Månadens nasiha av Ilyas Siegers – september 2013

Månadens nasiha av Ilyas Siegers
september 2013

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

quran-2-155”Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap – för dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: ”Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända” – [förkunna för dem] att deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda.” (K 2:155–157)

Den som inte har tränats och lärt sig uthållighet i tålamodets skola, löper stor risk att hamna i ett tillstånd av oro och rastlöshet när en prövning drabbar. För att lätta på den tunga börda som prövningen innebär, vänder man sig kanske till människor i sin omgivning och beklagar sig över det inträffade. Kanske hjälper detta för stunden, men när man är ensam smyger sig problemen in i tankarna igen och den tröst man upplevde tidigare är som bortblåst.

Den slutsats man bör dra är att hjälpen och trösten man får från människor endast är tillfällig. Om man däremot vänder sig till Gud i prövningens stund, så finner man hjälp och tröst som består var man än är, så länge man har tålamod. Gud säger i Koranen:

”Gud är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut.” (K 2:153)

För att praktisera tålamod i prövningens stund behövs det kunskap om hur man ska bete sig när något man ogillar inträffar. De flesta har inte denna egenskap naturligt, utan det är något som måste övas upp. Genom att rannsaka sig själv, hur man har klarat av situationen och hur man har reagerat, lär man sig att handskas med nya situationer på ett bättre sätt och vara mer förberedd nästa gång man drabbas. På så sätt lär man sig av sina misstag och blir en bättre människa som strävar efter Guds välbehag.

Tålamod är också ett uttryck för en persons tro (imaan) och längtan till sin Herre, så när tron stärks så stärks också tålamodet. Profeten sade, Guds frid och välsignelser över honom:

”Tålamod är halva tron.”

Tålamod är det verktyg vi har fått för att hålla intellektet över lusten och som hjälper oss att hålla fast vid det som behagar vår Herre. En av anledningarna till att man ska ha tålamod är att hindra sitt ego från att hamna i ett ”klagotillstånd” som orsakar mer skada än nytta. Att ständigt klaga över det som händer är också en indikation på att man inte är nöjd med det som Gud har bestämt. Han har försatt dig i denna situation av en speciell anledning och det i sig är en prövning, där det blir tydligt hur du handlar, och om du är nöjd med Hans beslut.

Sträva därför efter att möta varje motgång med tålamod och frukta Honom, eftersom

”Den som fruktar Honom och bär motgången med tålamod [skall se att] Gud inte låter den som gör det goda och det rätta gå miste om sin lön.” (K 12:90)