Frågor om tasawwuf

Frågor om tasawwuf

– med svar av hajj Abdassamad Clarke

 

Hajj Abdassamad Clarke antog islam 1973 inför sheikh Abdalqadir as-Sufi, som är sheikh inom Shadhili-Darqawi tariqan och grundare till Al-Murabitun, och har alltsedan dess varit hans elev. Hajj Abdassamad besökte Sverige i oktober 2001 som inbjuden föreläsare vid Al Ghazali-institutets Seminarium om översättning av islamiska texter.


1. Vad är tasawwuf?

Tasawwuf har kallats ”vetenskapen om att färdas till Konungen” och ”vetenskapen om hur man avväpnar sitt ego (nafs)”. Det är vägen till kunskap om Allah, den Välsignade, den Upphöjde, som är fastlagd i Koranen och Sunnah. Tasawwuf bygger på att noga följa Shari’a och Sunnah, både under vägens gång och efter att ha nått fram till målet. I vår tid innebär det även att föra religionen vidare till platser där den tidigare inte funnits och att återupprätta den där den försvagats eller förvanskats.

 

2. Är det nödvändigt att ägna sig åt tasawwuf ?

Många lärda har sagt att det är obligatoriskt för varje enskild muslim, man som kvinna, att tillägna sig vetenskapen om tasawwuf, eftersom det innebär att man renar sitt ego från dåliga karaktärsegenskaper som kan leda till Elden och odlar de goda egenskaper som leder till Paradiset.

 

3. Vad är dhikr?

De shari’a-lärde har sagt att dhikr (åminnelse av Allah) är det som religionen egentligen kretsar kring, och att varje gudstjänsthanlingarna utgör ett slags dhikr, liksom varje handlng som innebär att man lämnar olydnaden gentemot Allah och vänder sig till Honom i lydnad, vilken form en sådan handling än tar sig. Därutöver är det klart belagt i Koranen att det är lovvärt att ofta upprepa meningar som ” Laa ilaha illa’llah” (det finns ingen gud utom Allah). Han (de Välsignade och Upphöjde) säger t.ex.: ”O ni som tror, åminns Allah ofta och mycket”, och många andra ayat (koranverser) med samma betydelse. Det finns också många hadith (uttalanden av Profeten Muhammad, fred och välsginelser vare med honom) som rekommenderar ett visst antal gånger man bör upprepa detta, hundra eller tusen. Dhikr indelas i tyst dhikr dhikr som uttalas högt, enskild dhikr och dhikr som utförs i grupp. Den sökande har stor glädje och nytta av att sitta tillsammans med andra i en dhikr-cirkel, men för att göra riktiga framsteg är det oundgängligt att han eller hon också ägnar en viss tid – helst på natten – åt att sitta i enskildhet och åminnas Allah. Man börjar med att göra detta en kort stund varje dag, och bygger sedan på detta efterhand.

 

4. Vad menas med wird?

Wird, hizb eller wazhifah är den bestämda mängd dhikr, böner, Koranverser och välsignelser över Profeten Muhammad (fred och välsignelser vare med honom) som sökaren läser varje dag. Det kan också innefatta andra frivilliga böner som utförs regelbundet, som t.ex. tahajjud (bön om natten) eller salat ad-duha (förmiddagsbön) eller vissa utdrag ur Koranen som reciters. Wirdens utformning varierar från sheikh till sheikh och från tariqa till tariqa.

 

5. Är det nödvändigt att följa en sheikh?

Ingen av de islamiska vetenskaperna kan man lära sig enbart ur böcker, och detta gäller i särskild hög grad tasawwuf. Därför är det nödvändigt att ha en sheikh som lärare. Sufierna säger att den som inte följer någon sheikh har shaitan (djävulen) som sin sheikh.

 

6. Vad är en silsilah?

Silsilah är den överföringskedja som visar att sheikhen/läraren kan återföra sin kunskap till den Bäste i Skapelsen, må Allah välsigna honom och ge honom frid.

 

7. Vad är en tariqah?

Tariqah (plural: turuq) betyder egentligen ’väg’, men ordet används allmänt som ett samlingsnamn för de läror som praktiseras inom en viss sufi-orden eller någon av dess förgreningar. Sheikh al-Fayturi of Benghazi, må Allah vara nöjd med honom, har sagt att ”At-turuq wahidah” – (de olika) vägarna är en. (Han avsåg naturligtvis bara de tariqat som följer shari’a och sunnah)

 

8. Vad är en faqir?

En faqir (plural: fuqara) betyder odragrant en ’fattig’. Så kallas alla de som följer en sheikh och är medvetna om att de är i behov av sin Herre och söker en väg att komma närmare Honom.

 

9. Vad har sheikhen för uppgift?

Sheikhen är en person som har kunskap om religionen och som kan ge anvisningar till den som färdas på vägen till Allah. Att ge sådana anvisningar kallas på arabiska för tarbiyya. Den omfattar mer än vad som förmedlas enbart genom lektioner eller föredrag. Sheikhens uppgift är att leda faqiren från ett tillstånd av okunskap om Allah och själsfrånvaro till ett tillstånd av kunskap om Allah och åminnelse, och att hjälpa honom att rena sig själv från dåliga karaktärsegenskaper och tillägna sig goda egenskaper. Därför kallas sheikeh också ofta för murshid. I vår tid, då många grundläggande delar av religionen saknas – t.o.m. i stor utstäckning i de muslimska länderna – är det nödvänigt för både sheikehn och faqiren att ägna sig åt att återupprätta islam till dess fulla värdighet, något som normalt inte är sufismens uppgift.

 

10. Vad förväntas av den som är faqir?

Shari’a är den aspekt av religionen som handlar om befallningar och lydnad gentemot de muslimer som har har maktmandat och kunskap om Lagen (fuqaha). I fråga om Tasawwuf förväntas en faqir att följa sin sheikh och vara tillsammans med honom och hans fuqara. Han eller hon bör vara uppmärksam på sheikhens anvisningar för göra framsteg på vägen, och följa dem efter bästa förmåga.

 

11. Vad är en murid?

Murid betyder ordgagrant ”den som vill”, i det här fallet: den som vill vad sheikhen vill, genom att avstå från sin egen vilja. Detta är en nödvändig förutsättning för att nå kunskap om Allah.

 

12. Vilket förhållande råder mellan sheikh och murid?

Det sägs ofta att en murid böra vara i sin sheikhs händer som en död kropp i liktvättarens händer. Sheikh Abdul Qadir kommenterade detta, efterom han fann att det ofta missförstås, och sade att det bara avser den högsta stadiet, när en murid vistas i enskildhet (khalwah) med sin sheikh, dvs i ett tillstånd där han utöver de obligatoriska och sunnah-bönerna helt och hållet ägnar sig åt dhikr av Allah, så mycket han överhuvudtaget förmår. I den situationen behöven muriden någon att anförtro sina andliga upplevelser åt, någon som kan leda honom på den andliga vägen. För övrigt förväntas muriden ta sig an sina världsliga angelägenheter på egen hand, samtidigt som han odlar samvaron och lydnaden gentemot en amir i största möjliga utsträckning. Dett innebär inte att han inte kan dra nytta av sheikhens och de andra muridernas insikter i olika avseenden, men han bör inte förvänta sig att sheikhen sak vara en super-guru som lyfter allt ansvar från hans axlar.

 

13. Hur finner man en sheikh?

Sheikh Abdul Qadir rekommenderar i sin bok ”Brev till en afrikansk muslim” att den som söker en sheikh regelbundet varje morgon och kväll ska läsa hundra gånger vardera:

Astaghfirullah
– Jag söker förlåtelse hos Allah

Allahumma salli `ala sayyidina Muhammadin `abdika warasulika’n-nabiyyi’l-ummiyyi wa `ala aalihi wa sahbihi wa sallim taslima
– O Allah välsigna vår mästare Muhammad, Din slav och Ditt Sändebud, den obeläste Profeten, och hans familj och följeslagare, och ge dem frid.

Laa ilaha illa’llah
– det finns ingen gud utom Allah.