Zakat för pengar och smycken

Zakat för pengar och smycken

 

 

Zakat för pengar

 

Zakat betyder tillväxt och rening, eftersom pengarna renas och växer, både i detta och i det tillkommande livet, när man betalar zakat. Guld heter dhahab på arabiska. Namnet är besläktat med verbet ’att gå’, och guld kallas så, eftersom det försvinner. Silver heter fidda och ordet är besläktat med infadda som betyder ’att skingras’. Guldmynt kallas dinar och slutar med bokstäverna nar, som betyder eld. Silvermynt kallas dirham, och slutar med bokstäverna ham, som betyder oro och sorg.

 

Zakat är obligatoriskt för

  1. alla muslimer; män och kvinnor, vuxna och barn
  2. som under ett helt månår
  3. innehaft en summa pengar som motsvarar eller överstiger värdet av 84,7 gram guld (nisab).

 

Om ett barn eller en sinnesjuk person har pengar och uppfyller 1, 2 och 3 ovan, måste deras förmyndare betala zakat för dem. Gör han inte det syndar han, och när barnet och den sinnessjuke blir ansvariga för sina handlingar (när de uppnått vuxen ålder, eller tillfrisknat) måste de betala den zakat som förmyndaren försummat att betala.

Det är obligatoriskt att betala zakat för pengar som stulits, förlorats eller lånats ut till någon som dröjer med att återlämna dem, förutsatt att ägaren återfår pengarna. Ägaren måste betala zakat för den tid pengarna varit borta. Detta gäller bara om pengarna varit borta under minst ett månår, och om dess värde, tillsammans med de pengar man har sparat, under hela tiden motsvarat eller överstigit nisab *.

Zakat-året inleds från och med det datum då man får nisab i sin ägo. Om pengarna någon gång under året motsvarar mindre än nisab, upphör zakat-året. Om man därefter får pengar som motsvarar eller överstiger nisab, börjar man räkna ett nytt år.

Det är obligatoriskt att betala zakat när ett helt månår förflutit (dvs. börjat och slutat, och pengarna under hela året motsvarat eller överstigit nisab). När ett år har förflutit och nämnda villkor har uppfyllts, anses man inte längre äga 2,5 % av dessa pengar; de tillhör i själva verket dem som är berättigade till zakat.

 

(*) Om vi antar att nisab motsvara 12 000 kronor, och vi har 8000 kronor sparade och 7000 kronor utlånade till någon som dröjer med att återlämna dem, så betalar vi 2,5 % av 8000 så fort ett månår förflutit, och om vi får tillbaka våra 7000 betalar vi 2,5 % av dessa så fort de återlämnas.

 

 

Zakat för smycken

 

Man behöver inte betala zakat för smycken som används, och inte heller för de smycken man har för avsikt att låna ut eller ge bort någon gång i framtiden. Om en kvinna har ett smycke som hon bara avser att förvara eller om det är så trasigt att det inte går att laga utan att först smälta det, måste hon betala zakat för det, förutsatt att det förflutit ett år sedan hon upptäckte att det var trasigt, och förutsatt att det väger 84,7 gram eller mer (detta gäller guldsmycken. För silversmycken gäller 592,9 gram).

 

 

Referenser:

Bushra al-Karim

The Reliance of the Traveller