Wird

Wird

Översättning av imam AbdulWahid Shakir

 

En wird är att på en given tid varje dag ägna sig åt dhikr eller Koran läsning.

Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) sade, ”Att sitta och minnas Allah den Upphöjde tillsammans med andra efter fajr fram tills solen går upp, är mig kärare än det jordiska livet och allt som finns däri, och att sitta och minnas Allah den Upphöjde tillsammans med andra efter ’asr fram tills solen går ned, är mig kärare än det jordiska livet och allt som finns däri”.

Ordet wird betyder att komma fram till ett vatten. Man säger ”Waradati al-ibilu al-ma’a” Kamelerna kom fram till vattnet. Wird är också den tiden på dagen då man kommer till vattnet mellan två törstperioder.

Ett vattningsställe är livsnödvändigt och man går dit för att hålla sig vid liv. På samma sätt förhåller det sig med dhikr. Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) sade, ”Den som mins sin Herre och den som inte minns sin Herre, kan liknas vid den döde och den levande”.

När man utför sin wird är det som om man dricker vatten och kommer till liv. Perioderna mellan wirderna kan liknas vid perioder av törst där man är på gränsen till undergång. Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) var i ett tillstånd av konstant dhikr och hade därmed ett ständigt levande hjärta. Aisha (radiya Allahu ’anha) sade att Profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) brukade minnas Allah under alla omständigheter. Och Profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) sade, ”Mina ögon sover men mitt hjärta sover inte” , eftersom han var i ett tillstånd av Gudsåminnelse till och med när han sov.

 

Dhikr från Sunna:

Asbahnâ wa asbaha al-mulku lillâh wa ’l-hamdu lillâhi lâ sharîka lahu lâ ilâha illa hu wa ilayhi ’n-nushûr.

Vi och kungadömet trädde in i morgonen tillhörandes Gud. Lov och pris tillkommer Gud, Han har ingen like. Det finns ingen gud utom Honom. Till Honom leder uppståndelsen. (3 gånger)

 

Asbahnâ ’alâ fitrati ’l-islâm wa ’alâ kalimati ’l-ikhlâs wa ’alâ dîni nabiyyinâ Muhammadin salla Allâhu ’alayhi wa sallam wa ’alâ millati abînâ Ibrâhîm hanîfan wa mâ kâna min al-mushrikîn.

Vi vaknade upp i Islams naturliga tillstånd, med det renande ordet, med våran Profets religion, må Guds frid och välsignelser vara med honom, med våran fader Ibrahims dîn han som var ståndaktig och som inte hörde till månggudadyrkarna. (3 gånger)

 

Allâhumma innî asbahtu minka fî ni’matin wa ’âfiyatin wa sitrin fa atmim ni’mataka ’alayya wa ’âfiyataka wa sitraka fî al-dunyâ wa ’l-âkhira.

Gud! Jag vaknade omgiven av gåvor, beskyddad (från att andra ser mina brister) och i ett tillstånd av välbefinnande. Fullända därför Dina gåvor, Ditt beskydd och detta tillstånd av välbefinnande i detta och i det tillkommande livet. (3 gånger)

 

Allâhumma mâ asbaha bî min ni’matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka lâ sharîka laka fa laka ’l-hamdu wa laka ’l-shukru.

Gud! Varje gåva som kommer mig eller någon annan av Dina skapade varelser till del är från Dig allena Du har ingen like. Dig tillkommer allt pris och allt tack. (3 gånger)

 

Yâ rabbî laka ’l-hamdu kamâ yanbaghî li jalâli wajhika wa ’adhîmi sultânik.

Min Herre! Dig tillkommer lov och pris som det passar Ditt ansiktes prakt (härlighet) och Din enorma överhöghet. (3 gånger)

 

Radîtu bi ’llâhi rabba wa bi ’l-islâmi dîna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasûla.

Jag är tillfreds (nöjd) med att ha Gud som Herre, Islâm som religion och Muhammad som Profet och Budbärare. (3 gånger)

 

Subhâna llâhi wa bi hamdihi ’adada khalqihi wa ridâ nafsihi wa zinata ’arshihi wa midâda kalimâtih.

Upphöjd är Gud och Hans lov och pris [så många gånger som] mängden av Hans skapelser, vidden av Hans belåtenhet, vikten av Hans tron och mängden bläck [som krävs för att skriva ned] Hans ord. (3 gånger)

 

Bismillâhi ’ladhi lâ yadurru ma’ ismihi shay un fî ’l-ardi wa lâ fî ’s-samâ i wa huwa ’s-sami’u ’l-’alîm.

I Guds Namn, med vilkens namn ingenting på jorden eller i himlarna skadar och Han är den Hörande den Vetande. (3 gånger)

 

Allâhumma innâ na’ûdho bika min an nushrika bika shay a n na’lamuhu wa nastaghfiruka limâ lâ na’lamuhu.

Gud! Vi söker Ditt skydd från att medvetet sätta andra vid Din sida och vi ber Dig om förlåtelse för att omedvetet ha satt andra vid Din sida. (3 gånger)

 

A’ôdho bi kalimâti llâhi at-tâmma min sharri mâ khalaq.

Jag söker skydd i Guds fulländade ord mot det onda Han skapat. (3 gånger)

 

Allâhumma innî a’ûdhu bika min al-hammi wa ’l-hazan wa a´ûdhu bika min al-’ajzi wa ’l-kasal wa a’ûdhu bika min al-jubni wa ’l-bukhl wa a’ûdhu bika min ghalabati ’d-dayni wa qahri ’r-rijâl.

Gud! Jag söker Ditt skydd från oro och sorg, från hjälplöshet och lathet, från feghet och snålhet och jag söker Ditt skydd från överväldigande skulder och människors förtryck.

 

Allâhumma ’âfinî fî badanî Allâhumma ’âfinî fî sam’î Allâhumma ’âfinî fî basarî.

Gud! Giv hälsa till min kropp, hörsel och syn. (3 gånger)

 

Allâhumma innî a’ûdhu bika min al-kufri wa ’l-faqri Allâhumma innî a’ûdhu bika min ’adhâbi ’l-qabri lâ ilâha illa anta.

Gud! Jag söker Ditt skydd från otro och fattigdom. Gud! Jag söker Ditt skydd från straffet i graven. Det finns ingen gud utom Dig. (3 gånger)

 

Allâhumma anta Rabbî lâ ilâha illa Anta khalaqtanî wa ana ’abduka wa ana ’alâ ’ahdika wa wa’dika mâ stata’tu a’ûdhu bika min sharri mâ sana’tu abû´u laka bi ni’matika ’alayya wa abû´u bi dhanbî fa ghfir lî fa innahu lâ yaghfiru adh-dhunûba illa anta.

Gud! Du är min Herre, det finns ingen gud utom Dig. Du har skapat mig, jag är Din tjänare. Jag upprätthåller Ditt förbund och Ditt löfte så gott jag kan. Jag söker Ditt skydd från det onda jag begått. Jag erkänner de gåvor Du givit mig och jag erkänner mina synder, Förlåt mig därför. Det finns ingen som förlåter synder utom Du. (3 gånger)

 

Astaghfiru Allâha ’ladhi lâ ilâha illâ huwa ’l-Hayya ’l-Qayyuma wa atûbu ilayhi.

Jag ber Gud om förlåtelse, – Han (Honom) som det inte finns någon gud förutom, den Levande den Beståndande, och vänder mig till Honom. (3 gånger)

 

Allâhumma salli ’alâ sayyidinâ Muhammadin wa ’alâ âli sayyidinâ Muhammadin kamâ sallayta ’alâ sayyidinâ Ibrâhîma wa ’alâ âli sayyidinâ Ibrâhîma wa bârik ’alâ sayyidinâ Muhammadin wa ’alâ âli sayyidinâ Muhammadin kamâ bârakta ’alâ sayyidinâ ibrâhîma wa ’alâ âli sayyidinâ ibrâhîma fî ’l-’âlamîna innaka hamîdun majîd.

Gud! Sänd frid över vår mästare Muhammad och över vår mästare Muhammads familj som du sände frid över vår mästare Ibrahim och över vår mästare Ibrahims familj och sänd välsignelser över vår mästare Muhammad och över vår mästare Muhammads familj som du sände välsignelser över vår mästare Ibrahim och över vår mästare Ibrahims familj i alla världar Du är sannerligen Prisvärdig, Praktfull. (10 gånger)

 

Subhâna llâhi wa ’l-hamdu lillâhi wa lâ ilâha ill Allâh wa llâhu akbar.

Gud är upphöjd, lov och pris tillkommer Gud, det finns ingen gud utom Gud, Gud är störst. (100 gånger)

 

Lâ ilâha ill Allâh wahdahu lâ sharîka lah lahu ’l-mulku wa lahu ’l-hamdu wa huwa ’alâ kulli shay i n qadîr.

Det finns ingen gud utom Gud allena, Han har ingen like. Honom tillkommer kungadömet och allt pris. Han är Allsmäktig. (10 gånger)

 

Subhânaka llâhumma wa bi hamdika ash-hadu al lâ ilâha illa anta astaghfiruka wa atûbu ilayka.

Gud! Ära, lov och pris tillkommer Dig. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Dig. Jag ber Dig om förlåtelse och vänder mig till Dig. (3 gånger)