Allah


Allahs nittionio namn

Allah [swt]

Guds största namn är Allah, al-ism al adham. Det innefattar alla gudomliga sköna kännetecken och betecknar orsaken till allt som existerar. Allah, orsaken till all existens, liknar inte på något sätt någonting i skapelsen. Allah är bara Hans namn. Ingenting annat kan anta detta namn eller ha någon del i det. I Koranen 19:65 sägs:

Känner du någon som kan kallas Hans namne?

Namnet Allah innefattar fem betydelser, egenskaper som pekar på att Allah inte kan liknas vid någonting annat:

Qidâm – Han var före allt annat. Han har inte blivit till. Han har alltid varit.

Baqâ’ – Han är efter allt annat. Han är evig. Han kommer alltid att vara.

Wahdâniyyah – Han är unik, utan medhjälpare och utan like. Han är alltings orsak. Allt är beroende av Honom. Allt har kommit till på Hans befallning: “Var!” och allt dör på Hans befallning.

Mukhalafatun lil-hawâdith – Han är skaparen, men saknar all likhet med skapelsen.

Qiyâm bi-nafsihi – Han existerar oberoende av allt annat och behöver ingenting från någon annan.

 

Allah är fullkomlig. Omfattningen av denna fullkomlighet är oändlig. Det största namnet, Allah, innehåller åtta väsentligheter som visar på Allahs fullkomlighet:

Hayyâh – Allah är evigt levande

’Ilm – Allah är Allvetande

Sam’ – Allah hör allt

Basar – Allah är Allseende

Irâdah – All vilja tillhör Honom

Qudrah – Allah har all makt

Takwîn – All existens och alla handlingar beror av Allah

Kalâm – Ordet, allt som sägs och lärs ut tillhör Honom

 

Det gudomliga namnet Allah lyfter fram Allahs Enhet och fullkomlighet och innefattar alla namn.

Abdullâh är den tjänare som finner en önskan inom sig själv att eftersträva fullkomlighet och Allah, den Högste, kallade Sin älskade Profet vid detta namn.

 

<- Tillbaka