Muhammed: hans liv enligt de tidigaste källorna

240 kr

Martin Lings ”Muhammeds liv” är oförliknelig i sitt slag. Stödjande sig på arabiska källor från  sju- och åttahundratalet – av vilka några här översätts för första gången – kan den tacka de män och kvinnor som själva hörde Muhammed tala och bevittnade händelserna i hans liv för sin friskhet och omedelbarhet i anslaget.
Martin Lings har en ovanlig förmåga att berätta. Han har använt en stil som, samtidigt som den är ytterst lättläst, återspeglar både historiens enkelhet och dess storhet. Resultatet kan med samma nöje läsas av dem som redan är förtrogna med Muhammeds liv som av dem som kommer till det för första gången.
Boken valdes till den bästa levnadsteckningen av Profeten, må Guds frid och välsignelse vara med honom, på engelska vid den nationella Sira-konferensen i Islamabad 1983 och den har översatts till flera språk. Att känna till något om Profetens liv ger en rikare och mer nyanserad förståelse av Islam och dess heliga texter och det är därför glädjande att Martin Lings skildring av Islams första intensiva tid nu är tillgänglig även för svenska läsare. Hans berättelse levandegör ett skede i världshistorien som har haft ett oöverskådligt inflytande på eftervärlden och som fortsätter att lämna spår i vår tids händelser.  

Kategori: