Al Ghazali-institutet är en ideell förening med syfte att främja islamiskt lärande enligt de traditionella lagskolorna som utgår från Ahl-as-Sunnat wa’l jama`as troslära.

Al Ghazali-institutet verkar för att fördjupa muslimers kunskaper i Koran och sunnah, islamisk lag och andlighet, samt fördjupa kunskapen om tro, handling och inre fulländning (Iman, Islam, och Ihsan).

September 30, 2014Allahs nittionio namn – Al-Halîm subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)
Han är Den Överseende och Milde.
När Han utdömer straff till de skyldiga, väntar Han och ger syndaren tid att inse sin skuld och be om förlåtelse, så att Han kan förlåta honom snarare än straffa. Gud har all makt och är rättvis, men Han är också mild och barmhärtig, Han förlåter hellre den skyldige än utkräver hämnd.
Läs mer
September 28, 2014Dhul Hijjah
Vi ska veta att Dhul Hijjah är en stor och helig månad i vilken den heliga pilgrimsfärden äger rum. Det är en månad med rikliga välsignelser, böner besvaras och Gud tar hand om våra behov. De “tio nätterna” infaller i Dhul Hijjah och enligt de flesta tafsir-lärda är det dessa nätter som Gud nämner i Koranen: Vid gryningsljuset och vid de tio nätterna! (K. 89: 1,2)
Läs mer
September 28, 2014Månadens nasiha september
Den islamiska Hijri-kalendern börjar med den händelse som har gett den dess namn. Varför har Hijra, muslimernas utvandring från Mecka till Medina under Profetens tid ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), må Gud välsigna honom och ge honom frid, lämnat ett sådant outplånligt avtryck i muslimernas kollektiva medvetande?
Hijra handlar om att klara sig utan mänskliga band och om idéernas, trons och kärlekens kraft att höja oss över lojaliteter knutna till vår grupp, stam eller klan.
Läs mer
profetiska_traditionerSeptember 28, 2014Profetiska traditioner
Nu kan al-Ghazali institutet erbjuda en ny upplaga av “Profetiska traditioner”.
”Profetiska traditioner” innehåller femtionio korta hadither som är lätta att memorera. Den arabiska texten är vokaliserad för att underlätta rätt uttal. Källorna anges efter varje hadith. Boken innehåller hadither från bl.a. Bukhari, Muslim, at-Tirmidhi, Ahmed, at-Tabarani och ad-Daraqutni.
Läs mer
Allahs nittionio namn subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)
I Koranen nämns fler än nittionio namn, och det finns lärda som har sagt att Allah har tretusen namn: tusen avslöjade Han för Änglarna, tusen för profeterna, trehundra finns i zabûr, Davids psalmer, trehundra i Tora och trehundra i evangelierna; i Koranen finns nittionio och ännu ett som betecknar Allahs väsenskärna och som Han har dolt och förbehållit Sig Själv.
Varje vecka kommer vi att lägga upp ett nytt namn tills vi har gått igenom alla nittionio, in sha Allah.
Läs mer

Du kan vara med och bidra till Al Ghazali-institutets arbete att främja traditionell kunskap om Islam i Sverige. Ett sätt att stödja föreningens arbete är att bli medlem i föreningen genom att betala en medlemsavgift på 200 kr.
Du kan också ge frivilliga donationer till någon av föreningens verksamhetsområden.

Sayyidī al-Habīb `Umar besvarar en fråga om den rätta vägen
Fråga: Vilken väg är den rätta i vår tid? Hur kallar man till Allah under en period då det finns flera islamiska grupper och då några av dem fördömer vissa andra?
Läs mer
martin-lings-muhammedBoken ”Muhammed: hans liv enligt de tidigaste källorna”
går nu att beställa från al Ghazali-institutet.
Boken är oförliknelig i sitt slag. Stödjande sig på arabiska källor från sju- och åttahundratalet – av vilka några här översätts för första gången – kan den tacka de män och kvinnor som själva hörde Muhammed tala och bevittnade händelserna i hans liv för sin friskhet och omedelbarhet i anslaget.
Att känna till något om Profetens liv, må Guds frid och välsignelse vara med honom, ger en rikare och mer nyanserad förståelse av Islam och dess heliga texter och det är därför glädjande att Martin Lings skildring av Islams första intensiva tid nu är tillgänglig även för svenska läsare.