Vårdnadstvister

Vårdnadstvister

 

 

Hadâna är den term som används på arabiska och som jag valt att översätta med ”vårdnad”. Ordet ”hadâna” kommer från en rot som betyder ”sida”, eftersom vårdnadshavaren trycker barnet mot sin sida.

I Reliance of the Traveller ges följande definition av hadâna: Enligt den religiösa lagen är ”hadâna” omhändertagandet av dem som inte har urskiljningsförmåga och inte kan sköta sig själva, oavsett om det rör sig om barn eller om förståndshandikappade vuxna, genom att tillgodose deras behov, som att tvätta dem, tvätta deras kläder och sköta om dem; eller lägga ett spädbarn i vaggan, att vagga det till sömns samt att skydda det mot sådant som kan leda till dess död och mot allt som kan skada det.

Hadâna innebär en form av auktoritet och kontroll och kan ges till både män och kvinnor, men kvinnor är mer berättigade till den, eftersom de visar större ömhet gentemot den omvårdade, har mer tålamod i utförandet av uppgifterna, har bättre omdöme när det gäller uppfostran och är mer uthålliga vid deras sida.

Pengar till försörjningen av barnet tas från barnet. Om barnet inte har några pengar är det faderns plikt att försörja det.

Mest berättigade att ta hand om barn som saknar urskiljningsförmåga och som därför inte kan ta hand om sig själva, är följande personer i fallande ordning:

(1) modern;

(2) mormodern, mormoderns mor osv.;

(3) fadern;

(4) faderns mor, farmoderns mor osv.;

(5) faderns far;

(6) farfaderns mor, farfaderns mormor osv.;

(7) barnets helsyster

(8) barnets helbror

 

För att en person ska vara berättigad att ta hand om ett barn måste han/hon uppfylla följande villkor:

(a) Rättrådighet, dvs. att personen i fråga inte begått eller begår svåra synder (om personen begått svåra synder och sedan ångrat sig anses han/hon vara rättrådig) och inte framhärdar i att begå mindre synder;

(b) Vara mentalt frisk;

(c) Och om barnet är muslim, måste vårdnadshavaren också vara det.

 

Om modern gifter om sig är hon inte berättigad att ha vårdnaden om barnet, utom då fadern och den nya mannen ger sitt samtycke.

När barnet blir ungefär sju år gammalt, får det själv välja vilken av föräldrarna det vill leva med. Om en av föräldrarna inte uppfyller a, b eller c ovan, har den andre föräldern automatiskt rätt till vårdnaden och barnet ges inte möjligheten att välja.

Om inget av barnets släktingar som har rätt att göra anspråk på vårdnaden uppfyller a, b och c, får en pålitlig domare (qadi) till uppgift att placera barnet hos den som är mest lämpad att ta hand om det.

Om en av föräldrarna reser bort för att utföra ärenden, ska barnet stanna hos den förälder som inte reser, men om en av föräldrarna reser för att bosätta sig någon annanstans, är det fadern som har rätt till vårdnaden, oavsett om det är han eller modern som flyttar.

 

Referenser:

Reliance of the Traveller

Mugni ’l-Muhtaj

Nihayatu ’l-Muhtaj