Om mirakel (Karamat)

Om mirakel (Karamat)

Av imam Abdulwahid Shakir

 

 
I boken ”Rawd al-Riyahin” skriver al-Imam al-Yafi’:

De människor som förnekar förekomsten av mirakel är av olika slag. En del av dem förnekar undantagslöst alla mirakel, deras ståndpunkt är välkänd och de har vänts bort från all religiös framgång (tawfiq). En del andra, förnekar de mirakel som utförs av de Guds förtrogna vänner som är samtida med dem, men tror på mirakel som har utförts av de Guds förtrogna vänner som levde före dem såsom Ma’ruf, Sahl, Junayd och deras likar, må Allah vara nöjd med dem alla. Om dessa sade Shaykh Abu al-Hasan al-Shadhili, må Allah vara nöjd med honom:

”Vid Allah, Detta [beteende] är inte annat än israeliskt! De trodde på Musa, men förnekade Muhammed, må Allahs frid och välsignelser vara med dem, eftersom de levde under hans tid.”

Ytterligare några tror att Allah har förtrogna vänner som utför mirakel utan att tillskriva dem någon särskild samtida person. Även dessa har förnekats det goda (mahrum), eftersom den som inte tillskriver någon särskild mirakel inte heller kommer att gagnas av någon.

Vi ber att Allah ska ge oss religiös framgång och ett gott slut på våra liv.

 

Han sade:

En av de stora lärda blev tillfrågad om Guds förtrogna vänners mirakel och svarade:

”Vem förnekar detta? Om du inte vet någonting om detta och inte heller förstår det, återvänd då till [kunskapen] att Allah den Upphöjde gör och bestämmer vad Han vill”

 

Al-Imam al-Yafi’ sade:

”Många av dem som förnekar förekomsten av mirakel skulle säga: ’Detta är magi’ eller ’Dessa är djävlar’ om de såg en Guds förtrogen vän eller en rättfärdig muslim flyga i luften. Det råder inget tvivel om att den som förnekats religiös framgång (tawfiq) och som därför förnekar sanningen i sådant han inte sett, också kommer att förneka den när han ser den med egna ögon. Allah den upphöjde säger:

”Även om Vi hade försett dig [Muhammed] med en skrift på pergament och förnekarna hade fått röra vid den med sina händer, skulle de ha sagt: ”Det är uppenbart att detta inte är annat än bedrägliga illusioner!” K. 6: 7

 

Fritt översatt ur den första volymen av Yusuf Nabhani’s ”Jami’u Karamat al-Awliya” s.40-41

 

Viljan att förneka mirakel har funnits under alla tider. Våra samtida historiker brukar frossa i det ”faktum” att folk på den tiden trodde på vad som helst och att vi är unika eftersom vi bara förlitar oss på vårt förnuft och att vi därmed lämnat all vidskepelse bakom oss. Om dessa säger Allah

”Så sade deras föregångare; deras ord och deras hjärtan liknar varandra.” K. 2: 118