Boken om Renhet och bönen

Boken om Renhet och bönen

enligt Maliki-skolan

 

 

1. Tvagningen (wudu):

 

Innan man ber, rör den arabiska Koranen eller går runt Ka`ba (Allahs hus i Mecka) måste man utföra den rituella tvagningen (wudu).

 

 

1.1 Tvagningen utförs på följande sätt:

(1) avse att utföra tvagningen (wudu) och säg därefter Bismi-l-Allah,

 

(2) tvätta händerna upp till handlederna (3 ggr),

 

(3) skölj munnen (3 ggr),

 

(4) skölj näsborrarna genom att dra in vatten in i dem och sedan snyta ut det (3 ggr),

 

(5) tvätta hela ansiktet (3 ggr), ansiktets gränser är mellan hårfästet och hakan på längden, och från öra till öra på bredden,

 

(6) tvätta händerna och armarna inklusive (3 ggr) och tvätta sedan mellam fingrarna

 

(7) stryk med våta händer huvudet från hårfästet till nacken och sedan, utan avbrott, tillbaka från nacken till pannan (1 gång),

 

(8) stryk öronen med våta fingrar (1 gång),

 

(9) och tvätta fötterna till och med fotknölarna.

 

 

1.2 För att tvagningen ska vara giltig är det nödvändigt:

(a) att man för handen över hela den kroppsdel som man tvättar

 

(b) att utföra tvagningen i ett svep, utan några längre avbrott mellan de olika momenten (längsta tillåtna avbrott är ca. 2-3 minuter)

 

(d) att det inte finns någonting på de kroppsdelar man tvättar som hindrar vattnet från att komma fram till dem, så som nagellack eller färgfläckar. Det är rekommenderat (t.o.m. obligatoriskt i vissa fall) att med våta händer stryka över ett bandage, plåster eller liknande. Om bandaget faller av under bönen, blir bönen ogiltig och man måste utföra tvagningen igen.

 

1.3 Tvagningen upphävs av:

 

(1) att urin, wady eller madhy kommer ut ur genitalierna eller exkrementer ur anus;

 

(2) djup sömn. Tvagningen upphävs däremot inte av lätt sömn. Skillnaden mellan djup och lätt sömn är att man under den lätta sömnen är medveten om vad som sker runt omkring en själv,

 

(3) att man förlorar medvetandet på annat något sätt,

 

(4) att en man rör sitt könsorgan med handflatan eller insidan av fingrarna,

 

(5) att pussa en vuxen person av motsatt kön på munnen,

 

(6) att man med avsikt att erhålla njutning rör en person av det motsatta könet, tvagningen upphävs då oavsett om man känner njutning eller inte. Tvagningen upphävs också om man finner njutning när man rör vid någon oavsiktligt eller om någon , när man rör vid någon oavsiktligt, finner njutning,

 

(7) att bli berusad (man kan bli berusad av att t.ex. dricka sur filmjölk i varma länder. Det är absolut förbjudet (haram) att dricka sur filmjölk eller något annat med avsikten att bli berusad.),

 

(8) att avfalla från Islam -må Allah skydda oss från det

 

(9) och av att vara osäker på om ens tvagning upphävts eller inte. (I Maliki-skolan lär man sig att vara säker på allt man gör)

 

 

2. Torrtvagning – Tayammum:

 

2.1. När får man utföra torrtvagning (tayammum)?

Vid dessa tillfällen är det tillåtet att utföra en symbolisk tvagning med jord, sand eller en sten:

 

(1) när man inte kan hitta rent vatten innan tiden för bön går ut,

 

(2) när man är rädd att användandet av vatten kommer att leda till att man blir sjuk,

 

(3) och när man redan är sjuk, fruktar att sjukdomen kommer att förvärras eller tillfriskandet fördröjas om man använder vatten till tvagningen.

 

 

2.2. Torrtvagningen (tayammum) utförs på följande sätt:

(1) avse att utföra torrtvagningen (tayammum), och säg: Bismi-l-Allah

 

(2) sätt båda händerna på jorden eller stenen,

 

(3) stryk händerna över hela ansiktet (1 gång),

 

(4) sätt båda händerna på jorden eller stenen

 

(5) och stryk vänster hand över högra armen till och med armbågarna och gör sedan likadant med den högra handen och den vänstra armen (1 gång).

 

 

Tänk på:

(1) att man inte får utföra torrtvagning (tayamum) utom vid de tillfällen som nämnts ovan,

 

(2) att man måste utföra torrtvagningen inför varje obligatorisk bön.

 

(3) och att torrtvagningen inte får utföras innan tiden för bön infallit.

 

 

 

3. Den större rituella reningen – Ghusl:

 

3.1. Det är obligatoriskt att utföra den större rituella reningen:

(1) efter orgasm, vare sig den sker under vaket tillstånd eller under sömn,

 

(2) när mannen för in ollonet i kvinnans blygd, oavsett om det resulterar i orgasm eller inte,

 

(3) efter avslutad menstruation (hayd) och postnatal blödning (nifas),

 

(4) när man blir muslim

 

(5) och när en muslim dött (det är obligatoriskt för de levande att tvätta honom eller henne)

 

 

 

3.2. Den större rituella reningen utförs på följande sätt:

(1) avse att utföra den större rituella reningen och säg Bismi-l-Allah,

 

(2) tvätta händerna upp till handlederna,

 

(3) tvätta genitalierna,

 

(4) utföra tvagningen (wudu),

 

(5) tvätta håret och nacken så att vattnet kommer ner till hårbotten (3 ggr),

 

(6) tvätta överkroppen (börja med den högra delen),

 

(7) tvätta benen (börja med det högra benet)

 

(8) tvätta fötterna (börja med den högra foten)

 

Tänk på att:

 

(1) det är obligatoriskt att föra handen, en svamp, en borste eller dyl. över hela kroppen. Om man inte når en del av kroppen kan man be någon annan om hjälp.

 

(2) Det är rekommenderat att utföra den större rituella reningen på fredagar innan man går till fredagsbönen.

 

(3) man kan utföra torrtvagningen (tayammum) istället för den större rituella reningen av samma anledningar som nämndes i 2.3.1. ovan.

 

(4) det är obligatoriskt att utföra den större rituella reningen i ett svep, utan några längre avbrott mellan de olika momenten (längsta tillåtna avbrott är ca. 2-3 minuter)

 

 

4. Hur utför man bönen:

 

Innan man ber måste:

(1) ens kropp, kläder och platsen man ber på vara rena,

 

(2) man vara i ett tillstånd av rituell renhet,

 

(3) man vända sig mot Mecka

 

(4) män täcka området mellan knäna och naveln och kvinnor hela kroppen med undantag för ansiktet och händerna

 

Det är rekommenderat att läsa iqama innan man inleder bönen.

 

 

4.1. Iqama (en kallelse som läses innan man inleder bönen)

 

 

Allah-u akbar, Allah-u akbar!

 

Ashhadu an la ilha illa-l-Allah,

 

wa ashhadu ana Muhammad-an Rasulu-l-Allah

 

Hayya ’ala-s-salat!

 

Hayya ’ala-l-falah!

 

Qad qamat-iss salat

 

Allahu akbar, Allahu akbar!

 

La ilaha illa-l-Allah!

Allah är stöst, Allah är störst!

 

Jag vittnar att det inte finns någon gud utom Allah,

 

och jag vittnar att Muhammad är Allahs Sändebud

 

Kom till bön!

 

Kom till sällhet!

 

Bönen inleds!

 

Allah är störst, Allah är störst!

 

Det finns ingen gud utom Allah!

 

 

 

4.2. Salat utförs på följande sätt (exempel med två böne-enheter (rakat))

Bönen består av en eller flera enheter som på arabiska kallas för “rakat”.

 

 

Nedan beskrivs hur man utför en bön med två rakat:

(1) avse att be en specifik bön,

 

(2) stå upprätt, fylld av vördnad med blicken riktad framåt (elle sänkt mot marken), händerna vid sidorna och fötterna lätt isär,

 

(3) lyft händerna till axlarna eller bröstet,

 

(4) säg : ”Allah-u Akbar!”,

 

(5) släpp ner händerna längs sidorna,

 

(6) Läs “al-Fatiha”, Koranens första kapitel:

 

Al hamdu lillaahi rabbil ’alameen

  

Ar-Rahman ar-Raheem Maliki yawmid Deen

 

Iyyaaka na’abudu

 

wa iyyaaka nasta’een Ihdinas siraatal mustaqeem

 

Siraatal ladheena an ’amta’ alaihim

 

Ghairil maghduubi’ alaihim wala daalleen

 

Aameen

 

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas Herre,

 

den Nåderike, den barmhärtige,

 

som allsmäktig råder över Domens dag!

 

Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.

 

Led oss på den raka vägen –

 

den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor;

 

inte som har drabbars av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!

 

 

 

OBS! I de två första rakat, läser man en kort sura eller några verser (min. 3 st.) ur Koranen efter al-Fatiha.

 

Exempel: surat al-Ikhlas (Den rena tron)

Qul huwa Allah-u ahad

 

Allah-u s-samad

 

Lam yalid wa lam yuulad

 

Wa lamyakun lahu kufuwan ahad

 

 

SÄG: ” Detta är Allah, den Ende,

 

Allah den Evige, som är Orsak till allt,

 

Vidmakthållare av allt, hos Vilken alla söker skydd

 

Han har inte avlat och inte blivit avlad

 

och ingenting har funnits som kunde liknas vid Honom.

 

 

(7) när du läst färdigt, säger du: “Allahu Akbar” sedan bugar du dig med rak rygg och lägger händerna på knäna. När du står i denna ställning säger du: ”Subhana rabbiya al-azeem!” (3 ggr) (Helig är min Herre, den Magnifike.),

 

(8) res dig därefter upp i stående ställning och säg: ”Sami`a Allah-u liman hamidah! Rabbana wa laka al hamd!” (Allah lyssnar till den som prisar Honom! Vår Herre, Dig tillkommer allt pris!),

 

(9) sedan går du ned med mot marken och tar emot dig med händerna, därefter sätter du knäna i marken medan du säger: ”Allah-u Akbar!” (Allah är Störst!) och därefter lägger du ansiktet mot marken. Pannan, näsan och handflatorna placeras mot marken men inte armbågarna.

 

I denna position säger du: ”Subhaana rabbiyal ’Alaa (3 gånger) (Ärad vare Gud, den Högste!),

 

(10) sätt dig sedan medan du säger: ”Allah-u Akbar!” (Allah är störst!),

 

(11) därefter faller du ned med ansiktet mot marken igen medan du säger: ”Allah-u Akbar!” (Allah är Störst!) och när du lagt ansiktet mot marken säger du: ”Subhaana rabbiyal ’Alaa!” (3 ggr) (Ärad vare Gud, den Högste!),

 

(12) res dig sedan upp medan du säger: ”Allah-u Akbar!” (Allah är störst!),

 

(13) upprepa moment (6) till (11)

 

(12) därefter sätter du dig upp medan du säger: ”Allah-u Akbar!” (Allah är störst!)

 

(13) sitta sedan kvar och läs tashahud:

 

 At-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at tayyibatu’s-salawatu lillah

 

As-salamu ’alayka ayyuha’n-nabiyyu wa rahmatu’llahi wa barakatuhu

 

As-salamu’alayna wa ’ala ’ibadi-llahi-salihin

 

Ash-hadu an la ilaha illa’llahu wahdahu la sharika lah

 

Wa ash-hadu anna Muhammadan ’abduhu wa rasuluh


Alla hälsningar, välsignelser och goda handlingar kommer från Dig, min Herre.

 

Var hälsad, O Profet, och Allah’s nåd och välsignelser.

 

Frid vare med oss, och till Allah’s rättfärdiga tjänare.

 

Jag vittnar om att det inga gudar finns utom Allah.

 

Och Jag vittnar om att Muhammad är Hans tjänare och Sändebud.

 

 

Tänk på:

 

1. Medan man läser tashahud pekar man med pekfingret mot Qibla samtidigt som man rör på det.

 

2. Om man ber en bön som består av två böne-enheter, läser man “salawat” efter “tashahud” i den sista rakat. Om man däremot ber en bön som består av 3 eller 4 böne-enheter reser man sig upp efter att ha läst tashahud i andra rakat, och utför därefter moment (6) utan att läsa någon vers eller sura efter “al-Fatiha”. Sedan slutför man bönen genom att utföra de återstående momenten.

 

(14) läs “salawat”:

 

 

Allaahumma salli ’alaa Muhammadin wa ’alaa ali Muhammadin Kamaa sallaita ’alaa Ibraaheema wa ’alaa ali Ibraaheema.

 

Alaahumma baarik ’ala Muhammadin wa ’alaa ali Muhammadin Kamaa baarakta ’alaa Ibraaheema wa ’alaa ali Ibraaheema Innaka hameedun Majeed

 

O Allah, välsigna vår Muhammad och hans folk, såsom du välsignat Abraham och hans folk.
O Allah, var barmhärtig mot Muhammad och hans folk, såsom Du var barmhärtig mot Abraham och hans folk. Säkerligen är Du den Prisbelönte, den Ärorike.

 

 

(15) vänd huvudet åt höger medan du säger:” As-salam `aleykum!” (Fred vare med dig!)

 

5. Antalet enheter för varje bön:

 

Subh består av 2 rakat.

 

 

Dhuhr består av 4 rakat.

 

 

Asr består av 4 rakat.

 

 

Maghrib består av 3 rakat.

 

 

Isha består av 4 rakat.

 

OBS:

 

(1) I de första två rakats Subh, Maghrib och Isha bönen läses surorna högt. Däremot läses de första två rakat i Duhr och Asr tyst i hjärtat.

 

(2) Man kan använda de tider som delas ut i moskéerna i din stad. Om det inte finns någon moské där man bor kan man använda ett datorprogram (ex http://www.sajda.com) eller referera till någon hemsida som anger böntider för ett stort antal städer i världen (som http://www.birka.st )

 

(3) Subh kallas ibland Fajr i andra rättskolor.

 

 

6. De rekommenderade bönerna:

 

I samband med olika obligatoriska böner finns det frivilliga rekommenderade böner som man ber individuellt:

 

Subh: Inan Subh ber man en sunnabön som kallas Fajr. Den består av två korta rakat. Det är rekommenderat att antingen läsa bara al-fatiha i varje rakat eller att läsa surat al-Kafirun och surat al -ikhlas (liksom i shafi`i-skolan).

 

 

Duhr: Man kan be två gånger två rakat innan och två rakat efter.

 

 

Asr: Man kan be två gånger två rakat innan, men inte efter Asr.

 

 

Maghrib: man kan be två rakat eller två till sex rakat, efter.

 

 

Isha: man kan be två gånger två rakat innan bönen och två efter bönen. Efter dessa frivilliga bönner ber man två rakat sunna