Al Ghazali-institutet är en ideell förening med syfte att främja islamiskt lärande enligt de traditionella lagskolorna som utgår från Ahl-as-Sunnat wa’l jama`as troslära.

Al Ghazali-institutet verkar för att fördjupa muslimers kunskaper i Koran och sunnah, islamisk lag och andlighet, samt fördjupa kunskapen om tro, handling och inre fulländning (Iman, Islam, och Ihsan).

Augusti 31, 2014Månadens nasiha augusti
Det vi har för handen tenderar att uppta våra tankar, och tränga bort allt annat, eftersom vi har en begränsad perceptionsförmåga. Det betyder att vi inte kan ta in för mycket information på en och samma gång. Det vi anser vara viktigt för tillfället prioriteras och annat sorteras bort. Ett exempel på detta är när vi befinner oss i en bil i en främmande stad och letar efter en restaurang. Vi tittar oss koncentrerat omkring och vi sorterar bort alla synintryck som inte relaterar till menyer, mat, kiosker etc. Vi lägger inte märke till människorna på trottoaren, klädbutikerna och andra, för stunden, ovidkommande företeelser.
Läs mer
Augusti 15, 2014Allahs nittionio namn – Al-Khabîr subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)
Han är Den som är Fullkomligt Medveten om alla inre dolda tilldragelser. Hans medvetenhet når de djupaste, mörkaste, gömda skrymslena av Hans Kungadöme, som varken den mänskliga intelligensen eller änglarna kan genomtränga.
Läs mer
tile-workjuli 28, 2014De sex dagarna i Shawwal
Guds Sändebud ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade att det räknas som ett helt års fasta att fasta under Ramadan och därefter fasta sex dagar i Shawwal, eftersom belöningen för varje god handling multipliceras med tio. Trettio dagars fasta i Ramadan och sex dagar i Shawwal motsvarar då ett helt års trehundrasextio dagar.
Läs mer
juli 28, 2014Månadens nasiha juli
Den senaste månaden har varit en tid för fasta och Gudsdyrkan, och den är samtidigt tålamodets månad. Tålamodet har fått prövas med att avstå, inte bara från det otillåtna, utan även från det som är tillåtet i vanliga fall, som att äta och dricka. Vårt tålamod hjälper oss att hålla fast vid lydnad och hindrar oss från att handla på ett otillåtet sätt eller agera utifrån våra känslor om de strider mot det som religionen tillåter.
Läs mer
juli 15, 2014Dua för Gaza av Habib Umar
O Allah! O Levande, Du som är Dig Själv nog! Du är Den vars hjälp är sökt och Du är Den som ger hjälp! Det finns ingen gud utom Du!
Vi ber att Du, Genom Din Nåd, Din Mildhet och Ditt Medlidande ger en snar lättnad till våra muslimska bröder och systrar, de som säger laa ilaaha illa-llaah och särskilt till de som lever i Gaza.
Läs mer
Allahs nittionio namn subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)
I Koranen nämns fler än nittionio namn, och det finns lärda som har sagt att Allah har tretusen namn: tusen avslöjade Han för Änglarna, tusen för profeterna, trehundra finns i zabûr, Davids psalmer, trehundra i Tora och trehundra i evangelierna; i Koranen finns nittionio och ännu ett som betecknar Allahs väsenskärna och som Han har dolt och förbehållit Sig Själv.
Varje vecka kommer vi att lägga upp ett nytt namn tills vi har gått igenom alla nittionio, in sha Allah.
Läs mer

Du kan vara med och bidra till Al Ghazali-institutets arbete att främja traditionell kunskap om Islam i Sverige. Ett sätt att stödja föreningens arbete är att bli medlem i föreningen genom att betala en medlemsavgift på 200 kr.
Du kan också ge frivilliga donationer till någon av föreningens verksamhetsområden.

OAS 2013
Al Ghazali-institutets årsskrift 2013

Profeten ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), må Guds frid och välsignelse vara med honom, har sagt:
Jag har sänts bara för att fullända de goda karaktärsdragen.” (Ahmed m.fl.)
Hjärtats renande, karaktärens förbättring och bekämpandet av nafset är några teman som vi försöker belysa i OAS 2013.
Imam al-Ghazali skriver i sin Ihya’ ulum al-din, i kapitlet om Själens disciplinering (Kitab Riyadat al-nafs):
“Den som önskar bli räddad kan få sin önskan uppfylld genom att utföra goda handlingar, som utgår från de goda karaktärsdragen. Må därför varje tjänare lägga märke till och rannsaka sina egenskaper och kvalitéer och använda sin energi till att behandla dem, en efter en. Och vi ber Gud, al-Karim, den mest Generöse, att låta oss få tillhöra de fromma.”
Läs mer

Sayyidī al-Habīb `Umar besvarar en fråga om den rätta vägen
Fråga: Vilken väg är den rätta i vår tid? Hur kallar man till Allah under en period då det finns flera islamiska grupper och då några av dem fördömer vissa andra?
Läs mer
Dawa-fonden
Al Ghazali-institutet har startat en ny fond för spridning av dawa-material. Fonden har till uppgift att distribuera islamisk litteratur och annat material, främst på svenska, till behövande och till olika institutioner i Sverige.
Läs mer
martin-lings-muhammedBoken ”Muhammed: hans liv enligt de tidigaste källorna”
går nu att beställa från al Ghazali-institutet.
Boken är oförliknelig i sitt slag. Stödjande sig på arabiska källor från sju- och åttahundratalet – av vilka några här översätts för första gången – kan den tacka de män och kvinnor som själva hörde Muhammed tala och bevittnade händelserna i hans liv för sin friskhet och omedelbarhet i anslaget.
Att känna till något om Profetens liv, må Guds frid och välsignelse vara med honom, ger en rikare och mer nyanserad förståelse av Islam och dess heliga texter och det är därför glädjande att Martin Lings skildring av Islams första intensiva tid nu är tillgänglig även för svenska läsare.