Månadens nasiha av Abdussalam Ahmed – juli 2012

Månadens nasiha av Abdussalam Ahmed
juli 2012

 

 

 

Bismillah alhamdulillah was-salaatu was-salaamu ’alaa Rasulillah wa ’alaa aalihi wa ashaabihi ajma’een

Våra lärda har skrivit utförligt om vikten av att sända välsignelser över vår Profet och Mästare Muhammed [saw](Guds frid och välsignelser vare med honom) och vissa menar att det går att sluta sig till minst 60 olika fördelar förknippade med att sända salawaat över Profeten [saw], alayhi salaatu wa salaam. Faktum är att i Shafi’i-skolan betraktas din bön som ogiltig om du försummat att sända välsignelser över Profeten (Guds frid och välsignelser vare med honom) i sittande ställning (tashahhud). I Surah Ahzab uppmanas vi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning!

Vi vänder oss till Profeten i alla lägen för svar på frågor om hur vi bör tillbe Allah Ta’la. Han [saw](Guds frid och välsignelser vare med honom) utgör vårt rättesnöre i alla religiösa spörsmål, med ett undantag. När det kommer till att sända välsignelser över honom [saw] (Guds frid och välsignelser vare med honom). I detta fall är Allah, Den Högste, vår förebild. Allah, Den Högste, gjorde sig Själv till förebild genom att föregripa uppmaningen till de troende med orden

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

Gud och Hans änglar välsignar Profeten

I fallet med Profeten Adam (Guds frid vare med honom) uppmanades änglarna att visa sin vördnad för honom genom att falla i sajdah, men vad gäller Profeten Muhammed [saw] (Guds frid och välsignelser vare med honom) förekommer Allah, Den Högste, uppmaningen till de troende genom att Själv utföra handlingen. Versen ovan börjar med inna, vilket i arabiska används för att betona och ge eftertryck åt något, och följs här av ett verb i presens, vilket indikerar att det är en handling som äger rum eller utförs kontinuerligt. Detta reflekterar dels Profetens ställning i Guds ögon, dels vilket förhållningssätt vi bör ha till att sända välsignelser till honom [saw] (Guds frid och välsignelser vare med honom).

En viktig anledning till att vi uppmanats sända välsignelser över Profeten [saw] (Guds frid och välsignelser vare med honom) är att det faktiskt är ett religiöst påbud att älska honom. I Koranen säger Allah Den Högste:

[9:24] Säg: ”Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger Sin vilja till känna; Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.”

Genom att sända frid och välsignelser över Profeten kommer hjärtat också osökt att närma sig honom, det kommer att gripas av kärlek och längtan till honom. Ett tecken på att man älskar någon är att föremålet för ens kärlek upptar ens tankar. Att ofta sända frid och välsignelser bidrar till att man ofta tänker på Profeten [saw] (Guds frid och välsignelser vare med honom) och genom att tänka på honom kommer ditt hjärta att fyllas av kärlek till honom. Så ett mått på hur mycket du faktiskt älskar Profeten är hur ofta han finns i dina tankar och hur ofta du sänder frid och välsignelser över honom [saw] (Guds frid och välsignelser vare med honom).

I en tid som vår där de lärda som kan leda muslimerna på den andliga vägen blir allt färre blir det än viktigare att ha en daglig rutin av att sända välsignelser till Profeten [saw] (Guds frid och välsignelser vare med honom). Shaykh Ahmed Zarruq, en nordafrikansk lärd som levde på 1400-talet, skrev att en troende som inte finner någon lärd att rådgöra med i andliga frågor eller någon som kan vägleda den troende till inre rening, bör söka stöd i att sända frid och välsignelser över Profeten [saw] (Guds frid och välsignelser vare med honom). I en hadith säger Profeten Muhammed [saw] (Guds frid och välsignelser vare med honom):

“The Messenger of God said: “Send prayers upon me, for prayers upon me are a purification for you.”

(Be [Gud om välsignelse] för mig. Bön för mig är en rening för er.)

 

Hur ofta sänder du frid och välsignelser över Profeten? [saw]