Al Ghazali-institutet är en ideell förening med syfte att främja islamiskt lärande enligt de traditionella lagskolorna som utgår från Ahl-as-Sunnat wa’l jama`as troslära.

Al Ghazali-institutet verkar för att fördjupa muslimers kunskaper i Koran och sunnah, islamisk lag och andlighet, samt fördjupa kunskapen om tro, handling och inre fulländning (Iman, Islam, och Ihsan).

Maj 19, 2015Sha`bāns förtjänster
De lärde säger att den lingvistiska roten till ‘sha`bān’ betecknar en gren och att månaden fått namnet, eftersom den ‘förgrenar sig’ och leder till mycket gott. Den utgör en bro mellan de två välsignade månaderna Rajab och Ramaḍān. Trots detta försummas den ofta.
Guds sändebud ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), må Gud välsigna honom och ge honom frid, gjorde oss uppmärksamma på detta när han tillfrågades om varför han fastade så mycket i Sha`bān. Han svarade:
Det är en månad som glöms bort mellan Rajab och Ramaḍān. Det är en månad då handlingar lyfts upp till världarnas Herre, och jag tycker om att mina handlingar lyfts upp medan jag fastar.
(Aḥmad, al‐Nasā’ī)
Läs mer
al-muhyiMaj 19, 2015Allahs nittionio namn – al-Muhyî’ subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)
Gud är Livgivaren, Den som Ger Liv åt det livlösa.
Liksom Gud kan ge existens åt det som inte finns, kan Han ge liv till det som inte är levande och Han kan döda något för att därefter återge det livet. Gud är Den som har skapat livet och döden, det kan ingen annan göra. Vi kan tänka på vår egen existens. En gång fanns vi inte och vi levde inte. Gud skapde oss i moderlivet, gav oss liv, förde oss in i denna värld för att andas, äta växa…
Läs mer
Maj 18, 2015Månadens nasiha april
På Uppståndelsens Dag kommer människor ur mitt samfund att kallas fram med lysande pannor, underarmar och ben – spår som tvagningen lämnat -, låt därför den av er som förmår förlänga sitt ljus göra det.” [Bukhari, Muslim]
Imam al-Ghazali och andra lärda säger att det finns inre hemligheter bakom wudu. När Profeten ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), må Gud välsigna honom och ge honom frid,sade att ”reningen är halva tron”, tro då inte att han enbart talar om den vattenritual som vi utför varje dag. Det han talar om är att rena hjärtat och att detta bara är en symbol för den inre reningen. Den yttre reningen av kroppen är för själen en inre verklighet.
Läs mer
April 1, 2015Jihad, sådant som upphävts i Koranen & ”Svärdets vers”
Upphävande är ett av de längsta, mest komplexa och viktigaste ämnena både i koranisk vetenskap [tafsîr] och i juridisk teori [usul al-fiqh]. Imam Suyuti nämner att ett oräkneligt antal lärdas verk uteslutande handlar om [principen om] upphävande och att många imamer har sagt att ingen får uttala sig om tafsîr som inte förstår upphävande. Vår mästare, Alî raḍyAllāhu 'anhu (may Allāh be pleased with him), må Gud vara nöjd med honom, frågade en domare om han kände till vilka verser som upphävde andra verser och domaren svarade att han inte gjorde det. Imam Alî raḍyAllāhu 'anhu (may Allāh be pleased with him) svarade: ”Du är förstörd och du har förstört andra!” [Suyuti, Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an].
Läs mer
OAS_2014Januari 27, 2015OAS 2014
Ur innehållet i 2014 års OAS kan nämnas artikeln “Islams omvandlande karaktär” där Islams kraft att åstadkomma inre och yttre förändringar i människors liv lyfts fram. I artikeln “Klimatförändringar: En uppmaning till personlig omställning” visas att en omställning till ett miljövänligare livssätt inte bara är förenligt med Islam utan också är påbjudet och uppmuntrat.
Här finns också en artikel om honung, några hadither, dikter och citat. Liksom tidigare år, är avsikten och förhoppningen att förmedla gagnelig kunskap och att, in sha Allah, ge stöd och uppmuntran för mujahada, eller den dagliga kampen mot nafset, som vi tror att en muslim har att utföra.
Läs mer
profetiska_traditionerSeptember 28, 2014Profetiska traditioner
Nu kan al-Ghazali institutet erbjuda en ny upplaga av “Profetiska traditioner”.
”Profetiska traditioner” innehåller femtionio korta hadither som är lätta att memorera. Den arabiska texten är vokaliserad för att underlätta rätt uttal. Källorna anges efter varje hadith. Boken innehåller hadither från bl.a. Bukhari, Muslim, at-Tirmidhi, Ahmed, at-Tabarani och ad-Daraqutni.
Läs mer
Allahs nittionio namn subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)
I Koranen nämns fler än nittionio namn, och det finns lärda som har sagt att Allah har tretusen namn: tusen avslöjade Han för Änglarna, tusen för profeterna, trehundra finns i zabûr, Davids psalmer, trehundra i Tora och trehundra i evangelierna; i Koranen finns nittionio och ännu ett som betecknar Allahs väsenskärna och som Han har dolt och förbehållit Sig Själv.
Varje vecka kommer vi att lägga upp ett nytt namn tills vi har gått igenom alla nittionio, in sha Allah.
Läs mer

Du kan vara med och bidra till Al Ghazali-institutets arbete att främja traditionell kunskap om Islam i Sverige. Ett sätt att stödja föreningens arbete är att bli medlem i föreningen genom att betala en medlemsavgift på 200 kr.
Du kan också ge frivilliga donationer till någon av föreningens verksamhetsområden.

Sayyidī al-Habīb `Umar besvarar en fråga om den rätta vägen
Fråga: Vilken väg är den rätta i vår tid? Hur kallar man till Allah under en period då det finns flera islamiska grupper och då några av dem fördömer vissa andra?
Läs mer
martin-lings-muhammedBoken ”Muhammed: hans liv enligt de tidigaste källorna”
går nu att beställa från al Ghazali-institutet.
Boken är oförliknelig i sitt slag. Stödjande sig på arabiska källor från sju- och åttahundratalet – av vilka några här översätts för första gången – kan den tacka de män och kvinnor som själva hörde Muhammed tala och bevittnade händelserna i hans liv för sin friskhet och omedelbarhet i anslaget.
Att känna till något om Profetens liv, må Guds frid och välsignelse vara med honom, ger en rikare och mer nyanserad förståelse av Islam och dess heliga texter och det är därför glädjande att Martin Lings skildring av Islams första intensiva tid nu är tillgänglig även för svenska läsare.