Hjärtats rening

Hjärtats rening

 

Av Ahmad ibn Zayn ibn `Alawi ibn Ahmad al-`Alawi al-Habashi
Sammanställt av imam cAbd al-Wâhid Shâkir Morrone

 

 

1. Att bevara hjärtat från synd:

Att bevara hjärtat och de sju kroppsdelarna1 från synd är fardcayn 2.

 

En del av hjärtats synder är:

 • att tvivla på Allâh den Upphöjde;
 • att [alltför mycket] förlita sig på Allâhs Barmhärtighet och känna sig säker för Hans straff;
 • att misströsta om Allâh den Upphöjdes nåd;
 • att känna sig överlägsen Allâh den Upphöjdes tjänare;
 • ögontjäneri (riyâí);
 • att göra sin Gudsdyrkan till föremål för självbeundran (cujb);
 • att avundas Allâh den Upphöjdes tjänare ?avund (hasad) är att ogilla och irritera sig över de gåvor Allâh givit en annan muslim;
 • att framhärda i synd;
 • att inte ge det som Allâh gjort obligatoriskt att ge;
 • att ha låga tankar om Allâh och Hans tjänare;
 • och att inte fästa vikt vid det som Allâh fäst stor vikt vid, såsom lydnad, synd, Koranen, kunskap, paradiset och elden.

Allt detta är synd, ondska och sådant som leder till undergång, en del av detta kan till och med leda till otro, må Allâh den Upphöjde skydda oss från det.

 

2. Hjärtats dygder:

En del av hjärtats dygder är:

 • att tro på Allâh;
 • att ha visshet;
 • att vara uppriktig;
 • att vara ödmjuk;
 • att ge vänskapligt sinnade råd till muslimer;
 • att vara generös;
 • att ha höga tankar om andra;
 • att vörda Allâhs symboler 3;
 • att vara tacksam för Allâhs gåvor såsom Islam, lydnad och alla andra gåvor;
 • att visa tålamod vid svårigheter såsom sjukdom, prövning, nära och käras död, förlust av pengar och förlust av respekt från andra människor;
 • att vara uthållig i lydnad;
 • att stå emot synd;
 • att hysa tillit till att Allâh ska skänka försörjning;
 • att avsky det jordiska livet 4;
 • att visa fiendskap mot det lägre självet och satan [genom att inte lyda dem];
 • att hysa kärlek till Allâh, Hans Sändebud i och Hans Sändebuds följeslagare och familj, den andra generationen (tâbicûn)5 och de Gudfruktiga (al-sâlihûn);
 • att vara nöjd med Allâh;
 • att förlita sig på Honom;
 • och att fullgöra annat liknande som är obligatoriskt och räddar hjärtat.

 

3. Kroppens synder:

Detta inbegriper magens synder såsom att förtära mat och dryck köpta för räntepengar, dricka berusande drycker, förbruka den föräldralöses pengar och att äta eller dricka något av det som Allâh förbjudit.

Allâh och Hans Sändebud (välsignelser och fred vare med honom) har förbannat den som förbrukar ränta och alla dem, som gjort det möjligt att förbruka den. De har också förbannat den som dricker vin och alla dem, som bidragit till möjligheten att dricka det, till och med vinförsäljaren.

Tungans synder Tungans synder är många, såsom kränkande skvaller (ghîba)? vilket innebär att säga något om sin muslimske broder som han inte vill ska omtalas, även om det är sant, förtal som avser att åstadkomma split och söndring (namîma), lögn, smädelse (shatm), förolämpning (sabb), förbannelse och annat.

 

Ögonens synder

Till ögonens synder räknas att betrakta främmande kvinnor 6, att se på någon som är naken 7, att se med förakt på muslimer och att se in i någon annans hus utan tillstånd.

 

Öronens synder

Öronens synder är, bland andra, att lyssna på förtal och annat förbjudet tal.

 

Händernas synder

Till dessa räknas att knussla med vikt och mängd, att bedra, stjäla och utföra förbjudna handlingar, såsom att döda eller slå någon utan giltig anledning.

 

Fötternas synder

Att gå någonstans för att döda, skada eller på falska grunder anklaga en muslim utan giltig anledning och att gå någonstans för att utföra andra handlingar som förbjudits

 

Genitaliernas synder

En del av dessa är otukt, homosexualitet och onani.

 

Kroppens synder

Till hela kroppens synder räknas att vara olydig mot sina föräldrar, att fly från slagfältet – vilket är en av de stora synderna – och annat än det ovan nämnda, såsom att bryta släktband och att behandla andra orättvist.

 

Allâh är Den som underlättar och hjälper oss till det Han tycker om och gläds över. Må Allâh sända Sin frid och Sina välsignelser över vår Mästare Muhammad, hans familj och följeslagare.

 

 

Fotnoter:

1. De sju kroppsdelarna är magen, tungan, ögonen, öronen, händerna, fötterna och genitalierna.

2. ”Fardcayn” betyder att det är obligatoriskt för alla vuxna muslimer.

3. Allâhs symboler är allt som kännetecknar Islam: Koranen, pilgrimsriterna, bönen osv.

4. Det som här avses med ”det jordiska livet” är allt som för människan bort från Allâh.

5. ”Tâbicûn” är den generation som följde på följeslagarnas generation.

6. ”Mahram” betecknar den person man inte får gifta sig med. [Alla andra kvinnor eller män räknas som främmande]

För mannen är det följande personer:

 • modern;
 • mor- och farmödrar;
 • döttrar;
 • barnbarn;
 • systrar;
 • bror- och systerdöttrar;
 • mostrar och morföräldrars systrar;
 • fastrar och farföräldrars systrar;
 • hustruns moder;
 • hustruns far- och mormoder;
 • fadern och farfaderns hustrur;
 • sönerna och barnbarnens hustrur;
 • alla de han delat amma med.

Kvinnan får inte gifta sig med följande personer:

 • fadern, far- och morfadern;
 • son, sonson och dotterson;
 • bror;
 • morbror;
 • farbror;
 • bror- och systersöner;
 • moderns och mormoderns man;
 • dotterns man;
 • mannens far och mannens farfar;
 • alla de hon delat amma med.

7. Trots att detta förbud inte gäller gifta par är det orekommenderat (makrôh) att se på sin mans\hustrus blygd.