Al-Quddûs

Allahs nittionio namn

Al-Quddûs [swt]

Han är den renaste, utan alla svagheter, fel och brister, Al-Quddûs motsvarar Guds attribut mukhâlafatun lil-hawâdith – Skaparen utan all likhet med det skapade – en av de fem kvalitéer som anger att Gud inte kan liknas vid någonting annat.

Al-Quddûs betecknar Guds unika renhet, ett uttryck för att Hans väsenskärna, Hans attribut, Hans namn, Hans ord, Hans handlingar och Hans rättvisa är utan all brist. Han har ingen likhet i någon av Sina attribut eller handlingar ens med den mest fulländade av Sina skapade varelser – även dessa har någon brist i sitt väsen, sina attribut, sina handlingar, sina ord och sitt omdöme. De är för det första bundna av tiden, medan Gud, den mest fullkomlige och renaste, är evig och obunden av tid och plats. Innan existensen fanns ingen tid och ingen plats, men Allah fanns.

Den troende som förstår och känner denna gudomliga renhet prisar Gud för Hans fullkomlighet (taqdîs) och kommer ihåg att inte tillskriva Honom några ofullkomliga egenskaper eller tidsbundna, bristfälliga tillstånd (tasbîh).

För att ana något av al-Quddûs inom sig själv, bör man arbeta för att rensa sin tro genom att avlägsna tvivel. Tron är en helhet och förekomsten av ett enda tvivel kan skada den. Man ska försöka rena sin tillbedjan och sina böner med uppriktighet. Man ska också försöka rena sitt hjärta genom att bryta dåliga vanor; dåliga vanor är som avskräde och törnen och våra hjärtan är Guds boning. Gud säger: “Himlarna och jorden rymmer Mig inte, men i Mina trofasta tjänares hjärtan ryms Jag.” Uttrycken för al-Quddûs, den Renaste, kan bara visa sig i ett sådant hjärta.

’Abd al-Quddûs är den tjänare vars hjärta är rensat och renat, och som inte innehåller något annat än Gud. Ett hjärta som är uppfyllt av Gud är i säkerhet och skyddat mot intrång.

 <-Tillbaka