Ashura-dagen (10 muharram)

Ashura-dagen (10 muharram)

 

 

 

Den välsignade Ashura-dagen infaller den tionde Muharram. Det har berättats att detta var den dag då Allah förlät vår fader Adam, den dag då Nuhs ark, efter sex månader till sjöss, landade på berget al-Judi och den dag då Allah förlät profeten Yunus folk (frid vare med honom och alla profeter). När Guds Sändebud [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, kom till Medina, märkte han att judarna fastade på Ashura-dagen. Han frågade varför och de svarade att det var den dag då Gud räddade Moses och hans folk och dränkte Farao och hans folk. Moses fastade av tacksamhet mot Allah och Moses folk upprätthöll denna sed efter honom. Guds Sändebud [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade då att hans samfund stod närmare Moses än judarnas. Därefter fastade han på Ashura-dagen och uppmanade sina följeslagare att också göra det.

Han lärde också sin umma att högtidlighålla denna stora dag, att reflektera över dess förknippning med tidigare profeter och att söka få en del av den omätliga nåd och välsignelse som dessa profeter fick ta emot på Ashura-dagen.

Det han framför allt uppmanade oss till var att fasta. Han sade att om vi gör det, så utplånar Allah det föregående årets synder. Vi kanske frågar oss: Men om vi har fastat på Arafah-dagen har ju Gud redan utplånat det föregående och det kommande årets synder, så vad tjänar det då till att fasta på Ashura-dagen? En del lärda har sagt att om man regelbundet fastar båda dessa dagar tillintetgörs synderna på ett mer djupgående sätt, man får skydd från att falla i synd i framtiden och även familjemedlemmars och grannars synder kan utplånas.

Men varför utplånar fasta på Arafah-dagen två års synder, medan fasta på Ashura-dagen bara utplånar ett års synder? En anledning, säger de lärda, är att Arafah-dagen är förknippad med Profeten Muhammed [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, vilket är klart överlägset Ashura-dagen som är förknippad med Sayyiduna Moses, frid vare med honom. Guds Sändebud [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, lärde också sin umma att fasta en dag innan och en dag efter Ashura-dagen, för att särskilja den judiska traditionen från hans.

Vi ska också förnya vår ånger vid Ashura. Guds Sändebud [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade att detta är en dag då Gud tillät ett visst folk att visa ånger och att Han kommer att fortsätta att tillåta andra folk att göra detsamma.

Det har berättats att den som är generös mot sin familj på Ashura-dagen kommer Gud att vara generös mot under resten av året. Sufyan bin `Uyaynah sade: “Detta praktiserade vi under femtio år och vi hade bara gott av det.”

Sayyidi al-Ḥabib `Umar bin Hafiẓ, må Gud skydda honom och låta oss gagnas genom honom, sade: “Meningen är att visa dem extra omsorg och detta är ett sätt att skydda era familjer från de destruktiva krafter som ansätter från alla håll. Det betyder inte att man bara ska köpa mat åt dem. Man ska berätta för dem hur Profeten Muhammed [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, hade omsorg om de sina och hur han lärde oss att skämta med sin familj och förvissa sig om att de hade det bra.

Han lärde oss att vi inte får vara likgiltiga om de lider i denna värld eller [om det finns anledning att tro att de kommer att lida i] nästa. Låt era familjer få erfara barmhärtigheten i hans lära och visa dem att det han har lärt oss, ännu efter 1400 år, är levande i era hem.

Det har också berättats att den som utövar välgörenhet den här dagen får samma belöning som för ett helt års välgörenhet.

 

 

Al-Bukhari & Muslim

Muslim

Tirmidhi