Frågor om mat och dryck

Frågor om mat och dryck

 

 

Jag har frågat runt lite gällande förtäring av Haj-kött och ifall det är halal för oss muslimer att äta det. Av vissa har jag fått höra att det är haram och av andra att det inte är haram. Jag vill gärna veta vilket som gäller och varför det är såsom svaret anger? Och samma sak gäller krokodil, är det haram att förtära det köttet och varför?

 

Det är förbjudet att äta krokodilkött, eftersom Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade: Det är förbjudet att äta rovdjur som har huggtänder. [Muslim]

Det är tillåtet att äta haj, eftersom hajen hör till fisksläktet. I Koranen står det: Det som fiske i hav [och andra vatten] kan ge och allt ätligt är tillåtet för er. (K. 5: 96)

Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Två döda [djurarter] har gjorts tillåtna för oss: fisk och gräshoppa.” [Ahmed, Ibn Majah]

 

Referenser:

Muhammed al-Shirbini al-Khatib. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifa Ma’ani Alfadh al-Minhaj. 4 vol. Dar al-Dhakha’ir. 1377/1985

 


 

Jag har en kompis som äter vanligt svenskt kött dvs. kött som inte slaktats halal, men det gör inte jag och min familj. Om jag blir bjuden till honom, ska jag äta köttet eller inte, och är jag skyldig att beräta till andra om köttet eller får jag inte göra det?

 

Det är inte tillåtet att äta kött från djur som inte slaktats på det av shari’a föreskrivna sättet. Idag finns det tyvärr muslimer som håller åsikten att kött som inhandlas i vanliga matvarubutiker är halal – oberoende av slaktmetod och av vem som slaktat – och vi har därför inte längre någon gemensam definition av vad som är halal. Om han bjuder dig på mat ska du fråga honom om köttet verkligen slaktats såsom shari’a föreskriver.

Om du vet att han brukar bjuda andra muslimer och servera dem icke-halal slaktat kött utan att informera dem ska du berätta det för dem. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:
”Religion är uppriktiga och väl menande råd.” Vi frågade: ”Mot vem?” Han svarade: ”Mot Gud, Hans Bok, Hans Sändebud, samfundets ledare och alla muslimer.” [Muslim]

 

Regler för slakt enligt shafi’i-skolan:

 


 

I Koranen står det:

5:96 Det som fiske i hav och andra vatten kan ge och allt ätligt som kan hämtas därifrån är tillåtet för er

Så min fråga är… varför talas det om att krabba och kräfta ska vara förbjudna att äta inom vissa kretsar? Är det så? Har hört att tanken kring detta har att göra med att man inte ska äta sådant som innefattar KLOR….. stämmer det? Om Koranen tillåter allt från havet tycker jag det verkar konstigt att vissa kan förbjuda t ex krabba o kräfta, för det går ju emot det som Gud så tydligt tillåtit oss att äta.

 

 

I Koranen står det:

Det som fiske i hav [och andra vatten] kan ge och allt ätligt är tillåtet för er.

 

Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Två döda [djurarter] har gjorts tillåtna för oss: fisk och gräshoppa.” [Ahmed, Ibn Majah]

De lärda har haft olika åsikter om vilka djur som omfattas av denna vers och denna hadith. En del lärda har sagt att bara fiskar är tillåtna att äta, medan andra sagt att även andra djur som lever i vatten omfattas av versen. De lärda har också haft olika åsikter om huruvida djur som lever både i vatten och på land omfattas av koranversen.

Enligt shafi’i-skolan gäller följande. Orden sayd al-bahr [i versen ovan översatt med ”Det som fiske i hav och andra vatten kan ge”] betyder bokstavligen, ”havets fångst”. Våra lärda har sagt att havets fångst syftar på sådana djur som lever uteslutande i vatten, och som dör om de tas upp.

Imam Nawawi, må Gud vara nöjd med honom, skriver:

”Av de djur som lever i vatten, är det tillåtet att äta fisk, oavsett dödsorsak, och den mest korrekta åsikten är att detta även gäller alla andra djur som lever uteslutande i vatten… Det är däremot förbjudet att äta djur som lever både i vatten och på land, såsom grodor, krabbor och ormar.” [4/297-98]

Djur som lever i vatten kan alltså delas in i två kategorier:

 

1. Fiskar. Det är tillåtet att äta alla typer av fisk, oavsett dödsorsak.

2. Andra djur, och dessa kan i sin tur delas in i två kategorier:

· Djur som lever uteslutande i vatten. Det är tillåtet att äta sådana djur, hur de än ser ut och oavsett dödsorsak.

· Djur som lever både i vatten och på land. Det är inte tillåtet att äta sådana djur, eftersom de inte omfattas av versen.

 

Det är tillåtet att äta krabbor som lever uteslutande i vatten, dvs. krabbor som dör om de tas upp på land.

 

Referenser:

Muhammed al-Shirbini al-Khatib. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifa Ma’ani Alfadh al-Minhaj. 4 vol. Dar al-Dhakha’ir. 1377/1985

 


 

Jag har en fråga angående halalslakt. Är det ok att bedöva djuret innan när man slaktar halal? Vad jag trodde så var det förbjudet? För djuret måste vara vid medvetande när man slaktar det?

 

Djuret måste inte vara vid medvetande vid slakten för att köttet ska anses vara halal, däremot måste det vara vid liv när man skär av mat- och luftstrupen. Ett bedövat, men levande, djur som slaktas på rätt sätt och av rätt person anses därför vara halal.

På följande länk kan du läsa de villkor som måste uppfyllas för att slakten ska anses giltig enligt vår lagskola.

 


 

Om man är konvertit, och äter halal kött och inte gris som sig bör. Kan man som mamma till sina icke muslimska barn tillaga gris och icke halal kött… är det tillåtet? De äter det ändå i skolan t ex.
Om man har kvar en massa gris och icke halal kött i frysen.. kan man tillaga detta….istället för att kasta? Ta även hänsyn till att det inte finns möjlighet att få tag i halal kött i området där man bor. tacksam för svar insha allah

 

Det finns en juridisk princip (qa’ida fiqhiyya) som lyder: ’Det som är förbjudet för en själv är också förbjudet att ge till andra’ och det är därför inte tillåtet att tillaga gris eller icke-halal slaktat kött till andra, även om de inte är muslimer.

Jag ber och hoppas att detta inte medför alltför stora svårigheter för dig och din familj och att Allah ska vägleda dina barn. Det positiva med allt detta är bl.a. att det nu blir lättare att efterleva sunnan att bara äta kött ibland. Det är dessutom hälsosammare att inte äta mycket kött. Försök handla halal-kött och förvara det i frysen när tillfälle ges.

 


 

Jag har hört att alkohol är förbjudet, endast då den ger upphov till risken att man blir berusad. Dvs. tar man för mkt. kan man bli full och det gör då varje droppe haram. Detta resonemang säger även att choklad med alkohol i INTE är haram, eftersom du kan äta en miljon chokladbitar med alkohol, men det är inget som gör dig full därmed är den chokladen ok. Man kanske får ont i magen av så mkt chokladätande.. och DET är fel.. men chokladen med alkohol är tillåten då den aldrig kan berusa. Jag undrar, är det så? Vilka bevis kan detta styrkas med?

 

I Zetterstens koranöversättning står det:

Ni, som tror, vin, maisirspel, avgudabilder och lottkastningspilar är en styggelse, som Satan uppfunnit; undvik det alltså, för den händelse ni må vara lyckliga! Satan vill blott åstadkomma fiendskap och hat bland eder genom vin och maisirspel och utestänga eder från åkallan av Gud och bönen. Skall ni ej upphöra?” (K. 5: 90-91).

 Ordet ’khamr’, här översatt med vin, har grundbetydelsen att dölja, och inbegriper alla berusningsmedel, eftersom de lägger sig som en döljande slöja över människans intellekt.

Likörpraliner, punschpraliner, konjakspraliner och dyl. innehåller, som namnen antyder, alkoholhaltiga vätskor. Den generella regeln är att: ”Det som berusar i stora mängder är också förbjudet [att inta] i små mängder” [Ahmed ad-Daraqutni, ibn Hibban m.fl.] Dricker man stora mängder likör, punsch, konjak eller annan sprit blir man garanterat berusad, och det är därför förbjudet att inta sådan sprit även i små mängder.

Av det som sagts ovan framgår tydligt att det inte är tillåtet att äta likörpraliner eller dyl.

 


 

Jag är lite förvirrad när det gäller kött. En del säger att allt kött är halal om inte motsatsen är bevisad men andra säger tvärtom vad är sant?

 

Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

När du avlossar en pil ska du nämna Guds namn. [Om bytesdjuret] försvinner och du inte återfinner det förrän en dag förflutit och du därefter finner det under vatten ska du inte äta av det. [Muslim]

Denna hadith tyder på att man måste veta att djuret har dödats av pilen. Om man är osäker på dödsorsaken får man inte äta köttet. Våra lärda har därför sagt att det är förbjudet att äta kött innan man förvissat sig om att det slaktats på det av shari’a angivna sättet. Man utgår alltså ifrån att kött inte får ätas förrän visshet råder om att djuret dödats på rätt sätt.

 


 

Jag har en fråga och en följdfråga som gäller gelatin (svin/gris) som finns i godis. Är det Haram att förtära gelatin som framställts av gris?

 

En av de viktigaste saker man som muslim bör tänka på är att både mat och inkomster är halal. Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) sade:

”Allah den Upphöjde är God och accepterar endast det som är gott. Allah har beordrat de troende att göra detsamma som Han beordrat Sina Sändebud. Den Upphöjde säger: ’Sändebud! Ät av det goda och handla rättfärdigt’ och Allah den Upphöjde har sagt: ’Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker er för ert uppehälle’ Sedan berättade han en liknelse om en man med ovårdat hår och täckt av damm som efter en lång resa sträckte upp sina händer mot himlen [och bad], ’Herre, Herre!’ och hans föda var otillåten, hans dryck otillåten, hans kläder otillåtna och han hade livnärt sig av sådant som är otillåtet. Hur skulle han kunna bli bönhörd?” (Muslim)

Om gelatinet är av vegetabiliskt ursprung, är det tillåtet att äta det. Om det däremot är framställt av grisdelar eller av djur som inte har slaktats på det av Islam angivna sättet, är det inte tillåtet att äta det, eftersom den dominerande åsikten i shafi’i skolan är att det som är orent (najis) inte kan bli rent med undantag för tre;

vin som blir till vinäger

djurhudar som garvas

orena ting som förvandlas till djur.

I al-Muqaddima al-Hadramiyya (s. 88-89) står det: ”Av det som är orent kan ingenting bli rent utom; (a) vin och dess behållare, om vinet utan påverkan förändras och blir vinäger, (b) djurhudar som blivit orena då djuret dog, blir invändigt och utvändigt rena av att garvas och (c) sådant som är orent och som förvandlas till djur (t.ex. ett dött djur som ‘förvandlas’ till maskar).”

Delar av gris kan därför enligt shafi’i skolan aldrig bli rena, oavsett vilka kemiska processer de genomgått.

 


 

Följdfråga: Om svaret är Ja, det är haram; är det även haram för en muslim att driva en kiosk/godisbutik och sälja godis som innehåller gris/svin gelatin? Räknas det som att sälja griskött och alkohol?

 

Allt som vi förbjudits att äta, är också förbjudet att ge eller sälja till andra, och därför är det förbjudet att sälja gelatin som framställts av grisdelar eller av djur som inte har slaktats på det av Islam angivna sättet.

Majoriteten av hanafiterna anser att det är förbjudet att äta gelatin:

Most Hanafi fuqaha in our times consider gelatin to be an impure substance if derived from pork or an animal not Islamically slaughtered, holding that the change it undergoes from its original state is not sufficient to be considered ’essential transformation’ (tabdil al-mahiyya). (Från www.sunnipath.com) Men jag vet inte vad de säger om att sälja gelatin.

 


 

Är det tillåtet att äta krabba och vad är det som gäller beträffande havsdjur?

 

Enligt vår skola är det inte tillåtet att äta krabba*. Det är tillåtet att äta vatten djur – d.v.s. sådana som inte kan leva annat än i vatten – oavsett om de ser ut som fiskar eller inte och till och med om de ser ut som hundar eller andra landdjur som inte får ätas.

Giftiga djur utgör ett undantag till denna regel och det är förbjudet att äta dem, oavsett om de är land- eller vatten djur. [Sheykh Amjad Rasheed Amman, Jordan. Översatt från shafi’i listan av AbdulWahid]

 

*Förbudet att äta krabba gäller endast de krabbor som lever både på land och i vatten och det är tillåtet att äta krabbor som lever uteslutande i vatten.

 


 

Är det tillåtet att äta godis eller mat som innehåller E 471 om det inte står om det är av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung?

 

Det ursprungliga förhållandet är att allting är tillåtet. Detta betyder att allting är tillåtet ända tills motsatsen bevisas.

Kött omfattas inte av denna regel. Det är inte tillåtet att äta kött förrän man förvissat sig om att det är slaktat på ett lagenligt sätt.

Om man är osäker på om ett ämne har animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, anses det vara rent och tillåtet att äta, men det är hursomhelst säkrare att undvika sådana produkter och bara äta mat som med alla säkerhet är tillåten. Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) sade:

Lämna det som får dig att tvivla till förmån för det som inte får dig att tvivla. (Al-Tirmidhi)

 


 

Är det tillåtet att använda vin i matlagning, då alkoholen försvinner i värmen?

 

Det är två saker man bör ta hänsyn till när man talar om vin; 1 att det innehåller alkohol och 2 att det är orent.

Trots att alkoholen avdunstar i värmen, är det inte tillåtet att använda vin i matlagning, eftersom vin är orent (najis). När man häller vin i maten, blir maten oren och den blir inte ren igen av att alkoholen avdunstar. Följande hadith tyder på att vin är orent (najis):

Abu Tha’laba (radiya Allahu anhu) sade: ”Vi bor grannar med Bokens folk och de tillagar gris i sina kokkärl och dricker vin ur sina dryckeskärl. Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) sade: ”Om ni hittar andra kärl så ät och drick ur dem, men finner ni inga andra, tvätta dem då med vatten och ät och drick [ur dem].” (Abu Dawud)

Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) beordrade honom att tvätta kärlen och detta tyder på att de är orena (najis).

 


 

Är det tillåtet att äta djur som slaktats av icke-muslimer?

 

Läs artikeln om slakt för svar på denna fråga