Al-Hakam

Allahs nittionio namn

Al-Hakam [swt]

Han är Den Rättvise Domaren. Den som frambringar och verkställer Rättvisa och Sanning. Han Dömer, och upprättar Sin Rättvisa. Det finns ingen annan Rättvisa än Hans. Ingen kan sätta sig emot Hans beslut och ingen kan hindra eller fördröja verkställandet av Hans befallningar. Domen, den dömde, och rättfärdigheten är liksom allt som händer i universum beroende av Honom, och bara av Honom.

Människan är kortsynt och kan inte överblicka händelsernas kedjor med deras början och slut. Hur ofta får inte barnbarn betala för far- och morföräldrarnas synder, och fäder får betala i förskott för kommande generationers synder. Ifrågasätt inte Guds domslut, ofta kan det som är gift för en vara medicin för en annan.

Gud har skrivit Sina gudomliga lagar i Sina heliga böcker. Människan förstår dessa lagar efter måttet av sin renhet, uppriktighet, tro, kunskap, visdom och slutligen efter måttet av sin lott. Människan lyder eller trotsar efter måttet av det som blivit henne tilldelat, och belönas eller straffas i enlighet därmed.

I Guds attribut av den Store Domaren, al-Hakam, ligger ett gott budskap för de troende och en varning för de som inte tror.

Troende! Var först sannfärdiga domare mot er själva. Tyrannisera inte er själva och skäm inte heller bort er eller var för slappa. Döm därefter andra som ni dömer er själva. Om ni har makt att utfärda och verkställa domar mot andra, förvissa er då om att er bedömning inte går emot det som Gud förordnat och att er makt utövas i enlighet med Hans vilja.

’Abd al-Hakam är den som verkställer Guds domar mot Hans tjänare i enlighet med Hans vilja.

 

<-Tillbaka