Frågor och svar om ghusl

Frågor och svar om ghusl

 

 

Jag undrar om min ghusl blir accepterad om jag inte tar med allt i min avsikt.

Jag gjorde ghusl efter min månads period och under den tiden jag hade min period så hade jag en ”våt dröm” en natt. När jag sen gjorde ghusl så glömde jag den ”våta drömmen” och hade endast avsikt att rena mig själv från min månads period. Måste jag göra om min ghusl med rätt avsikt för att den nu ska accepteras? Jag tänker bland annat på den hadith som berättar för oss om att vi kommer få det vi har avsikt för.

Tack för din hjälp och servicen. jag ber Allah att alltid fortsätta hjälpa dig med detta insh Allah.

 

Det är bl.a. obligatoriskt att utföra ghusl:

a) efter samlag dvs. när hela ollonet har varit inne i slidan (även om samlaget inte resulterar i orgasm)

b) efter sädesuttömning (eller motsvarande för kvinnor)

c) efter avslutad menstruation

d) efter avslutad postnatal blödning

 

När man gör ghusl av en, eller fler, av ovan nämnda anledningar är en enda avsikt tillräcklig. Man behöver alltså inte ha en särskild avsikt för varje anledning.

Om man däremot, vid ett och samma tillfälle, har för avsikt att utföra en obligatorisk ghusl och en som är rekommenderad, när man t.ex. har haft samlag och vill närvara på fredagsbönen, måste man ha en avsikt för var och en. Avser man bara den ena är det bara den som är giltig.

 


 

Jag undrar hur man gör när man har haft mens hur dushar man.”stora wudu” är det samma med när man har haft samlag hur dushar man för att kunna göra salat.

 

Ja, det är samma sorts renhetsbad (ghusl). Att utföra ett renhetsbad (ghusl) är nödvändigt vid bl.a. fyra tillfällen

 

a) Efter samlag dvs. när hela ollonet har varit inne i slidan (även om samlaget inte resulterar i orgasm)

b) efter sädesuttömning (eller motsvarande för kvinnor)

c) efter avslutad menstruation

d) efter avslutad postnatal blödning

För att renhetsbadet (ghusl) ska vara giltigt måste två villkor uppfyllas.

 1. Avsikt, man måste avse att utföra en obligatorisk ghusl. Man måste ha avsikten samtidigt som man tvättar den första delen av kroppen. Om man tvättar en eller flera kroppsdelar innan man haft avsikt, måste kroppsdelen/delarna tvättas en gång till.

2. Att se till att vatten kommer över hela kroppen och huvudet.

 

En kvinna som har flätor måste lösa upp dem om håret är så hårt flätat att vattnet inte kan tränga igenom. Har man gjort 1 och 2 ovan är ghusl giltig och man anses även ha wudu. Det är alltså tillräckligt att doppa hela kroppen och huvudet i en bassäng eller en sjö med avsikt att utföra ett obligatoriskt renhetsbad (ghusl).

Det är viktigt att försöka följa sunnan när man gör ghusl och därför bör man göra följande:

a) börja med att urinera (detta gäller män som haft sädesuttömning och bör göras för att all sädesvätska ska komma ut)

b) täcka könsorganen (med något tyg eller klädesplagg)

c) stå upp

d) stå vänd mot Qibla

e) säga ’Bismillahi r-Rahmani r-Rahim’

f) använda siwak

g) tvätta händerna

h) skölja munnen

i) dra in vatten i näsan och snyta ut det

j) tvätta könsorganen och ändtarmsöppningen

k) göra wudu

l) avse att utföra obligatorisk ghusl och hälla vatten över huvudet tre gånger samt massera hårbotten (även huden under skägget) med fuktiga fingrar

m) hälla vatten över kroppens högra del tre gånger

n) hälla vatten över kroppens vänstra del tre gånger

o) föra de våta händerna över hela kroppen (dalk)

p) när man är färdig säga: Ash-hadu al lâ ilâha ill Allah wahdahu lâ sharîka lahu wa ash-hadu anna Muhammadan ’abduhu wa rasûluhu Allahumma j’alnî mina t-tawwâbîn wa j’alnî mina l-mutattahhirîn [Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud, Han har ingen like och jag vittnar om att Muhammed är Hans tjänare och Sändebud.]

Det är sunna att göra momenten i följande ordning:

1 Man börjar med att avlägsna smuts från könsorganen.

2 vänder sig mot Qibla, säger ’Bismillahi r-Rahmani r-Rahim’, använder siwak, tvättar händerna, sköljer munnen, drar in vatten i näsan och snyter ut det. Allt detta gör man med avsikten att utföra det som är sunna vid ghusl.

3 tvättar könsorganen, ändtarmsöppningen och området runtomkring med avsikt att häva det orena tillståndet från just dessa områden*.

4 utför en komplett wudu med avsikt att utföra obligatorisk wudu

5 häller vatten över huvudet med avsikt att utföra en obligatorisk ghusl

6 häller vatten över den högra delen av kroppen

7 häller vatten över den vänstra delen av kroppen

8 och när man är färdig och gått ut ur badrummet säger man: Ash-hadu al lâ ilâha ill Allah wahdahu lâ sharîka lahu wa ash-hadu anna Muhammadan ’abduhu wa rasûluhu Allahumma j’alnî mina t-tawwâbîn wa j’alnî mina l-mutattahhirîn
[Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud, Han har ingen like och jag vittnar om att Muhammed är Hans tjänare och Sändebud.]

 

*När man gjort detta hävs det orena tillståndet från just det området och man behöver därför inte upprepa tvagningen av detta område igen. Om man, efter att ha utfört wudu, rör könsorganen eller ändtarmsöppningen med insidan av handen upphävs wudu och den måste därför upprepas innan man ber, rör Koranen osv.

 

Referenser:

Ahmad ibn Naqib al-Misri. Umdat al-Salik i engelsk översättning av Nuh Ha Mim Keller. 1991 Nyutgåva. Maryland: Amana Publications 1999.

Zayn Ibn Ibrahim Ibn Zayn Ibn Sumayt. Al-Taqrirat al-Sadiada fi al-Masa’il al-Mufida. Tarim: Dar al-’Ilm wa al-Da’wa 1423/2003

Sa’id ibn Muhammed. Bushra al-Karim. Libanon: Dar al-Fikr 1412/1992

 


 

När man haft sexuellt umgänge är det obligatoriskt att göra ghusl, men vad gör man om det kommer ut sädesvätska igen efter det att man gjort ghusl?

 

Sädesvätska är en vit trögflytande vätska som kommer ut stötvis, i samband med njutning, och åtföljs av trötthet. När den är fuktig luktar den som pollen och när den torkat luktar den som äggvita.

Samtliga kännetecken behöver inte finnas för att en vätska ska anses vara sädesvätska. Det räcker med att ett av följande kännetecken påträffas:

  • att vätskan åtföljs av trötthet och att den kommer ut i samband med njutning,
  • att dess lukt påminner om pollen
  • eller att den kommer ut stötvis.

Om vätskan har en av dessa egenskaper, anses den vara sädesvätska och man måste därför göra ghusl igen. Om den inte har några av dessa egenskaper, är det inte sädesvätska och det räcker därför att tvätta bort den och göra wudu. [Safinatu ’l-Naja]