Månadens nasiha av Nora N. – juni 2010

Månadens nasiha av Nora N.
juni 2010

 

 

Bismilahi Rahmani Rahim

Den uppskattade medellivslängden för människor i världen är c:a 65 år. Livslängden för varje individ varierar, men gemensamt är att vi här på jorden alla har en begränsad tid som Gud har fastställt för oss. ”Ingen människa får dö annat i enlighet med Guds vilja och vid en fastställd tidpunkt” (K 3:145). Gud har gett oss en begränsad tid på jorden, men den är lång nog för att vi ska kunna utnyttja livet väl bara vi sätter fokus på rätt saker. Är vi medvetna om meningen med våra liv, de gåvor vi får varje dag samt de möjligheter Gud ständigt ger oss, så är det väsentliga inte om livet varar i 80, 50 eller 30 år, utan att vi ägnar de år vi får åt att förbereda oss för den dag då Gud, efter vår död, låter oss uppstå.

Säg: ”Det är Gud som ger er liv och sedan låter er dö och som, när Uppståndelsens dag är inne – här finns inte rum för tvivel – skall samla er till Sig; men om detta har de flesta människor ingen kunskap.” K 5:26.

Ägna ditt liv åt att lära känna Honom som gav dig det. Lär känna Honom som du kom ifrån och som du ska återvända till. Vår Herre har gett oss nog med verktyg för att uppnå detta. Åt oss har Han skapat en stor, vid och vacker värld att utforska, en värld där vi finner spår av Hans storhet, vishet, skönhet och barmhärtighet. Var nyfiken på Hans skapelse och studera den. På så sätt studerar du Hans Namn och egenskaper. Människan framför dig bär Hans spår, trädet utanför ditt fönster bär Hans spår, även det du ser när du speglar dig bär Hans spår … allt du ser, om du verkligen ser, bär Hans Namn som Skaparen. Var därför medveten om och närvarande i det du gör, ser och träffar på under vardagen. På så sätt separerar du inte tillbedjan av Honom från det världsliga. På så sätt utnyttjar du din tid till ständig tillbedjan och låter inga dyrbara andetag gå förlorade.

De gåvor du får av Gud är många och enorma.

”Han ger er något av allt det som ni ber Honom om, och om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna precisera deras antal” (K 14:34).

Det är Guds barmhärtighet som gör det möjligt för oss att ta del av dessa gåvor, men du kan aldrig veta om de kommer att finnas kvar i morgon. De bör därför aldrig tas för givna. Profeten, må Guds frid och välsignelse vara med honom, sade: “Grip [tillfället att göra bruk av dessa] fem [gåvor] innan fem [andra tillstånd hinner ifatt dig]; din ungdom innan du blir gammal, din hälsa innan du blir sjuk, din fritid innan du blir upptagen, din förmögenhet innan du blir fattig och ditt liv innan döden når dig.”

Detta lär oss att inget varar för evigt på denna jord – utnyttja därför dina gåvor väl så länge du har dem. Att känna tacksamhet är det första steget, men stanna inte där. Gå vidare med att visa din tacksamhet genom att försöka frambringa det bästa av det du fått. Det kan du göra först när du insett värdet av det Gud gett dig, hur litet och alldagligt det än må framstå för andra. Vi har en tendens att försumma rikedomen i det enkla och istället framhäva värdet av det materiella. Guds gåvor är sådana att ingen människa eller varelse på jorden kan ge dem eller ta dem ifrån dig. ”De som kan glädjas åt en enkel blommas skönhet behöver inga diamanter.” Detta ordspråk illustrerar skillnaden mellan det Gud och människor kan ge dig samt vad som väger tyngst. Koranen påminner oss:

”Det ni har i handen försvinner men det som är hos Gud består i evighet” (K16:96).

Som gåvor räknas inte bara sådant som till det yttre verkar gott. När Gud låter dig utstå prövningar och svårigheter – tacka för dem! Det är då Han vill lära dig något. Han lär dig mer om dig själv, men mest av allt så lär Han dig mer om Honom. Det är en gåva som är svår att känna igen i början, men som med tålamodets och trons kraft visar oss sin egentliga innebörd, som är en inbjudan och en chans att närma sig Honom:

”Vi skall sannerligen belöna dem som höll ut i motgång och prövningar efter deras bästa handlingar” (K 16:96).

Var därför snabb med att känna igen Guds gåvor när Han ger dig dem. Var snabb med att vårda dem och var snabb med att uppskatta dem. Gud säger i Koranen

”Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skapnad” (K 95:4).

Gud har skapat människan som ställföreträdare på jorden. Människan omtalas i Koranen som ”de som Gud låtit få ta jorden i besittning” och Han har utrustat henne med mentala och fysiska färdigheter som ger henne enorma förmågor och möjligheter. Dessa möjligheter bör du alltid sträva efter att ta vara på. Ägna en stund på kvällen åt att reflektera över de gåvor du fått del av under dagen och tänk på vilka möjligheter du haft att göra något bra av dem. Du kommer att märka att Gud låter dörrarna till goda och stora handlingar stå vidöppna dag ut och dag in. Det enda som krävs är att du beslutsamt tar vara på dessa möjligheter.

Så länge vi lever här är det värdefullt att försöka föreställa sig den dag då du ska stå framför Honom som skapade dig

”och var och en skall på Uppståndelsens dag stiga fram ensam inför Honom” (K 19:95).

Föreställ dig att du ska stå till svars för vad du gjort av alla de gåvor Han skänkt dig.
Föreställ dig att du ska stå till svars för vad du gjort av den allra största gåvan någonsin – ditt liv.
Föreställ dig boken som öppnas, boken där allt gott och ont du gjort står skrivet

”[och en röst skall säga:] Läs nu din bok! Idag behövs ingen annan granskare av räkenskapen för dina handlingar än du själv” (K 17:14).

Fråga dig själv vad det är du vill ska stå i boken på den dagen och vad du vill ska läsas upp för dig. ”Rannsaka dig själv innan du blir rannsakad på Domedagen” sade Umar bin Al-Khattab. Gör dig med andra ord beredd för detta möte och försök, så mycket Gud tillåter, att styra vad som ska stå i denna bok och lev med tanke på detta. Då har du sannerligen lyckats leva ditt liv fullt ut och detta är oberoende av hur lång livslängd som står skriven för dig!