Böneutropet och iqama

Böneutropet och iqama

 

 

Det är sunna att kalla till bön och att läsa iqama innan man ber en obligatorisk bön och detta gäller även om man inte har för avsikt att be tillsammans med andra. Böneutropet bör göras först, därefter ber man eventuella sunna-böner och efter dessa läser man iqama och ber den obligatoriska bönen. För kvinnor är det rekommenderat att bara läsa iqama.

Om man ber utan att först kalla till bön och utan att läsa iqama är bönen giltig men man går miste om stor belöning. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

På Domedagen kommer de som kallar till bön att, mer än alla andra, sträcka på sig [i förhoppning om att få del av Guds barmhärtighet]” [Bukhari & Muslim]

Den som kallar till bön ges förlåtelse lika stor som området hans röst nådde och allt levande och dött [som inom detta område hörde rösten] kommer att vittna till hans fördel [på Domedagen]” [Bukhari & Muslim]

Tiden för adhan infaller med tiden för bön* och det är rekommenderat att kalla till bön och läsa iqama även när man inte ber bönen omedelbart efter att tiden infallit. Tiden för böneutropet går inte ut med tiden för bönen. Om man t.ex. försover sig till fajr och inte vaknar förrän solen har gått upp är det ändå rekommenderat att kalla till bön och läsa iqama innan man ber. Om man ska be två eller flera obligatoriska böner vid ett tillfälle (när man t.ex. reser eller när man har obligatoriska böner att ta igen) är det rekommenderat att kalla till bön en gång och att läsa iqama före varje obligatorisk bön. Om man av någon anledning inte skulle ha tid att både kalla till bön och läsa iqama, är det bättre att kalla till bön.

 

När man kallar till bön och när man läser iqama är det rekommenderat

(1) att ha wudu

(2) att stå upp

(3) att vara vänd mot Qibla

(4) att vända huvudet (inte bröstet eller fötterna) åt höger när man säger: ”kom till bön” och till vänster när man säger: ”kom till lycka”

När man kallar till bön är det dessutom rekommenderat att under böneutropet stoppa pekfingrarna i öronen.

För den som hör böneutropet (eller läsandet av iqama) är det rekommenderat att upprepa varje mening efter böneutroparen, även om man är junub, har menstruation eller läser Koranen. När böneutroparen säger ”hayya ’ala ’s-salâ” [kom till bön] och ” hayya ’ala ’l-falâh” [kom till lycka] upprepar man inte dessa ord utan säger istället:

Lâ hawla wa lâ quwwata illa billâh

[Det finns ingen makt eller styrka utom genom Gud]

 

Efter böneutropet är det rekommenderat att sända välsignelser över Profeten, frid och välsignelser vare med honom, och att därefter säga:

Allâhumma rabba hadhihi ’d-d’awati ’t-tâmma wa ’s–salâti ’l-qâ’ima âti Muhammadan il-wasîlata wa ’l-fadîla wa b’ath-hu maqâman mahmûdan illadhi wa’adtahu innaka lâ tukhlifu ’l-mî’âd.

Gud! Denna fullkomliga kallelses- och förestundande böns Herre. Bevilja vår mästare Muhammad al-wasila. Ge honom höghet och uppväck honom till den lovvärda plats som Du utfäst åt honom. Du sviker inte Ditt löfte.
Man bör också säga:

Ash-hadu an lâ ilâha ill Allah wa hdahu lâ sharika lah wa Ash-hadu anna Muhammadan ’abduhu wa rasûluh radîtu billahi rabba wa bi ’l-islâmi dîna wa bi Muhammadin nabiyya

[Jag vittnar att det inte finns någon gud utom Gud, Han är utan like och jag vittnar att Muhammed är Hans tjänare och sändebud. Jag är tillfreds med Gud som Herre, Islam som religion och Muhammed som Profet.] [Muslim]

 

Du’a mellan böneutropet och iqama besvaras och det är därför rekommenderat att be mycket då. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

Åkallan mellan böneutropet och iqama besvaras, åkalla därför [då]” [Abu Ya’la]

 

*Det är tillåtet att lägga till ett böneutrop innan tiden för fajr infaller

*al-wasila är en plats i paradiset som ges till bara en av Guds tjänare

 

Referenser:

Bushra al-Karim

The Reliance of the Traveller