Familjens sammanbrott II

Familjens sammanbrott II

 

 

© Abdal-Hakim Murad

Det sekulära intellektet kanske är alltför obegåvat för att uppmärksamma det, men för religiösa människor börjar de nya sociala doktrinerna alltmer likna en ny religion. Det nittonde århundradets stora frigörelse verkar ofta vara en kraftfull sublimering av den religiösa drivkraften, eftersom den inneboende längtan efter frihet från världsliga band och egots tvångströja, på ett märkligt sätt förvandlas till ett våldsamt anfall mot begränsningar av den personliga friheten.

I denna bemärkelse, är det politisktkorrekta västerlandet ett ytterst religiöst samhälle. Det har sina dogmer och teologer, sina helgon, martyrer och missionärer, och, med framträdandet på amerikanska universitetsområden av oskrivna lagar om vad som får sägas och inte sägas, en väl utvecklad teori om undertryckande av hädelse.

En del har intalat sig att allt detta är nödvändigt, att människor behöver visshet och förklaringar, och att västerlandet snabbt skulle upplösas och förfalla i laglöshet utan en ortodoxi som håller det samman. Problemet är att de nya doktrinerna, som numera ingår i lagstiftning, läroplan och mediala riktlinjer, varken utgör en autentisk ny religion eller ens ett bärkraftigt alternativ till en sådan. Religiös moral, vare sig den är muslimsk, kristen, buddistisk eller eskimåisk, håller ihop samhället med idén om att självförverkligande uppnås genom det redliga uppfyllandet av plikter. Västerlandets nya religion, lär i fullständig motsättning till detta att självförverkligande uppnås genom åtnjutandet av rättigheter.

Mot bakgrund av denna extrema omkastning, är det inte överraskande att de samhällen som den påverkar kommer att stöta på svårigheter. För att citera Connor Cruise O’Brien, ”Problemet med sekulära sociala mediciner, är att ju mer man använder dem, desto sjukare verkar patienten bli”. Idag är det givetvis en hädelse att antyda att de nya ortodoxierna har förvärrat våra sociala sjukdomar snarare än att ta oss till en lysande och frigjord utopi – men detta är vad som hänt. Trots detta är pseudoreligionen stark nog att försäkra oss att de idéer som styrt en sådan nedbrytning inte får kritiseras i ett kultiverat samhälle. Muslimer är kanske de enda återstående som inte bryr sig om den typen av ”kultur”.

Feminismen har varit en av detta århundrades mest typiska frihetsrörelser. Splittrad i en myriad olika riktningar, en del återhållsamma och förnuftiga, andra irrande i trakter, svåra att föreställa sig, där häxeri och lesbiskhet råder, är detta en rörelse om vilken få generaliseringar kan göras. Men iakttagelsen att kvinnor utgjorde det största, men oavsiktliga offret både för viktorianska för-feministiska och sent 1900-tals feministiska värderingar, är kanske en bra utgångspunkt. Den diskriminering som gifta kvinnor fick utstå i de traditionella kristna kulturerna, som till och med förnekade att de existerade som ekonomiska eller rättsliga enheter vid sidan av sina män, kanske de flesta av dem accepterade utan invändningar; men sann orättvisa och verkligt lidande orsakades dem som blev av med sitt sociala stöd och som var i behov av en oberoende tillvaro. På det sättet var suffragetternas feminism en strävan efter rättvisa. Detta förde det västerländska samhället bort från kristen tradition i riktning mot den islamiska normen där en kvinna alltid är en separat rättslig enhet även efter äktenskapet, och får behålla egendom, efternamn, arvsrätt samt rätten att ta initiativet till rättsliga processer.

Vad muslimer är mindre glada åt, är de föregående tre årtiondenas nya feminism: Friedan, Greer och Dalys militant ideologiserade världsbild. Dessa tänkare inledde ett nytt skede genom att inte bara angripa strukturella orättvisor i samhället, utan också de mest fundamentala antagandena om manlig och kvinnlig identitet. ”Kvinnorna kommer att förbli förtryckta tills myten om modersinstinkten avskaffats” skrev Simone de Beauvoir; och ett liknande larm hördes överallt från de nya feministerna. Det traditionella sambandet mellan kvinnor och kvinnlighet och män och manlighet var, enligt denna uppfattning biologiskt och moraliskt meningslöst, och skulle angripas i egenskap av stötta för hela patriarkatets traditionella byggnad.

Här, måste människor med muslimsk tro hoppa av. Koranen och hela vår teologiska tradition är fast förankrad i medvetenheten om att de två könen är en del av kosmos inneboende polaritet. Vi tror att allt skapats i par, och det är detta tilldragande förhållande mellan växlande principer som ger rörelse och värden till världen. På samma sätt som de gamla kineserna, med sin uppdelning av de 1001 tingen i Yin och Yang, vet muslimerna, som sätter namn på företeelser med uppenbarelsens genusspecifika arabiska, att kön inte är en konvention utan snarare en princip, inte enkel biologi – men metafysik.

Allah har nittionio namn. En del namn uttrycker Hans majestät: såsom den Betvingande, den Överväldigande, Hämnaren. Andra är sköna: den Milde, den Förlåtande, den Kärleksfulle. Den första kategorin förknippas ofta med manliga dygder, och den andra med kvinnliga. Men alla är de Guds fullkomliga namn, och manifesterar i lika hög grad gudomlig fullkomlighet, ingen av dem är den andra överlägsen. Och det gudomliga väsen till vilket de alla hänvisar överskrider könsbegreppet. Islam har inget att skaffa med den riskabla kristna föreställningen att Gud är en man (”Fadern”), ett antagande som åberopats för att rättfärdiga traditionella västerländska föreställningar om den manliga principens objektiva överlägsenhet.

Islams ståndpunkt är följaktligen nyanserad. I ett metafysiskt perspektiv, är de manliga och kvinnliga principerna lika. Det är genom samspelet dem emellan som fenomen uppstår: all skapelse är därför, i viss mening, återskapelse. Men rättvisan tjänas inte med nödvändighet av att försöka etablera en enkel jämlikhet mellan dessa principer i samhället här på jorden. De gudomliga namnen hänvisar till olika egenskaper; och de mänskliga könsskillnaderna skapades för mer än enkel genetisk lämplighet. Både män och kvinnor är Guds khalifa på jorden; men genom att ge uttryck för komplementära aspekter av den gudomliga fullkomligheten skiljer sig deras ”ministärer” åt på väsentliga punkter.

När den mäskliga naturen (fitra) odlas, snarare än förtrycks, dras män och kvinnor till olika verksamhetsfält. Detta är en Islamisk insikt som naturligtvis provocerar fram ramaskrin från liberalerna: för dem är detta ett klassiskt fall av hädelse. Men även med de primitiva biologiska och utilitaristiska termer som liberalerna refererar till, är fullständig likhet när det gäller yrke och kallelse ytterst problematisk. Hur mycket samhället än försöker hjärntvätta kvinnor att söka absolut jämlikhet, kan det inte ignorera det faktum att de föder barn, och att de har en benägenhet att tycka om att ta hand om dem. De som är modiga nog att lämna sina karriärer medan barnen är små, får alltmer stå ut med anklagelser om hädelse och kätteri från samhället; men de vidhåller sin tro, upprörande för det sekulära intellektet, att mödrar uppfostrar barn bättre än dagispersonal, att bröstmjölk är bättre än mjölkersättning, och till och med – och detta är den ultimata hädelsen – att det kan vara mer tillfredsställande att uppfostra barn än att handla med aktier eller köra buss.

Det finns redan nu tecken på att kvinnor gör uppror mot den feministiska ortodoxi som kräver absolut jämlikhet med män på alla områden, och att ”hoppa av” för att uppfostra ett barn är mindre upprörande i många utbildade kvinnors tycke än vad media antyder. Men mycket, verklig skada har redan åstadkommits. Fälttåget för att förvandla fäder till vårdare och hemmamän visar små tecken på framgång; och många hus liknar sovsalar mer än hem. Måltiderna är oregelbundna, och präglas av burköppnande; båda föräldrarna är för utmattade för att tillbringa ”kvalitetstid” med aktiva barn; och känslan av att höra till huset eller till varandra är beklagligt försvagad. När tiden kommer för barnen att lämna hemmet, känner de inte att de lämnar speciellt mycket.

I ett så dystert sammanhang, är upplösning helt logisk. Stressen i en två-karriärsfamilj är större än vad många normala personer klarar av. Högre inkomster och (för en del) arbetsglädje är en torftig gottgörelse när utrymmet för utmattning och gräl ökar. Berövade kvinnans gåva att värma ett hus, har både män och barn försatts i en otryggare situation. Överlappningen av arbetsuppgifter ger oändligt utrymme för gräl. När upplösningen kommer, är det nästan alltid kvinnan som får lida mest. Som åldrande ensamstående förälder, upptäcker hon att samhället inte är speciellt intresserat av henne. Hon har slutit sig till den nya klassen av ”statens fruar”.

Staten kan lyckligtvis unna sig att vara polygam. Den sociala upplösningen av det moderna England har sammanfallit med en kraftfull ökning av skatteintäkter. Så länge kostnaden för det sociala sammanbrottet inte överstiger den årliga tillväxten av BNP, finns det inte mycket för politikerna att oroa sig för. Men likväl är det ett grymt öde som drabbat bokstavligen miljoner familjer med en ensam förälder. Argument för traditionella familjer med en inkomsttagare, där kvinnor tillåts leva ut snarare än förtrycka sin naturliga fallenhet att vårda, börjar se mer moraliska ut än vad liberalerna kunnat föreställa sig.

Men feministerna är inte de enda malar som gnagt på den sociala väven. Det finns andra också, en del av dem till och med ännu radikalare. De mest högröstade är de homosexuella och deras egendomliga, men alltid motbjudande ideologer som tvingar på befolkningen en dogm vars konsekvenser för familjen redan visat sig dödliga.

På samma sätt som med feminismen, är de teologiska argumenten mot homosexualitet relaterade till vår förståelse av skapelsens ”dyadiska” natur. Mänsklig sexualitet är ett förkroppsligande av den gudomligt valda polaritet som finns i kosmos. Manligt och kvinnligt är komplementära principer, och sexualiteten är deras sakramentala och fruktbärande förening. Sexuella relationer mellan personer av samma kön är därför den mest extrema av alla möjliga överträdelser mot den naturliga ordningen. Dess biologiska sterilitet är ett tecken på dess metafysiska misslyckande att visa vördnad för den grundläggande dualitet som Gud använt som varp och väv till världen.

Och ändå är det så att homosexualitetens drivkraft förblir dåligt förstådd. Den förefaller vara det slutgiltiga argumentet mot darwinismens antagande om att egenskaper som inte är fortplantningsdugliga, med tiden systematiskt utplånas. I en del kulturer är homosexualitet ytterst sällsynt: Wilfred Thesiger berättar att han under sina långa vandringar tillsammans med arabiska beduiner, aldrig stött på minsta antydan till denna företeelse. I andra samhällen, särskilt i moderna stadskulturer, är det mycket utbrett. Det finns otaliga teorier om varför det är så: en del forskare spekulerar över att tendensen är ett uttryck för naturens egen metod att kontrollera befolkningstillväxten i överbefolkade samhällen. Det sägs att försöksråttor förblir stabilt heterosexuella tills de störs av starkt ljus, höga ljud och överdriven trängsel. Andra vetenskapsmän har spekulerat över effekterna av den ”hormonförorening” som uppstått till följd av de tusentals ton östrogen som släppts ut i vattnet av de som använt preventivmedel. Även detta förblir obevisat.

Men vad allt fler nya forskningsrön antyder är att homosexuella böjelser inte alltid är förvärvade, och att en del individer föds med dem som en identifierbar oregelbundenhet i kromosomerna. Följden av detta för moralisk teologi är tydlig: Med hänsyn till Koranens betoning av att människor bara är ansvariga för handlingar de frivilligt förvärvat, kan homosexualitet som en medfödd läggning inte vara en synd.

Detta betyder självklart inte att det är försvarbart att handla i enlighet med en sådan läggning. Liknande undersökningar tyder på att många mänskliga böjelser, däribland vissa former av kriminellt beteende, ibland också går att spåra till genetiska rubbningar; ändå skulle ingen dra slutsatsen att beteendet därför är försvarbart. Istället lär vi oss, att på samma sätt som Gud givit människor olika fysiska och intellektuella gåvor, har Han prövat en del av oss genom att inprägla moraliska böjelser som vi måste sträva efter att övervinna som en del av vår självförbättring och disciplin. En mentalsjuk person med ett tvångsmässigt begär att tända eld på hus har givits ett särskilt hinder att övervinna. En man eller en kvinna med starka homosexuella begär står inför samma utmaning.

För den religiöst troende, är det odiskutabelt att homosexuella handlingar är metafysiska såväl som moraliska brott. Heterosexualitet, med sin relation till befruktning, är den häpnadsväckande förening som leder till nytt liv, till barn, barnbarn och en ändlös avkomma: det är en dörr till evigheten. Sodomi leder, i fullständig kontrast till detta, ingenstans. Som alltid, framträder den mest måttlösa synden när en dygd kastas över ända.

Givetvis intresserar inget av detta det sekulära intellektet som inte finner någon mening i tillvaron, och som följaktligen inte kan föreställa sig varför optimal njutning och optimal tillfredsställelse, inte skulle vara syftet med människans liv. Föreställningen att vi är här på jorden för att rena våra själar och uppleva den gudomliga närvarons ojämförliga lycka, är fullständigt främmande för de flesta av våra landsmän. Men likväl finns det ett helt och hållet sekulärt argument mot homosexualitet som vi kan försöka utveckla.

Homosexualitet representerar en radikal utmaning mot äktenskapet som institution. Dess förespråkare erkänner inte detta faktum, men de angriper vår arts mest grundläggande norm: föreningen av manligt och kvinnligt för vilken vi uppenbarligen formats och som ger den naturliga ramen för barnuppfostran. Under tider som våra, när naturen inte längre anses äga auktoritet, och många livsstilar i alla avseenden är abnormt avvikande från det sätt på vilket människor levt under tusentals år, har samhället inte råd att tro att föreningen mellan manligt och kvinnligt bara har relativt värde. Ju mer alternativen mångfaldigas, desto mindre kommer normen att ses som helig. Varje seger för den homosexuella lobbyn är därför ett slag riktat mot den normalitet utan vilken samhället inte kan överleva.

Det är i samband med striden för att skydda familjen, som kampanjen mot homosexualitet blir som mest allmänt tillgänglig. De skrikande fanatiker som utdömer biskopar och kräver en sänkning av den ålder då samtycke till homosexuellt umgänge äger giltighet, är de bittraste fienderna till fitra, den ursprungliga norm som, oaktat den mänskliga rasens mångfald, genomgående kommit till uttryck i äktenskapet som den naturliga ramen för den nya generationens fostran. Det som är i strid med fitra är per definition destruktivt: det är i strid mot mänskligheten och i strid mot Gud. Denna medvetenhet bör återspeglas i lagstiftningen, som under en alltför lång tid sökt relativisera familjen och inordna den som bara en i raden av många alternativa livsstilar.

Muslimer anser ibland att familjevärderingarnas sammanbrott i väst kommer att gagna större delen av mänsklighetens intressen. Dekadans, säger de, är vad de har valt och förtjänar; och den oundvikliga kollapsen av dess samhälle kommer att lämna fältet fritt för det moraliskt starka Islam att återta sin plats som den världsledande civilisationen. Problemet med denna teori är att kollapsen inte visar några tecken på att leda till totalt sammanbrott. Teknologi och ekonomiska tillgångar tillåter skapandet av system för övervakning och social trygghet som kan handskas med det stigande antalet offer. Det ligger förvisso något ironiskt över en ny världsordning kontrollerad av en stat som inte kan upprätthålla ordningen i Central Park efter nattens inbrott. Men såvida vi inte är dåraktigt optimistiska, eller hoppas på oinskränkt diktatur, kan vi inte annat än känna oro över de sociala utvecklingslinjerna i väst. Överlevandet av den västerländska familjen är av största vikt för muslimer, och vi måste erbjuda våra åsikter tills den tid kommer när våra vänner och grannar fått sina doktriner krossade mot verklighetens städ och ödmjukats tillräckligt för att lyssna.