Onormala blödningar (istihada)

Onormala blödningar (istihada)

 

 

Tre villkor måste uppfyllas för att en blödning ska betraktas vara menstruation:

 

  1. Blödningen måste pågå i minst tjugofyra timmar. Om blödningen kommer och går 1, måste blödningarnas sammanlagda tid uppnå tjugofyra timmar 2.
  2. Blödningen får inte överskrida femton dagar, oavsett om blödningen är regelbunden eller inte.
  3. En minst femton dagar lång renhetsperiod måste finnas mellan två menstruationer

 

Om någon av dessa villkor inte uppfylls, har kvinnan onormala blödningar och måste be och fasta och sexuellt umgänge är tillåtet under tiden för dessa blödningar.

När hon ska be måste hon tvätta bort blodet, hindra blodflödet med något absorberande (en tampong tex), fästa det på bästa sätt (om det behövs) och sedan göra wudû. Hon måste därefter utan fördröjning utföra bönen. Allt detta måste hon upprepa innan varje obligatorisk bön

 

2.1 Guide för dem som blött i mer än femton dagar:

Är detta din första menstruation? Om svaret är, ja, ska du gå till (a). Om svaret däremot är, nej, ska du gå till (b)

 

(a) Har du kunnat skilja mellan blodets olika färger1 under dina blödningar? Om svaret är ja gå till (1) nedan. Om svaret är nej gå till (2) nedan.

 

(b) Har du kunnat skilja mellan blodets olika färger under dina blödningar? Om svaret är ja, gå till (3) nedan. Om svaret är nej gå till (c).

 

(c) Om du kommer ihåg både hur länge din sista menstruation varade och när den började ska du gå till (4) nedan. Om du kommer ihåg hur länge din sista menstruation varade men inte när den började ska du gå till (6) nedan. Om du kommer ihåg när den började men inte hur länge den varade ska du gå till (7) nedan.

 

Om du varken kommer ihåg när den började eller hur länge din senaste menstruation varade ska du gå till (5) nedan.

 

(1) en kvinna som får menstruation för första gången och har urskiljningsförmåga 2

Den mörka färgen är menstruation och den ljusa är onormal blödning

Exempel:

En kvinna blöder tjugo dagar i rad, tre dagar svart blod (dvs mörkt) och sjutton dagar rött blod (ljust). Detta innebär att hon har menstruation tre dagar och onormala blödningar i sjutton dagar.

Dessa villkor måste uppfyllas för att man ska kunna betrakta den mörka färgen som menstruation och den ljusa som rening:

(a) att den mörka färgen ska vara minst tjugofyra timmar

(b) att den mörka färgen inte ska överskrida femton dagar,

(c) att den ljusa färgen inte ska vara mindre än femton dagar

(d) och att den ljusa färgen ska vara kontinuerlig dvs utan avbrott

 

 

(2) En kvinna som får menstruation för första gången och som saknar urskiljningsförmåga 2

Hennes menstruation utgörs av de första dygnets blödningar och hon anses som ren i tjugonio dagar, förutsatt att hon vet när hennes blödning startade, om hon däremot inte vet när blödningen startade betraktas hon som nr (5) nedan.

 

 

(3) En kvinna som haft menstruation förut och som har urskiljningsförmåga2.

Hon går efter det hon ser även om det skulle stå i strid med hennes vanliga menstruations period.

Exempel:

Vi befinner oss i slutet av december. En kvinna hade fem dagars menstruation i november månad, i december blödde hon tjugofem dagar, tio dagar svart blod och femton dagar rött blod. Detta innebär att de tio dagarna då blodet var svart, var menstruation och att de femton dagar då blodet var rött var onormala blödningar.

 

 

(4) En kvinna som haft menstruation förut och saknar urskiljningsförmåga2 men som kommer ihåg när hennes sista menstruation började och hur länge den varade.

Hon går efter den menstruation hon hade sist

Exempel:

Vi befinner oss i slutet av augusti. En kvinna hade menstruation sju dagar i juli månad, i augusti blöder hon sjutton dagar och hon kan inte skilja den mörka från den ljusa färgen. Hennes menstruation varar i sju dagar eftersom den förra menstruationen varade sju dagar och de resterande tio dagarna är onormala blödningar

 

 

(5) En kvinna som haft menstruation förut som saknar urskiljningsförmåga2 och som glömt bort när hennes sista normala menstruation började och hur länge den varade.

Exempel:

En kvinna ser blod tjugo dagar utan att kunna skilja mellan de olika färgerna och utan att komma ihåg hur länge den senaste menstruationen varade och när den började.

Hon får inte ha sexuellt umgänge, läsa,röra eller bära Koranen och hon får inte heller vistas i moskén, men hon måste däremot fasta och be som vanligt.

 

 

(6) En kvinna som haft menstruation förut som saknar urskiljningsförmåga 2 och som glömt bort när hennes sista normala menstruation började men som kommer ihåg hur länge den varade.

Exempel:

En kvinna vet att hennes sista normala menstruation varade fem dagar utan att veta exakt när den började. Hon vet tex att hon hade menstruation någon gång mellan den första och den tionde november, hon vet säkert att hon inte hade menstruation den första november och att hon nu blött hela december.

Den sjätte november är garanterat menstruation (eftersom hon vet att hon hennes menstruation varade fem dagar och att hon hade menstruation någon gång mellan den första och den tionde november samt att hon inte hade menstruation den första dagen i november) och den första november hade hon garanterat inte menstruation, samma sak gäller alla dagar mellan den elfte till den trettionde november. Den andra till och med den femte november och den sjunde till och med den tionde november kan vara både menstruation och rening och hon måste därför göra samma sak som nr (5) ovan.

 

 

(7) En kvinna som haft menstruation förut som saknar urskiljningsförmåga 2 och som glömt bort hur länge hennes sista normala menstruation varade men som kommer ihåg när den började.

Exempel:

En kvinna vet att hennes förra menstruation började den 3 november men hon vet inte hur länge den varade och sedan blödde hon hela december månad.

Den tredje november hade hon garanterat menstruation och från den artonde och frammåt var hon garanterat ren (eftersom menstruation inte kan vara längre än femton dagar). Den fjärde till och med den sjuttonde november kan både vara menstruation och rening och hon måste då göra samma sak som nr (5) ovan.

 

 

2.2 Noter:

1. Menstruationen kan ha olika färger såsom svart, röd, orange, gul eller beige)

2. Den kvinna som har urskiljningsförmåga är den som ser att blodet ibland är mörkt och ibland ljust, svart och rött tex

 

Referenser:

Al-Taqrîrât al-Sadîda fi al-Masâ’il al-Mufîda