Hadither om tvagningen

Hadither om tvagningen

 

 

Troende! När ni går till bön, två då ansikte… Allah vill inte lägga på er tunga bördor, men [Han] vill rena er och fullkomna Sin nåd mot er – kanske känner ni tacksamhet. (K. 5: 6)

Guds Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”På uppståndelsens dag kommer människor ur mitt samfund att kallas fram med lysande pannor, underarmar och ben – spår som tvagningen lämnat -, låt därför den av er som förmår förlänga sitt ljus göra det.” [Bukhari, Muslim]

Guds Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Den troendes utsmyckning (i Paradiset) räcker dit tvagningen räcker fram.” [Muslim]

Guds Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”För den som utför tvagningen – och utför den väl – kommer synderna att lämna hans kropp till och med underifrån hans naglar. ” [Muslim]

Uthman, må Gud vara nöjd med honom, sade:

”Jag såg hur Guds Sändebud utförde tvagningen på samma sätt som jag nu utfört den och därefter sade han: ’Den som tvår sig så här, blir förlåten sina tidigare synder och hans bön och väg till moskén blir till ytterligare förlåtelse.’ ” [Muslim]

Guds Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”När den troende tjänaren eller den muslimske tjänaren under tvagningen tvättar ansiktet, lämnar alla synder han sett med sina ögon, hans ansikte med vattnet eller med de sista vattendropparna. När han tvättar sina händer, lämnar alla synder han utfört med händerna, hans händer med vattnet eller med de sista vattendropparna och när han tvättar fötterna, lämnar alla synder han gått till, hans fötter med vattnet eller med de sista vattendropparna ända tills han kommer ut ren från alla synder.” [Muslim]

Guds Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Ska jag inte leda er till det varmed Gud utplånar synderna och med vilket Han höjer nivåerna?” De sade: ’Jo, gör det, Guds Sändebud!’ Han sade: ’Att utföra tvagningen väl, även om det är svårt, att gå lång väg till moskéerna och att efter förrättad bön invänta nästa bön.'”