Månadens nasiha av Yussra – mars 2011

Månadens nasiha av Yussra
mars 2011

 

 

I Guds, den Barmhärtige, den Nåderikes namn

Det är svårt att vara oberörd av de oroligheter som pågår på olika håll runtom i världen idag. De som bevittnar omskakande händelser och inte minst de som befinner sig mitt i skrämmande situationer reagerar med rädsla, oro och ångest.

Som troende vet vi dock att allt som sker är i enlighet med Hans vilja.

Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten av [ert arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap – för dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: ”Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända – [förkunna för dem] att deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda. (K. 2:255-257)

Habib Umar bin Hafiz, må Allah bevara honom, har i ett längre råd till muslimer i väst sagt följande:

”Vi råder dem att inte låta sig påverkas av de svårigheter, prövningar och obehagliga omständigheter som kommer att äga rum. De ska inte känna hopplöshet, maktlöshet eller vara förkrossade utan inse att hos Gud finns gudomlig visdom och mening rörande allt som händer och sker.”

I Koranen står det:

De som bekänner ”Gud är vår Herre” och så håller fast [vid detta] skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem. (K 46:13)

Känslor av oro och fruktan är något vi inte helt råder över, och Profeterna, må Guds frid vara med dem, upplevde också rädsla och sorg. Den troende har dock sin tro, sin kunskap och religionens vägledning att balansera mot dessa känslor. Det är först om vi låter våra känslor av fruktan och desperation ta över och bli en ursäkt för att agera på ett otillåtet sätt som vi drabbats av en verklig katastrof. Habib Umar har även sagt:

”Det finns ingen värre fara för muslimen än olydnad mot Allah”

Om man reflekterar över detta så kommer man att se allt som drabbar oss och andra i ett helt nytt ljus. Inga krig, flodvågor eller fienders onda planer är katastrofer i ljuset av det tillkommande livet, men våra dåliga handlingar är det.