Al Ghazali-institutet är en ideell förening med syfte att främja islamiskt lärande enligt de traditionella lagskolorna som utgår från Ahl-as-Sunnat wa’l jama`as troslära.

Al Ghazali-institutet verkar för att fördjupa muslimers kunskaper i Koran och sunnah, islamisk lag och andlighet, samt fördjupa kunskapen om tro, handling och inre fulländning (Iman, Islam, och Ihsan).

al-mubdiApril 25, 2015Allahs nittionio namn – al-Mubdî’ subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)
Gud är Den Ursprunglige Skaparen, alltings Upphov. Han skapar utan förebild eller material.
Gud existerade före allt annat, före tid och rum. Ingen annan än Han fanns, ingen som kunde varken gagna eller skada Honom. Det fanns varken förebilder till det som skulle komma att skapas eller material för att skapa det. För att ge uttryck för Sin Existens, för att göra Sin Skönhet och Fullkomlighet känd och för att Hans Kärlek och Barmhärtighet skulle kunna erfaras lät Gud, Den Högste, skapelsen bli till och skapade de första urformerna.
Läs mer
April 19, 2015Månaden Rajab
I en hadith säger Profeten ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), frid och välsignelser vare med honom: ”Rajab är Allahs månad, Sha’bân är min månad och Ramadan är samfundets månad.” (ad-Daylami)
Troende! Tänk på hur ni tar emot månaden Rajab, den månad som intar en särställning bland de heliga månaderna. Den vördades redan under ignoransens dagar och Islam förstärkte denna vördnad.
Troende! Ett av ert livs viktigaste mål är att hålla era hjärtan uppmärksamma på Allah och samtidigt vara bland dem som söker förena människors hjärtan. De viktigaste uttrycken för er uppmärksamhet inför Allah är medvetandet om era tillkortakommanden inför Honom, att söka skydd hos Honom, att söka förlåtelse av Honom, att ångra sig inför Honom och att be Honom i Sin godhet ha överseende med era fel.
Läs mer
April 1, 2015Jihad, sådant som upphävts i Koranen & ”Svärdets vers”
Upphävande är ett av de längsta, mest komplexa och viktigaste ämnena både i koranisk vetenskap [tafsîr] och i juridisk teori [usul al-fiqh]. Imam Suyuti nämner att ett oräkneligt antal lärdas verk uteslutande handlar om [principen om] upphävande och att många imamer har sagt att ingen får uttala sig om tafsîr som inte förstår upphävande. Vår mästare, Alî raḍyAllāhu 'anhu (may Allāh be pleased with him), må Gud vara nöjd med honom, frågade en domare om han kände till vilka verser som upphävde andra verser och domaren svarade att han inte gjorde det. Imam Alî raḍyAllāhu 'anhu (may Allāh be pleased with him) svarade: ”Du är förstörd och du har förstört andra!” [Suyuti, Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an].
Läs mer
tile-workJanuari 31, 2015Månadens nasiha januari
En fråga besvarad av Habib Umar bin Hafiz, må Gud bevara honom och låta oss gagnas genom honom.
Hur kan dödande och förtryck förekomma i länder där det finns så många fromma människor? Beskyddar inte de fromma dessa områden från sådana prövningar?
Läs mer
OAS_2014Januari 27, 2015OAS 2014
Ur innehållet i 2014 års OAS kan nämnas artikeln “Islams omvandlande karaktär” där Islams kraft att åstadkomma inre och yttre förändringar i människors liv lyfts fram. I artikeln “Klimatförändringar: En uppmaning till personlig omställning” visas att en omställning till ett miljövänligare livssätt inte bara är förenligt med Islam utan också är påbjudet och uppmuntrat.
Här finns också en artikel om honung, några hadither, dikter och citat. Liksom tidigare år, är avsikten och förhoppningen att förmedla gagnelig kunskap och att, in sha Allah, ge stöd och uppmuntran för mujahada, eller den dagliga kampen mot nafset, som vi tror att en muslim har att utföra.
Läs mer
profetiska_traditionerSeptember 28, 2014Profetiska traditioner
Nu kan al-Ghazali institutet erbjuda en ny upplaga av “Profetiska traditioner”.
”Profetiska traditioner” innehåller femtionio korta hadither som är lätta att memorera. Den arabiska texten är vokaliserad för att underlätta rätt uttal. Källorna anges efter varje hadith. Boken innehåller hadither från bl.a. Bukhari, Muslim, at-Tirmidhi, Ahmed, at-Tabarani och ad-Daraqutni.
Läs mer
Allahs nittionio namn subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)
I Koranen nämns fler än nittionio namn, och det finns lärda som har sagt att Allah har tretusen namn: tusen avslöjade Han för Änglarna, tusen för profeterna, trehundra finns i zabûr, Davids psalmer, trehundra i Tora och trehundra i evangelierna; i Koranen finns nittionio och ännu ett som betecknar Allahs väsenskärna och som Han har dolt och förbehållit Sig Själv.
Varje vecka kommer vi att lägga upp ett nytt namn tills vi har gått igenom alla nittionio, in sha Allah.
Läs mer

Du kan vara med och bidra till Al Ghazali-institutets arbete att främja traditionell kunskap om Islam i Sverige. Ett sätt att stödja föreningens arbete är att bli medlem i föreningen genom att betala en medlemsavgift på 200 kr.
Du kan också ge frivilliga donationer till någon av föreningens verksamhetsområden.

Sayyidī al-Habīb `Umar besvarar en fråga om den rätta vägen
Fråga: Vilken väg är den rätta i vår tid? Hur kallar man till Allah under en period då det finns flera islamiska grupper och då några av dem fördömer vissa andra?
Läs mer
martin-lings-muhammedBoken ”Muhammed: hans liv enligt de tidigaste källorna”
går nu att beställa från al Ghazali-institutet.
Boken är oförliknelig i sitt slag. Stödjande sig på arabiska källor från sju- och åttahundratalet – av vilka några här översätts för första gången – kan den tacka de män och kvinnor som själva hörde Muhammed tala och bevittnade händelserna i hans liv för sin friskhet och omedelbarhet i anslaget.
Att känna till något om Profetens liv, må Guds frid och välsignelse vara med honom, ger en rikare och mer nyanserad förståelse av Islam och dess heliga texter och det är därför glädjande att Martin Lings skildring av Islams första intensiva tid nu är tillgänglig även för svenska läsare.