Frågor och svar

Frågor och svar enligt Hanafi-skolan

 

 

Jag har tre frågor. Om man ber salat-al leyl och sparar sheffi och wetri bönen, är det giltigt att be de sparade bönerna en timma innan al fedjr bönen? Om man försover sig, men har gjort niya att vakna före al fedjr för att be sheffi och wetri, och vaknar då tiden för al-fedjr bönen är inne – hur gör man då? Är det försent att utföra nattbönen? Är det giltigt att utföra sheffi bönen + witr i en och samma bön utan att göra tashahood mellan 2:a och 3:e raka?

 

[Besvarat av Sheykh Muhammed Muslim]

Prisad vare Gud och välsignad Hans Sändebud!

 

Witr-bönen enligt Hanafi mazhab består av tre rakah. Man gör inte salaam efter två rakah, utan ställer sig upp direkt efter tashahhud (at-tahiyyat), precis som vid maghrib.

I tredje rakah läser man både sura Fatiha och en sura, sen säger man ”Allahu akbar” och höjer händerna (precis som när man börjar bönen) och läser du’a qunoot (Allahumma innaa nasta’inuka wa nastaghfiruka o s v). Sedan gör man ruku’ och avslutar bönen som vanligt.

Det är wajib både att säga ”Allahu akbar” och att läsa du’a qunoot. Att höja händerna är sunnah.

Man kan be witr-bönen när som helst mellan isha-bönen och gryningen (subh sadiq, när fajr-tiden börjar). Man kan inte be witr innan man bett isha. Om man tänker be sunnah efter isha (två rakah) så måste man be dem innan man ber witr.

Man måste göra upp för witr-bönen om man missar den, precis som man måste med fardh-bönerna. Man kan be witr före eller efter salat ul-layl, tillsammans eller åtskilt som man vill.

Man kan inte be witr utan tashahhud mellan andra och tredje rakah, inte heller med salam efter två rakah, utom när man följer en imam som gör så. Jag hoppas dette besvarar dina frågor. Och Gud vet bäst.

 


 

Mina icke-muslimska släktingar köper presenter till min familj vid jultid. Jag känner mig generad att be dem att låta bli att köpa presenter, eftersom det finns andra muslimska familjer som accepterar sådana presenter, och så vill jag inte vara oartig heller. Men jag vill inte å andra sidan inte ha att göra med något som Allah inte tycker om. Ska jag ge presenterna till välgörenhetsorganisationer, eller ska jag vägra att ta emot dem? Och om de ger pengar som är avsedda för min dotter är det rätt av mig att ge bort dem? Hur ska jag lösa det här problemet?

 

Det är inget fel i att ta emot presenterna. De är inte i sig uttryck för en religiös akt, utan för sociala seder.

Det är tillåtet att ge presenter under vinterlovet i avsikt att stärka familjebanden, men man bör anstränga sig för att göra det på ett sätt som väcker aktning och visar att de skiljer sig [från julklappar], så att det inte verkar som om man försökte efterlikna [icke-muslimerna].

 


 

Jag har börjat känna att jag är kär i en flicka. Jag brukar faktiskt prata med henne och tycker att hon är mycket tilltalande, och jag trivs i hennes sällskap. Men jag har aldrig gått ut med en flicka förut, och jag vet att det är haram att göra det. Jag går ju inte ut med den här flickan, utan bara råkar träffa henne ibland. Problemet är att hon hade en pojkvän förut – jag menar hon gick ut med honom och gjorde många saker som var haram, fast inte samlag. Jag vet inte om hon är en passande partner för mig eftersom hon var tillsammans så länge med sin ex och gjorde så många skamliga saker som att kyssas och mycket annat. Så vad ska jag göra? Om flickan inte är passande för mig ur islamisk synpunkt så är jag inställd på att glömma henne, det är bara det att jag tycker om henne väldigt mycket.

 

Islamisk sett, ur lagens perspektiv, är det inget fel i att gifta sig med flickan du nämner i din fråga, oberoende av vad hon har gjort tidigare. Det är ditt eget beslut. Om du verkligen älskar henne och inte kommer att använda hennes förflutna för att plåga dig själv eller henne i framtiden eller skada ert förhållande på något sätt, så gift dig med henne.

Om du tror att hennes förflutna kommer att plåga dig eller leda till att du kommer att tycka illa om henne i framtiden, så är det inte rekommenderat att du gifter dig med henne.

Om du bestämmer dig för att gifta dig med henne så bör du göra det så snart som möjligt, eftersom det inte är tillåtet för dig att träffa henne ensam utan att ni är gifta enligt lagen.

Och bara Allah den Allsmäktige vet bäst.

 


 

Jag undrar om aktier är halal eller haram. Alltså om det har med riba (ränta) att göra eller inte. Om ni kan maila mig svaret och/eller skriva i forumet med så skulle jag vara tacksam. Hoppas ni kan hitta svaret Inshallah.

 

Svar enligt hanafi skolan:

[Besvarat på www.sunnipath.com av Muhammad ibn Adam al-Kawthari översatt till svenska av AbdulWahid]

 

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges namn!

 

En del av de lärda (ett väldigt litet antal) anser att det inte är tillåtet att investera i aktier. Deras huvudargument är att aktier – för den som har sådana – inte innebär ägande av företagets tillgångar, aktiebrevet är snarare ett dokument som betyder att man lånat ut pengar till ett visst företag. Utdelningen man får anses därför vara ränta (riba) och därmed förbjuden.

Majoriteten av de lärda, håller hursomhelst inte med om detta. Lärda såsom Shaykh Ali al-Khafif, Dr. Wahba al-Zuhayli, Shaykh Taqi Usmani och andra har förklarat att det är tillåtet (halal) att investera i ett företags aktier under vissa förutsättningar.

De säger att aktiebeviset i själva verket innebär att den som innehar aktier har del i äganderätten av företagets tillgångar. Hans ägande står i proportion till hans investeringar i företaget. Det är därför aktieägaren inte får tillbaka sina investeringar i kontanter om företaget går i konkurs, han får snarare den del av företagets tillgångar som motsvarar hans ägande. Därför är det tillåtet att investera i företagsaktier och aktiebeviset betyder inte att man lånat ut pengar till företaget.

Det är tillåtet att köpa aktier om följande villkor uppfylls:

1) Företagets huvudsakliga verksamhet måste vara tillåten (halal). Det är inte tillåtet att köpa aktier i ett företag vars huvudsakliga verksamhet är förbjuden såsom fallet är med räntebaserade banker, försäkringsbolag, företag som tillverkar och säljer alkohol o.s.v. Är företagets huvudsakliga verksamhet halal, såsom fallet är med textilföretag eller företag som arbetar med telekommunikation, är det tillåtet att teckna aktier i företaget.

2) Även om ett företags huvudsakliga verksamhet är halal, kan det på ett eller annat sätt vara involverat i räntebaserade transaktioner. Därför är följande nödvändigt:

a) man bör protestera mot räntetransaktioner, helst vid den årliga bolagsstämman, genom att göra detta anses man ha gjort sin plikt.

 b) När man får utdelning, ska den del av företagets inkomster som förvärvats genom ränta ges till välgörenhet utan att man avser att belönas för detta, som fallet generellt är med otillåtna inkomster. Denna summas (ackumulerad ränta) storlek kan man få kännedom om genom företagets årsredovisning.

3) Det företag vars aktier man avser att köpa måste ha tillgångar som inte är likvida. Alla tillgångar får alltså inte vara likvida (d.v.s. kontanter, checker, aktier o.s.v.). Är alla företagets tillgångar likvida, kan deras aktier inte säljas eller förvärvas utom för det nominella värdet.

 

Anledningen till detta är att aktien i detta fall, bara representerar pengar och man får inte byta in pengar annat än för samma värde.

Om ovanstående tre/fyra villkor uppfylls, är det tillåtet att handla med aktier på marknaden.