Lån där samma föremål lämnas tillbaka

Lån där samma föremål lämnas tillbaka (’Âriya)

 

 

 

(Lån där ett likvärdigt, inte samma, föremål lämnas tillbaka kallas qard och omtalas inte här)

Det är rekommenderat att låna ut saker. I Koranen står det: Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan. (K. 5: 2) och majoriteten av de lärda har sagt att de som vägrar sin medmänniska minsta hjälp (K. 107: 7) är de som vägrar låna ut mindre föremål, såsom en hink, en nål, en yxa och dyl. till sina grannar.

Det är tillåtet för A att låna ut något till B, förutsatt att A äger eller hyr föremålet i fråga (men inte om A lånat föremålet av någon som inte tillåtit att det lånas ut till någon annan.)

För att lånet skall vara giltigt måste A eller B muntligt bekräfta överenskommelsen (om B t.ex. säger: ’Låna mig det där’ och A ger honom föremålet, är det tillräckligt).

B har rätt att använda föremålet på de sätt A tillåtit. B får med föremålet göra:

(1) det A tillåtit honom

(2) sådant som (i fråga om slitage) motsvarar det A tillåtit eller sådant som ger mindre slitage, utom om A förbjudit honom att använda föremålet på annat sätt än han angivit.

 

A har rätt att kräva tillbaka det utlånade föremålet när han vill.

B har det ekonomiska ansvaret för det utlånade föremålet (även om det förstörs genom en gudomlig akt). Om föremålet förstörs medan B använder det på ett sätt som A inte tillåtit är B skyldig att ge A ersättning motsvarande det marknadsvärde föremålet hade den dag det förstördes (B kan då ge A ekonomisk ersättning eller ett likadant och likvärdigt föremål). Om det utlånade föremålet förstörs när de används på det sätt som A tillåtit är B inte ekonomiskt ansvarig.

B har inte rätt att låna ut föremålet till någon annan (utom om han har A:s tillåtelse).

 

Referenser:

Ahmad ibn Naqib al-Misri. Umdat al-Salik i engelsk översättning av Nuh Ha Mim Keller. 1991 Nyutgåva. Maryland: Amana Publications 1999.

Ibrahim al-Bajuriy. Hashiyat al-Bajuriy ’ala ibn al-Qasim al-Ghazzi. 2 vol. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy 1417/1996