Viktiga dagar

Viktiga dagar

 

 

 

 

Muharram

 

Muharram är det nya årets första månad och den första av de fyra helgade månaderna.
Det är rekommenderat att börja det nya året med att ångra det gångna årets synder.

 

Muharrams tio första dagar

Abu Uthman al-Nahdi sade: ”De [föregångarna] satte stort värde på de tio sista dagarna av Ramadan, de 10 första dagarna av Dhu ’l-hijja och de 10 första dagarna av Muharram.”
Profeten, frid och välsignelser med honom, sade:

“Den bästa fastan efter fastan i Ramadan är fastan i Allahs månad, den ni kallar Muharram. Den bästa bönen efter den obligatoriska är nattbönen (qiyâm al-layl).” (Muslim)

Det är rekommenderat att fasta under de helgade månaderna (Rajab, Dhul Qa’da, Dhul Hijja och Muharram), speciellt under månaden Muharram. Av Muharrams dagar är de tio första de bästa.

Eftersom året inleds med en helgad månad (Muharram) och avslutas med en annan helgad månad (Dhul Hijja) är det rekommenderat att fasta mycket under dessa månader. Det kan nämligen vara så att allting mellan dessa månader nedtecknas som tillbedjan. Allah, Upphöjd är Han, säger i en hadith qudsi:

“Adams son! Kom ihåg Mig en stund vid dagens begynnelse och en stund vid dess slut så förlåter Jag dig allt däremellan med undantag för de stora synderna, tills du ber om förlåtelse för dem.”

Ibn al-Mubârak, må Allah visa honom barmhärtighet, sade: “[Allt som görs och sägs] under dagen räknas som dhikr för den som avslutar sin dag med att minnas Allah”

 

’Âshûra’ och Tâsûa’ dvs. den nionde och tionde Muharram

Ibn ’Abbas, må Gud vara nöjd med dem, sade att Guds Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, fastade på ’Ashura och att han uppmanade andra att fasta då. (Bukhari & Muslim)

Det är rekommenderat att fasta dessa dagar, i synnerhet den tionde. Abû Qatâda, må Allah visa honom barmhärtighet, berättar att Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Fasta den 10:e Muharram gottgör för synderna under det gångna året.” (Muslim)

Ibn ’Abbâs, må Allah vara nöjd med honom, sade att Profeten, frid och välsignelser med honom, sade:

”Lever jag till nästa år ska jag helt säkert fasta den 9:e Muharram.” (Muslim)

 

 

 

 

Rabî’ al-awwal

 

12 rabî’ al-awwal Profetens födelsedag [saw], frid och välsignelser vare med honom

Det är rekommenderat att hedra minnet av Profetens födelsedag [saw], frid och välsignelser vare med honom, genom att t.ex. läsa Koranen och sira.

As-Suyuti blev tillfrågad om sedvänjan att hedra minnet av Profetens födelsedag [saw], frid och välsignelser med honom, och svarade:

”Sedvänjan att hedra minnet av Profetens födelsedag [saw], frid och välsignelser med honom, – genom att samlas för att läsa Koranen, läsa berättelser som handlar om profetskapets begynnelse och om de tecken som sammanföll med hans födelse – anser jag vara en god innovation och om man efter att ha serverats mat går hem utan att lägga något till detta, belönas man.”

Vidare skriver han (as-Suyuti): ”Sheykh al-Islam, sin tids hadith-mästare Ibn Hajar al-Asqalani, blev tillfrågad om sedvänjan att hedra minnet av Profetens födelsedag [saw], frid och välsignelser med honom, och gav följande svar:

”Att hedra minnet av Profetens födelsedag [saw], frid och välsignelser med honom är en innovation (bid’a) som inte kommit oss till del från någon av de rättfärdiga efterföljare som levde under de tre första generationerna. Trots detta har denna sedvänja både goda och dåliga inslag. Om man gör sitt bästa för att endast göra det goda och undvika det dåliga är det en god innovation och om man inte gör det är det en dålig innovation.

Jag (Ibn Hajar) kom att tänka på en tillförlitlig text genom vilken man kan sluta sig till att denna innovation vilar på en fast grund. Det är en hadith som återberättas i ”Bukhari” och ”Muslim”: ”Profeten [saw], frid och välsignelser med honom kom till Medina och fann att judarna höll fasta den 10:e Muharram. Han frågade dem om detta och de svarade: ’Denna dag dränkte Allah Farao och räddade Moses, frid och välsignelser med honom ,och vi fastar därför för att visa vår tacksamhet till Allah, den Upphöjde’”

Detta tyder på att det är tillåtet att tacka Allah för de gåvor Han givit vid ett speciellt tillfälle, vare sig det handlar om att Han givit något gott eller avvärjt något ont och att det är tillåtet att uttrycka sin tacksamhet på årsdagen av en sådan händelse. Man kan visa sin tacksamhet genom att tjäna Honom på många olika sätt, såsom att falla ner på sitt ansikte, att fasta, att ge allmosor och att recitera Koranen. Och vilken gåva är större än den att Profeten frid och välsignelser med honom, barmhärtighetens Profet, en dag kom till världen?” (Al-Hawi lil fatawi 1/221)

Sa’îd Ibn Râshid sade, ”Jag frågade ’Atâ’, ’Var Profeten profet innan han skapades?’” Han svarade, ”Ja, vid Allah, [han var profet] tvåtusen år innan jorden skapades.”

Maysara al-Fajr sade, ”Jag frågade, ’Allahs Sändebud! När blev du profet?’” Han svarade, ”När Adam befann sig i ett tillstånd mellan själ och kropp.” (Ahmed & al-Hakim)

Allah sade till Adam, ”Om det inte vore för Muhammed, skulle Jag inte ha skapat dig.” (Al-Hakim i sin sahih)

 

 

 

 

 

Rajab – helgad månad

 

Al-Shâfi’, må Allah vara nöjd med honom, sade: ”Det har kommit oss till del att åkallan (du’â’) besvaras under fem nätter [i synnerhet]: natten till fredag, ’îd-nätterna (’îd al-Adhâ och ’îd al-fitr), den första natten av Rajab och natten till den femtonde Sha’bân.”

Det är rekommenderat att fasta under de fridlysta månaderna (Rajab, Dhul Qa’da, Dhul Hijja och Muharram), speciellt under månaden Muharram. Av Muharrams dagar är de tio första de bästa.

I en hadith säger Profeten, frid och välsignelser vare med honom:

”Rajab är Allahs månad, Sha’bân är min månad och Ramadan är samfundets månad.” (ad-Daylami)

 

Himmelsfärden den 27:e Rajab

 

 

 

 

 

Sha’bân

 

Al-Shâfi’, må Allah vara nöjd med honom, sade: ”Det har kommit oss till del att åkallan (du’â’) besvaras under fem nätter [i synnerhet]: natten till fredag, ’îd-nätterna (’îd al-Adhâ och ’îd al-fitr), den första natten av Rajab och natten till den femtonde Sha’bân.”

I en hadith säger Profeten, frid och välsignelser vare med honom: ”Rajab är Allahs månad, Sha’bân är min månad och Ramadân är samfundets månad.” (ad-Daylami)

Usâma Ibn Zayd sade till Profeten, frid och välsignelser vare med honom: ”Jag har lagt märke till att du fastar mer under månaden Sha’bân än under någon annan månad.” Han svarade:

”Sha’bân är en månad mellan Rajab och Ramadan som många människor försummar och en månad i vilken handlingar visas upp för alla världars Herre, Mäktig och Ärorik är Han. Jag önskar att mina handlingar visas upp medan jag fastar. (Ahmad & al-Nasâ’i)

A’isha, må Gud vara nöjd med henne, sade:

”Profeten, frid och välsignelser vare med honom, fastade mer i Sha’ban än han gjorde under någon annan månad. Han brukade fasta hela Sha’ban.” och i en annan version av samma hadith: ”Han fastade hela Sha’ban, utom några få dagar.” (Bukhari & Muslim)

Umm Salama, må Gud vara nöjd med henne, sade:

”Jag har aldrig sett att Profeten, frid och välsignelser vare med honom, fastade två månader i rad, utom månaderna Sha’ban och Ramadan.” (Tirmidhi m.fl.)

 

 

Den 15 Sha’bân

I många hadither bekräftas att natten till den 15:e Sha’ban är en speciell natt och många av de rättfärdiga föregångarna ansåg att det är rekommenderat att tillbringa denna natt i bön. Att påstå att denna natt inte är speciell och att man inte ska be utöver det vanliga, är minst sagt förkastligt. Mu’adh ibn Jabal, må Allah vara nöjd med honom, sade att Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Allah uppmärksammar hela Sin skapelse natten till den 15:e Sha’ban och förlåter alla tjänare, utom de som sätter andra vid Hans sida och de som hyser agg [mot andra muslimer]” [Sahih Ibn Habban]

‘Aisha, må Allah vara nöjd med henne har berättat att Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

“Allah kommer ned till den lägsta himmelen under den femtonde natten av Sha’bân och förlåter fler personer än antalet hårstrån på Kalbs getter.” [Kalb var en talrik folkstam] [Sahih Ibn Habban]

Khâlid ibn ma’dân, Makhûl, Luqmân ibn ’Amir och andra tâbi’în från Shâm höll Sha’bans femtonde natt helig och de använde all sin kraft för att dyrka Allah under denna natt. De klädde sig i sina bästa kläder, parfymerade sig, använde ”kohl” och tillbringade natten bedjande i moskén. [Ibn Rajab al-Hanbali Lata’if al-ma’arif]

Många människor skiljer inte mellan salat ar- raghâ’ib – en bön som inte är rekommenderad och till och med förbjuden enligt vissa lärda – och natten till den 15:e Sha’ban – som är en viktig natt. Salat ar-raghâ’ib är en speciell bön som vissa säger bör bes den 15:e Sha’ban, men enligt shafi’iterna är det inte rekommenderat att be denna bön, eftersom den har sitt ursprung i uppdiktade hadither. Det är däremot rekommenderat att be mycket ’vanliga’ böner under denna natt.

 

 

 

 

 

Ramadan

 

Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er- kanske skall ni frukta Gud. K.2:183

För att ge människorna vägledning[inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som Han väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet. K.2:185

Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Påbörja fastan när ni ser nymånen och avbryt fastan när ni ser den [igen], men om det är molnigt, skall ni fasta trettio dagar.” (Muslim)

Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Den som fastar under Ramadan med tro och hopp, blir förlåten sina tidigare synder. Den som står upp i bön under Ramadan med tro och hopp, blir förlåten sina tidigare synder. Den som står upp i bön under laylatu ’l-qadr med tro och hopp, blir förlåten sina tidigare synder.” (Bukhari & Muslim)

Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Allah den upphöjde, säger: ’Belöningen för alla handlingar som Adams son utför mångdubblas. En god gärning belönas tiofalt och ända upp till sjuhundra gånger med undantag av fastan. Den är för Mig och Jag belönar Adams son för den. Den fastande har lämnat sina begär och sin mat för Min skull. Den fastande har två glädjefyllda stunder, en, när han bryter fastan och en annan, när han möter sin Herre. Den fastandes andedräkt är för Allah mer väldoftande än mysk. Fastan är ett skydd. Om någon av er fastar, bör han undvika oanständigt och högljutt tal. Om någon förolämpar eller vill strida mot en av er ska han säga: ’Jag fastar.’ ” (Bukhari & Muslim)

Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Ät innan gryningen, eftersom det finns välsignelser i den måltid som intas före gryningen.” (Bukhari & Muslim)

Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Människorna kommer att ha det bra så länge de skyndar sig att bryta fastan.” (Bukhari & Muslim)

Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Allah har inget behov av att den avstår från mat och dryck som inte avstår från lögnaktigt tal eller att handla i enlighet med det.” (Bukhari)

Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Om någon av er glömmer [att han fastar] och därför äter eller dricker, bör han trots detta slutföra sin fasta, eftersom det var Allah som matade honom och gav honom att dricka.” (Bukhari & Muslim)

Ibn ’Abbâs, må Allah vara nöjd med honom sade: ”Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, var den generösaste av människor och mest generös var han under Ramadan när han träffade Jibril. Jibril kom till honom varje natt under Ramadan och studerade Koranen tillsammans med honom och därför var Allahs Sändebud då generösare än den fritt blåsande vinden.” (Bukhari & Muslim)

Ibn Umar, må Allah vara nöjd med dem, sade: ”Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, förbjöd oss att fasta flera dagar i rad utan att äta eller dricka däremellan. De (följeslagarna) sade: ’Men du gör det’ Han svarade

’Jag är inte som ni, jag får mat och dryck (av Allah)’ ” (Bukhari & Muslim)

 

 

 

Laylatul qadr – Allmaktens natt

Se Vi har uppenbarat denna [heliga Skrift] under allmaktens natt. 2. och vad kan låta dig förstå vad allmaktens natt betyder? 3. Allmaktens natt är mera värd än tusen månader; 4. då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. 5. Den [natten andas] fred till dess dagen gryr! (K. 97: 1-5)

Abu Hurayra, må Gud vara nöjd med honom, berättade att Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, sade:

”Den som står upp i bön under laylatu ’l-qadr med tro och hopp, blir förlåten sina tidigare synder.” (Bukhari & Muslim)

 

 

 

De tio sista dagarna

Ibn Umar, må Allah vara nöjd med dem, berättade att Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, brukade tillbringa de tio sista dagarna av Ramadan i moskén (’itikâf). Bukhari, Muslim

 

 

’Îd al-fitr

Från och med ’îd natten till dess att imamen yttrar ’îd bönens inledande ”Allahu Akbar” (takbîratu ’l-ihrâm), är det rekommenderat att med hög röst repetera följande ord (kvinnor som är omgivna av icke-mahram bör säga detta tyst för sig själva):

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lâ ilâha ill Allah. Allahu Akbar, Allahu akbar wa lillâhi al-hamd. Allahu Akbar kabîra wa ’l-hamdu lillâhi kathîra wa subhâna Allahi bukratan wa asîla. Lâ ilâha ill Allah. Wa lâ na’budu illa iyyâh mukhlisîna lahu ’l-dîna wa law kariha al-kâfirôn. Lâ ilâha ill Allah wahdah. Sadaqa wa’dah wa nasara ’abdah wa hazama al-ahzâba wahdah lâ ilâha ill Allah wa Allahu Akbar.

 

Allah är störst, Allah är störst, Allah är störst. Det finns ingen gud utom Allah. Allah är störst, Allah är störst, lov och pris tillkommer Allah. Allah är alltid störst, mycket lov och pris tillkommer Allah, ära tillkommer Allah morgon och kväll. Det finns ingen gud utom Allah. Honom allena dyrkar vi, vi gör våra religiösa plikter endast för Honom även om de otrogna är avogt inställda. Det finns ingen gud, utom Allah allena. Han uppfyllde sitt löfte, gav Sin tjänare seger och besegrade Ensam de förbundna. Det finns ingen gud utom Allah. Allah är störst.

 

Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Den dag hjärtan dör, går inte deras hjärtan förlorade som givit liv åt ’id-nätterna [genom att tillbringa dem i tillbedjan].” (Ibn Majah & at-Tabarani)

 

 

 

 

Shawwâl

 

Det är rekommenderat att fasta sex dagar i månaden Shawwal, att fasta dem i följd och att göra detta omedelbart efter îd-dagen. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Den som fastar Ramadan och därefter fastar sex dagar under Shawwal, är som den som fastat ett helt år” (Muslim)

 

 

Dhu ’l-Qa’da – helgad

 

Det är rekommenderat att fasta under de fridlysta månaderna (Rajab, Dhul Qa’da, Dhul Hijja och Muharram), speciellt under månaden Muharram. Av Muharrams dagar är de tio första de bästa.

 

 

 

 

 

Dhu ’l-hijja – helgad

De tio första dagarna

Abu Uthman al-Nahdi sade: ”De [föregångarna] satte stort värde på de tio sista dagarna av Ramadan, de 10 första dagarna av Dhu ’l-hijja och de 10 första dagarna av Muharram.”

 

’Arafa

En judisk man kom till ’Umar Ibn al-Khattâb, må Allah vara nöjd med honom, och sade, ”Amir al-mu’minin! [Det finns] en vers i er bok som vi judar [värderar så högt] att vi skulle ha gjort dagen då den uppenbarades till en högtidsdag, om den sänts ned till oss.” ’Umar frågade, ”Vilken vers?” Han svarade, [Idag har Jag fullkomnat eder religion åt eder, gjort Min nåd fullkommen, och funnit för gott att giva eder Islam till religion.] (K, 5:3) ’Umar sade, ”Jag känner till när och var den sändes ned. Det var en fredag när Allahs Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, stod på ’Arafa.

Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”[Angående] fastan på ’arafa dagen, förväntar jag mig att Allah ska förlåta det gångna och det kommande årets [synder]” (Muslim)

Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”’Arafa dagen är en dag då den som tyglar sin hörsel, syn och tunga blir förlåten.” (Ahmed)

 

’Îd al-adhâ

Från och med ’îd natten till dess att imamen yttrar ’îd bönens inledande ”Allahu Akbar” (takbîratu ’l-ihrâm), är det rekommenderat att med hög röst repetera följande ord (kvinnor som är omgivna av icke-mahram bör säga detta tyst för sig själva):

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lâ ilâha ill Allah. Allahu Akbar, Allahu akbar wa lillâhi al-hamd. Allahu Akbar kabîra wa ’l-hamdu lillâhi kathîra wa subhâna Allahi bukratan wa asîla. Lâ ilâha ill Allah. Wa lâ na’budu illa iyyâh mukhlisîna lahu ’l-dîna wa law kariha al-kâfirôn. Lâ ilâha ill Allah wahdah. Sadaqa wa’dah wa nasara ’abdah wa hazama al-ahzâba wahdah lâ ilâha ill Allah wa Allahu Akbar.

 

Allah är störst, Allah är störst, Allah är störst. Det finns ingen gud utom Allah. Allah är störst, Allah är störst, lov och pris tillkommer Allah. Allah är alltid störst, mycket lov och pris tillkommer Allah, ära tillkommer Allah morgon och kväll. Det finns ingen gud utom Allah. Honom allena dyrkar vi, vi gör våra religiösa plikter endast för Honom även om de otrogna är avogt inställda. Det finns ingen gud, utom Allah allena. Han uppfyllde sitt löfte, gav Sin tjänare seger och besegrade Ensam de förbundna. Det finns ingen gud utom Allah. Allah är störst.

 

Vid ’îd al-adha är det också rekommenderat för dem som inte utför pilgrimsfärden att repetera ovanstående dhikr efter varje bön, oavsett om bönen är obligatorisk eller inte, från och med fajr på ’Arafa dagen till och med ’asr den 13:e dhu ’l-hijja.

Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Den dag hjärtan dör, går inte deras hjärtan förlorade som givit liv åt ’id-nätterna [genom att tillbringa dem i tillbedjan].” (Ibn Majah & at-Tabarani)

 

Ayyâm al-tashrîq (11:e, 12:e och 13:e Dhu ’l-hijja)

Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Ayyâm ul-tashrîq är dagar då människor äter, dricker och mins Allah, den Mäktige och Ärorike. (Muslim)

 

 

Årets sista natt

Eftersom året inleds med en helgad månad (Muharram) och avslutas med en annan helgad månad (Dhul Hijja) är det rekommenderat att fasta mycket under dessa månader. Det kan nämligen vara så att allting mellan dessa månader nedtecknas som tillbedjan. Allah, Upphöjd är Han, säger i en hadith qudsi:

“Adams son! Kom ihåg Mig en stund vid dagens begynnelse och en stund vid dess slut så förlåter Jag dig allt däremellan med undantag för de stora synderna, tills du ber om förlåtelse för dem.”

 

Ibn al-Mubârak, må Allah visa honom barmhärtighet, sade: “[Allt som görs och sägs] under dagen räknas som dhikr för den som avslutar sin dag med att minnas Allah”

 

 

 

 

Viktiga veckodagar

 

 

Fredagar

Det är rekommenderat att läsa sûratu ’l-Kahf (sûra 18) natten till fredag och att läsa den ännu en gång under dagen. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Den som läser al-Kahf på fredagar får ett ljus som lyser från en fredag till nästföljande.” (al-Hakim)

Att tvätta sig (ghusl) någon gång efter fajr är också rekommenderat, det allra bästa är dock att tvätta sig strax innan man går till moskén. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”De män och kvinnor som kommer till fredagsbönen bör tvätta sig [innan], men detta gäller inte dem som inte närvarar” (al-Bayhaqi)

Det är rekommenderat att sända mycket välsignelser över Profeten, frid och välsignelser vare med honom. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Sänd många välsignelser över mig under den vita natten och den lysande dagen.” [dvs. natten till fredag och på fredagar] (al-Bayhaqi)

Det är också rekommenderat att klä sig i vita kläder, att parfymera sig, att klippa naglarna, att använda siwâk, att gå till moskén tidigt och att sätta sig så nära imamen som möjligt.

 

 

 

Måndagar

Det är rekommenderat att fasta på måndagar. Abu Qatada, må Allah vara nöjd med honom, sade att Profeten, frid och välsignelser vare med honom, fick en fråga om att fasta på måndagar och svarade:

”På den dagen föddes jag och på den dagen blev jag sänd [som profet] – eller kom uppenbarelsen till mig” (Muslim)

Abu Hurayra, må Allah vara nöjd med honom, sade att Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, sagt:

”Handlingar visas upp [inför Allah] på måndagar och torsdagar och jag vill att mina handlingar ska visas upp medan jag fastar.” (at-Tirmidhi)

A’isha, må Allah vara nöjd med henne, sade att Profeten, frid och välsignelser vare med honom, var angelägen om att fasta på måndagar och torsdagar.” (at-Tirmidhi)

 

 

 

Torsdagar

Abu Hurayra, må Allah vara nöjd med honom, sade att Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, sagt:

”Handlingar visas upp [inför Allah] på måndagar och torsdagar och jag vill att mina handlingar ska visas upp medan jag fastar.”

A’isha, må Allah vara nöjd med henne, sade att Profeten, frid och välsignelser vare med honom, var angelägen om att fasta på måndagar och torsdagar.” (at-Tirmidhi)

 

 

 

Viktiga dagar varje månad

 

Det är rekommnederat att fasta tre dagar varje månad och bäst är at fasta den 13:e, 14:e och den 15:e varje månmånad. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Att fasta tre dagar varje månad är som att fasta hela året.” (Bukhari & Muslim)

Abu Dharr, må Allah vara nöjd med honom, sade: Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

’O Abu Dharr! Om du fastar tre dagar varje månad, fasta då den 13:e, 14:e och den 15:e'” (at-Tirmidhi)