ett ögonblick, fyrtio dagar normalt och i högst sextio dagar. Om blödningarna tar slut innan sextio dagar förflutit börjar man be när de upphör.

Om blödningarna inte tar slut inom sextio dagar måste man ändå börja be så snart de sextio dagarna passerat. Om du blöder mer än sextio dagar får du skriva igen, eftersom jag inte kan svara på vad som gäller i just ditt fall om jag inte har mer information.