Rättslära – fiqh

Rättslära – fiqh

 

fiqh

Islamisk lag (shari’ah) är grundad på Koranen och sunna, dvs. profeten Muhammad’s exempel (fred och välsignelser vare med honom). För att ge praktisk vägledning i personliga och samhälleliga frågor utarbetades under islams tidiga historia detaljerade lagregler (fiqh). För att få en översikt över hur kodifieringen av islamisk lag gick till kan du läsa Mehmet Handic’s artikel. Den sunni-islamiska rättstraditionen, Ahl-us-Sunnat wa-l-jama’at, innefattar fyra lagskolor (madhahib) som alla uppkallats efter sina grundare.

 


Hanafi-skolan Maliki-skolan Shafi’i-skolan Hanbali-skolan

 

Vad är en madhab?

Vem är Salafi?

Ahkam

Vår tids olika vetenskaper av Ibn Khaldun

Rättsvetenskapen och dess avläggare, arvslagarna av Ibn Khaldun

Kodifiering av Islamisk Lag – om framväxten av de sunnitiska rättsskolorna av Mehmet Handjic, översatt till svenska av Adnan Kozarkanin

Levnadsteckningar över de lärda i Shafi`i-skolan

 

På engelska:

What is a Madhhab? Why is it necessary to follow one? av Nuh Ha Mim Keller

Why Muslims Follow Madhhabs? av Nuh Ha Mim Keller

 

Introduction to the science of fiqh:

Diverse articles on ’Usul al-fiqh (ASFA) (external link)

The Fundamental Principles of Imam Malik’s Fiqh (Muhammad Abu Zahrah) (external link)