Böner för olika tillfällen

Böner för olika tillfällen

 

 

 

1. Åkallan mellan den inledande ”Allâhu Akbar” och al-Fâtiha

Allâhu Akbar kabîran wa ’l-hamdu lillâhi kathîran wa subhâna Llâhi bukratan wa asîla wajjahtu wajhiya lilladhi fatara ’s-samâwâti wa ’l-ard hanîfan musliman wa mâ ana mina ’l-musrikîn.

Gud är alltid större, mycket lov och pris tillkommer Gud, ära tillkommer Gud morgon och kväll. Jag vänder, som hanîf ,muslim, mitt ansikte mot Den som skapat himlarna och jorden och jag hör inte till månggudadyrkarna.

 

Inna salâtî wa nusukî wa mahyâya wa mamâtî lillâhi Rabbi ’l-’âlamîn lâ sharîka lahu wa bi dhâlika umirtu wa ana mina ’l-muslimîn.

Min bön, min andakt, mitt liv och min död tillkommer Gud alla världars Herre, Han har ingen like, detta har jag fått mig ålagt och jag hör till dem som underkastar sig.

 

 

2. Åkallan när man sitter mellan den första och den andra sujûd

Rabbî ’ghfir lî wa ’rhamnî wa ’jburnî wa ’rfa’nî wa ’rzuqnî wa ’hdinî wa âfinî wa ’fu ’annî.

Herre! Förlåt mig, visa mig barmhärtighet, berika mig , upphöj mig, giv mig, vägled mig, giv mig hälsa och visa mig undseende.

 

 

3. Åkallan under den första tashahhud

At-tahiyâtu ’l-mubârakâtu wa ’ s-salawâtu ’t–t ayyibâtu lillâh as-salâmu ’alayka ayyuha ’n-Nabiyyi wa rahmatu ’Llâhi wa barakâtuh as-salâmu ’alaynâ wa ’alâ ’ibâdi Llâhi ’s–sâlihîn ash-hadu al-lâ ilâha ill Allâh wa anna Muhammadan rasûlu ’Llâh.

De välsignade hälsningarna och de goda bönerna tillkommer Gud. Frid över dig, Profet! och Guds barmhärtighet och välsignelser. Frid över oss och över Guds rättfärdiga tjänare. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud och att Muhammad är Hans Sändebud.

 

Sedan sänder man välsignelser över Profeten, må Guds frid och välsignelser vara med honom.

 

 

4. Åkallan under den andra tashahhud

Allâhumma salli ’alâ Muhammad ’abdika wa rasûlika an-Nabiyyi ’l-ummiyy wa ’alâ âli Mu hammedin wa azwaâjihi wa dhurriyatihi kamâ sallayta ’alâ Ibrâhîma wa ’alâ âli Ibrâhîma innaka hamîdun majîd wa bârik ’alâ Muhammadin ’abdika wa rasûlika an-Nabiyyi ’l-ummiyy wa ’alâ âli Mu hammedin wa azwaâjihi wa dhurriyatihi kamâ bârakta ’alâ Ibrâhîma wa ’alâ âli Ibrâhîma fi ’l-’âlamîna innaka hamîdun majîd.

Gud! Visa barmhärtighet gentemot Muhammad, Din tjänare och Budbärare, Profeten som inte kunde läsa, över hans familj, hustrur och hans ättlingar som du visade barmhärtighet gentemot Ibrahim och hans familj. Du är sannerligen Prisvärdig, Praktfull. Sänd välsignelser över Muhammad, Din tjänare och Budbärare, Profeten som inte kunde läsa, över hans familj, hustrur och hans ättlingar som du sände välsignelser över Ibrahim och hans familj i alla världar Du är sannerligen Prisvärdig, Praktfull.

 

Allâhumma innî a’ûdhu bika min ’adhâbi jahannama wa min ’adhâbi ’l-qabri wa min fitnati ’l-mahyâ wa ’l-mamâti wa min sharri ’l-masîhi ’d-Dajjâl wa mina ’l-maghrami wa ’l-ma’thami.

Gud! Jag söker Ditt skydd mot straffet i Helvetet, straffet i graven, mot livet och dödens prövningar, mot Dajjals ondska och mot skulder och synder.

 

 

5. Efter varje obligatorisk bön

Astaghfiru ’Llâh.

Jag ber Gud om förlåtelse. (3 gånger)

 

Allâhumma Anta ’s-Salâmu wa minka ’s-salâmu wa ilayka ya’ûdu ’s-salâmu fa hayyinâ Rabbanâ bi ’s-salâmi wa adkhilnâ bi rahmatika dâraka dâra ’s-salâm tabârakta Rabbanâ wa ta’âlayta yâ dha ’l-jalâli wa ’l-ikrâm.

Gud! Du är den som giver frid, från Dig [hoppas vi på] frid, och till Dig återvänder all frid. uppväck oss därför i frid och för oss, genom Din barmhärtighet, in i Din boning, fridens boning. Välsignad är Du, vår Herre och Upphöjd. Du som besitter majestät och generositet!

 

Allâhumma lâ mâni’a limâ a’tayta wa lâ mu’tiya limâ mana’ta wa lâ râdda limâ qadayta wa lâ yanfa’u dha ’l-jaddi minka ’l-jadd.

Gud! Det finns ingen som kan hålla inne det Du givit, ingen kan giva det Du håller inne, ingen kan ändra det Du bestämt och den rikes rikedomar gagnar honom inte hos Dig.

 

Allâhumma a’innî ’alâ dhikrika wa shukrika wa husni ’ibâdatik

Gud! Hjälp mig att minnas Dig, tacka Dig, och att dyrka Dig på bästa sätt.

 

Âyatu ’l-kursiy (Vers 2:255)

Gud! Det finns ingenting värt att dyrka förutom Han, den Levande, den Själv- existerande, av Vilkens barmhärtighet allt består. Ej överväldigar Honom slummer eller sömn; Honom tillhör allt vad som finns i himlarna och vad som finns på jorden. Vem är den, som fäller förbön hos Honom utan Hans tillåtelse? Han vet vad som varit före dem och vad som kommer efter dem, men av Hans kunskap förstår de icke mer än det Han vill. Hans Tron utsträcker sig över himlarna och över jorden, och deras vidmakthållande är ingen börda för Honom, ty Han är den Högste, den mest Sublima i förnämlighet och ära.

 

Subhâna Allâh.

Gud är upphöjd. (33 gånger)

 

Al-Hamdu lillâh.

Lov och pris tillkommer Gud. (33 gånger)

 

Allâhu Akbar.

Gud är störst. (33 gånger)

 

Lâ ilâha ill Allâhu wahdahu lâ sharîka lahu lahu ’l-mulku wa lahu ’l-hamdu yuhyî wa yumît wa huwa ’alâ kulli shay’in qadîr.

Det finns ingen gud utom Gud allena Han har ingen like. Honom tillkommer kungadömer och allt lov och pris, Han ger och tar liv, Han är Allsmäktig

 

 

6. Efter maghrib och fajr innan man byter sitt ställning säger man:

Lâ ilâha ill Allâhu wahdahu lâ sharîka lahu lahu ’l-mulku wa lahu ’l-hamdu wa huwa ’alâ kulli shay’in qadîr.

Det finns ingen gud utom Gud allena Han har ingen like. Honom tillkommer kungadömer och Honom tillkommer allt lov och pris, Han är Allsmäktig. (10 gånger)

 

 

7. Istikhâra bönen

Om du behöver hjälp med att fatta ett beslut, kan du be två raka’ och sedan be Gud om vägledning med denna åkallan:

 

Allâhumma innî astakhîruka bi ’ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as’aluka min fadlika ’l-’adhîm fa innaka taqdiru wa lâ aqdiru wa ta’lamu wa lâ a’lamu wa Anta ’allâmu ’l-ghuyûb Allâhumma in kunta ta’lamu anna hâdha ’l-amra khayrun lî fî dîni wa ma’âshî wa ’âqibati amrî faqdirhu lî wa yassirhu lî thumma bârik lî fîhi wa in kunta ta’lamu anna hâdha ’l-amru sharrun lî fî dînî wa ma’âshi wa ’âqibati amrî fasrifhu ’anni wa ’srifnî ’anhu waqdur li ’l-khayra haythu kâna thumma raddinî bihi.

Gud! Jag ber Dig om råd genom Din kunskap, jag ber dig om förmåga genom Din förmåga och jag ber Dig om Din enorma ynnest. Ty Du förmår, jag förmår inte, Du vet, jag vet inte, Du är den som känner det fördolda. Gud! Om Du vet att detta (Här nämner man det man vill be om) är bäst för min religion, mitt liv, och mitt slutliga mål, bestäm det då för mig, underlätta det för mig och välsigna mig i det. Om Du vet att detta (här nämner man det man vill be om) är dåligt för min religion, mitt liv och mitt slutliga mål, vänd det då bort från mig, vänd mig bort från det och bestäm det goda för mig var det än är och gör mig sedan nöjd med det.

 

 

8. Bön när man vaknar

Al-hamdu lillâhi ’ladhî ahyânâ ba’da mâ amâtanâ wa ilayhi ’l-nushûr.

Lov och pris tillkommer Gud. Han som givit oss liv efter att ha tagit oss hädan och till Honom återvänder vi.

 

 

9. Bön innan man kliver in i badrummet

Bismi llâh Allâhumma innî a’ûdhu bika min al-khubthi wa ’l-khabâ’ith.

I Guds namn. Gud! Jag söker Ditt skydd från de manliga och de kvinnliga djävlarna.

 

 

10. Bön när man lämnar badrummet

Ghufrânaka

Jag söker Din förlåtelse.

 

 

11. Bön medan man gör wudû’

Allâhumma ghfir lî dhanbî wa wassi’ lî fî dârî wa bârik lî fî rizqî.

Gud! Förlåt mig mina synder, utvidga (välsigna) mitt hus och välsigna mitt levebröd.

 

 

12. Bön efter wudû’

Ash-hadu al lâ ilâha ill Allâhu wahdahu lâ sharîka lah wa ash-hadu anna Muhammadan ’abduho wa rasûluh. Allâhumma j’alnî min at-tawwabîna wa j’alnî min al-mutatahhirîn.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud allena, Han är utan like. Och jag vittnar om att Muhammad är Hans tjänare och Sändebud. Gud! Låt mig höra till dem som omvänder sig och låt mig höra till dem som renar sig.

 

 

13. Bön under adhân

Man repeterar det böneutroparen säger utom när böneutroparen säger ”hayya ’ala ’s–salâh hayya ’ala ’s–salâh hayya ’ala ’l-falâh hayya ’ala ’l-falâh” då man istället säger ”Lâ hawla wa lâ quwwata illâ bi Llâh” Det finns ingen makt eller styrka utom genom Gud.

 

 

14. Bön efter adhân

Allâhomma rabba hadhihi ’d-d’awati ’t-tâmma wa ’s–salâti ’l-qâ’ima âti Muhammadan il-wasîlata wa ’l-fadîla wa b’ath-ho maqâman mahmôdan illadhi wa’adtahu innaka lâ tukhlifu ¨l-mî’âd.

Gud! Denna perfekta kallelses- och förestundande böns Herre. Bevilja Muhammad medlingen och det höga anseendet. Uppväck honom på den prisvärdiga plats Du lovat honom Du sviker förvisso inte Ditt löfte.

 

 

15. Bön när man lämnar huset

Bismillâh âmantu bi ’Llâh tawakkaltu ’alâ llâh lâ hawla wa lâ qowwata illa billâh

I Guds Namn. Jag tror på Gud, jag förlitar mig på Gud. Det finns ingen makt eller styrka utom genom Gud.

 

 

16. Bön när man går till moskén

Allâhomma j’al fî qalbî nôran wa fî basarî nôran wa fî sam’î nôran wa ’an yamînî nôran wa ’an yasârî nôran wa fawqî nôran wa tahtî nôran wa amâmî nôran wa khalfî nôran wa j’al lî nôra.

Gud! Giv mig ljus i mitt hjärta, ljus i min syn, ljus i min hörsel, ljus på min högra sida, ljus på min vänstra sida, ljus ovan mig, ljus under mig, ljus framför mig, ljus bakom mig. Giv mig ljus.

 

Allâhumma innî as’aluka bi haqqi ’s-sâ’ilîna ’alayk wa bi haqqi ’r-râghibîna ilayk wa bi haqqi mamshâya hâdha ilayk fa innî lâ akhruju asharan wa lâ bataran wa lâ riyâ’an wa lâ sum’atan bal kharajtu ’ttiqa’a sakhatik wa ’btighâ’a mardâtik as’aluka an tu’îdhanî mina ’n-nâr wa an tudkhilanî ’l-jannah wa an taghfira lî dhunûbî fa innahu lâ yaghfiru ’dh-dhunûba illâ Anta.

Gud! Jag frågar Dig med den rätt [Du givit] de frågande, och med den rätt [Du givit] de hoppfulla, och med den rätt [Du givit] denna min vandring till Dig. Jag har inte gått ut i arrogans eller högfärdighet och inte heller för att synas eller höras. Jag har gått ut för att undvika Ditt missnöje och för att söka Din belåtenhet. Jag ber Dig att skydda mig från elden, att föra mig in i Paradiset och att Du ska förlåta mina synder ty det finns ingen som förlåter synder utom Du.

 

 

17. Bön när man träder in i moskén

Bismillâh Allâhomma salli ’alâ Muhammad Allâhumma ftah lî abwâba rahmatik.

I Guds Namn. Gud! Sänd välsignelser över Muhammad. Gud! Öppna Din barmhärtighets portar för mig.

 

 

18. Bön när man lämnar moskén

Allâhumma innî as a loka min fadlika.

Gud! Jag ber Dig om Din frikostighet.

 

 

19. Bön när man träder in i huset

Allâhomma innî as a loka khayra ’l-mawlij wa khayra ’l-makhraj bismillâhi walajnâ wa bismillâhi kharajnâ wa ’alâ llâhi Rabbinâ tawakkalnâ.

Gud! Jag ber dig om den bästa ingången och den bästa utgången. I Guds Namn trädde vi in, i Guds Namn gick vi ut och på Gud vår Herre, förtröstade vi.

 

 

20. Bön innan maten

Bismi Llâhi ’r-Rahmâni ’r-Rahîm Allâhumma bârik lanâ fî mâ razaqtanâ wa ’rzuqnâ khayran minhu.

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges namn. Gud! Välsigna oss i det Du givit oss och giv oss bättre [mat] än denna.

 

Allâhomma bârik lanâ fî mâ razaqtanâ wa qinâ ’adhâba ’n-nâr, bismillâh

Gud! Välsigna den mat Du givit oss och skydda oss från eldens straff. I Guds namn

 

Om det är mjölk man dricker säger man:

Bismi Llâhi ’r-Rahmâni ’r-Rahîm Allâhumma bârik lanâ fî mâ razaqtanâ wa zidnâ minhu.

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges namn. Gud! Välsigna oss i det Du givit oss och giv oss mera av det.

 

Ät med din högra hand, ät från den del av fatet som är närmast dig och klaga inte på maten.

 

 

21. Bön efter maten

Al-hamdu lillâhi ’ladhî at’amanâ wa saqânâ wa ja’alanâ muslimîn.

Lov och pris tillkommer Gud, Han som givit oss mat och dryck och gjort oss till muslimer.

 

 

22. Bön efter dryck

Al-hamdu lillâhi ’ladhi ja’alaho adhban furâtan bi rahmatihi wa lam yaj’alhu malihan ujâjan bi dhunûbinâ.

Lov och pris tillkommer Honom som i Sin barmhärtighet gjorde dess smak söt och inte gjorde den salt på grund av våra synder.

 

 

23. Bön när man lägger av sig kläderna

Bismillâhi ’ladhî lâ ilâha illa hu.

I Guds Namn, Han (Honom) som det inte finns någon gud förutom.

 

 

24. Bön när man klär på sig

Allâhomma innî as a loka min khayrihi wa khayri mâ howa laho wa a’ôdho bika min sharrihi wa sharri mâ howa laho.

Gud! Jag ber Dig om det goda i det (plagget) och det goda för vilket det blev tillverkat och jag söker Ditt skydd mot det onda i det och det onda för vilket det blev tillverkat.

 

Al-hamdu lillâhi ’ladhî kasânî hâdha wa razaqanîhi min ghayri hawlin minnî wa lâ quwwah.

Lov och pris tillkommer Honom som har klätt mig denna (klädnad) och givit den till mig utan någon som helst styrka eller makt från mig.

 

 

25. Bön när man kliver på ett färdmedel (bil, buss, häst…)

Bisimi ’Llâh wa ’l-hamdu lillâh Subhâna lladhi sakhkhara lanâ hâdha wa mâ kunnâ laho moqrinîn wa innâ ilâ Rabbinâ lamonqalibôn al-hamdu lillâh al-hamdu lillâh al-hamdu lillâh Allâhu Akbar Allâhu Akbar Allâhu Akbar subhânaka ’Llâhumma innî dhalamtu nafsî faghfir lî fa innahu lâ yaghfiru ’dh-dhunûba illâ Anta.

I Guds namn, lov och pris tillkommer Gud. Honom allena all ära som gjort detta oss underdånigt, vi var ej i stånd därtill och till vår Herre ska vi sannerligen återvända. Lov och pris tillkommer Gud, Lov och pris tillkommer Gud, Lov och pris tillkommer Gud, Gud är störst, Gud är störst, Gud är störst. Gud! Dig allena all ära Jag har gjort orätt mot mig själv förlåt mig därför. Det finns ingen som förlåter synder utom Du.

SE KORAN 43:13

 

 

26. Bön när man går och lägger sig

Bismika Rabbî wada’to janbî wa bika arfa’oho in amskata nafsî faghfir lahâ wa in arsaltahâ fahfadh-hâ bimâ tahfadho bihi ’ibâdaka ’s–sâlihîn.

I Ditt Namn Herre, lägger jag mig och med Din tillåtelse stiger jag upp. Om Du tar min själ, förlåt den och om Du ger den anstånd, skydda den som Du skyddar Dina rättfärdiga tjänare.

 

Subhâna Allâh.

Gud är upphöjd. (33 gånger)

 

Al-Hamdu lillâh.

Lov och pris tillkommer Gud. (33 gånger)

 

Allâhu Akbar.

Gud är störst. (34 gånger)

 

De två sista verserna av suratu’l-Baqara.

 

 

27. Qunût

Qunut är en åkallan (ducâ’) som görs vid gryningsbönen och vid witr bönen den sista hälften av Ramadân sedan man rätat på sig efter den andra bugningen och innan man faller ner på ansiktet.

 

Allâhumma-hdinâ fîman hadayt wa câfinâ fîman câfayt wa tawallanâ fîman tawallayt wa bârik lanâ fîmâ ac’tayt wa qinâ sharra mâ qadayt fa innaka taqdî wa lâ yuqdâ calayk wa innahu lâ yadhillu man wâlayt wa lâ yacizzu man câdayt tabârakta rabbanâ wa tacâlayt fa laka-’l-hamdu calâ mâ qadayt wa laka-’l-shukru calâ mâ ancamta bihi wa awlayt nastaghfiruka wa natûbu ilayk wa salla-’Llâhu calâ khayri khalqihi Muhammad wa calâ âlihi wa ashâbihi wa sallam.

Gud! Vägled oss med dem Du vägleder. Giv oss hälsa och förlåtelse med dem som Du giver hälsa och förlåtelse. Se efter oss med dem som Du ser efter. Välsigna oss i det Du givit oss och skydda oss mot det onda som Du bestämt; Du är den som bestämmer, ingen bestämmer över Dig. Den Du tar till vän, förnedras icke och den Du visar fiendskap, upphöjs icke. Vår Herre! Du är prisad och upphöjd, Dig tillkommer allt pris för det Du bestämt och Dig tillkommer allt tack för det Du givit och gjort. Vi vänder oss till Dig och ber Dig om förlåtelse. Må Gud sända frid och välsignelser över Muhammad, den bäste av det skapade och över hans familj och hans följeslagare.

 

 

28. Bön vid svårigheter

Allâhumma lâ sahla illa mâ ja’altahu sahla wa Anta taj’alu ’l-hazna idhâ shi’ta sahla.

Gud! Ingenting är lätt utom det Du underlättat och Du gör det svåra, om Du vill, lätt.

 

 

29. Bön när man överväldigats av ett problem

Hasbiya Llâhu wa ni’ma ’l-Wakîl

Gud är mitt allt, ja vilket härligt ombud Han är. (SE KORAN 3:173)

 

 

30. Bön när man besöker de sjuka

Lâ ba’s tahûrun in shâ’ Allâh.

Det är ingen fara, rening [från synder] om Gud vill.

 

As’alu Llâha ’l-’adhîm Rabba ’l-’arshi ’l-’adhîm an yashfiyaka.

Jag ber Gud den Väldige, den väldige tronens Herre att göra dig frisk. (7 gånger)

 

 

31. Bön för den som gjort dig en tjänst

Jazâka ’Llâhu khayran.

Må Gud belöna dig med det goda.