Några episoder ur Profeten Muhammeds Liv

85 kr

Ann-Catrin Nilsson inspirerades att skriva denna dikt baserad på Profeten Muhammeds liv ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), Guds frid och välsignelser vare med honom, under tiden hon arbetade med att översätta Martin Lings bok ”Muhammed” från engelska till svenska. Dikten växte fram under flera år och sträcker sig fram till tiden för utvandringen till Medina.

Kategori: