Dawa-fonden

Dawa-fonden

Dawa-fonden

Al Ghazali-institutets dawa-fond har till uppgift att distribuera islamisk litteratur och annat material till behövande och till olika institutioner i Sverige. Via kontakter kommer materialet att förmedlas till bl.a. intagna på fängelser och häkten, nya muslimer och, inshAllah, längre fram även där det kan vara lämpligt inom skola och vård.

Fonden drivs av frivilliga bidrag och kommer inshAllah att vara en källa till mycket gott både för dem som ger bidrag och dem som får ta emot materialet. Allah [swt] säger i Koranen:

DE SOM ger av vad de äger för Guds sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. Gud mångdubblar avkastningen för den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt.” (K. 2:261)

De som ger av vad de äger, nattetid eller under dagen, i tysthet eller öppet i allas åsyn, skall få sin lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” (K. 2:274)

Och Sahl ibn Sa’d har förmedlat att Profeten [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade till ’Ali:
Vid Allah, att en enda man får vägledning genom dig är bättre för dig än röda kameler.”

 Bidrag kan sättas in på al Ghazali-institutets Plusgiro: 1913941-9 eller Swish: 1233656303. Märk inbetalningen med ”Dawa-fonden”.

Alla bidrag är välkomna, stora som små.