Imam al-Nawawi om Allahs egenskaper

Imam al-Nawawi om Allahs egenskaper

 

 

Taj al-Din al-Subki och Imam al-Yafii sade att Imam Nawawi var ashari. Efter att ha hänvisat till dem lade al-Sakhawi till orden, och han tolkade ofta (tawil) (1).

 

I al-Majmu skriver Imam al-Nawawi (radiya Allahu anhu):

Den dominerande åsikten hos teologerna (al-mutakallimun) är att de gudomliga egenskaperna bör tolkas bildligt på ett sätt som är tillämpligt. Andra har sagt att man ska avstå från att tolka, att låta bli att tala om deras betydelse och istället överlämna deras egentliga betydelse till Allah den Upphöjde, samtidigt som man är förvissad om att Allah är högt upphöjd över alla ting och att skapelsens egenskaper inte kan tillskrivas Honom, man säger till exempel, Vi tror att den Nåderike är över Sin Tron utan att veta vad detta egentligen innebär eller vad som avses därmed, samtidigt som vi tror att [ingenting är som Han] (K. 42:12), och att Han är upphöjd över att vara inom något (hulul) eller att ha någon av skapelsens kännetecken. Detta är al-salafs väg eller åtminstone majoriteten av dem och det är också den tryggaste, eftersom människan inte ålagts att engagera sig i sådana frågor. Om man tror på Allahs transcendens, finns det inget behov av att engagera sig i eller fundera över sådant som varken är obligatoriskt eller ens nödvändigt. Men om det fanns ett behov av tolkning (tawil) för att tillbakavisa innovatörer och deras likar, tolkade de (al-salaf) dessa stycken. Detta är den riktiga förståelsen som kommit oss till del från de lärda angående detta ämne, och Allah vet bäst. (2)

 

 

(1) Al-hafiz al-Sakhawi, Kitab tarjimat shaykh al-islam, qutb al-awliya’ al-kiram wa faqih al-anam, muhyi al-sunna wa mumit al-bid`a Abi Zakariyya Muhyiddin al-Nawawi (Cairo: Jam`iyyat al-nashr wa al-ta’lif al-azhariyya, 1354 / 1935) p. 36.

(2) Imam Nawawi, al-Majmu` sharh al-muhadhdhab (Cairo: Matba`at al-`asima, n.d.) 1:25.